Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva17. června 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Evropská komise doporučuje, aby Rada potvrdila perspektivu Ukrajiny, Moldavska a Gruzie stát se členy EU a udělila jim status kandidátské země

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Olivér Várhelyi, European Commissioner, on the EU membership applications by Ukraine, Moldova and Georgia

Evropská komise dnes na výzvu Rady předložila svá stanoviska k žádostem Ukrajiny, Gruzie a Moldavské republiky o členství v EU. Dnešní stanoviska vycházejí z posouzení Komise s ohledem na tři soubory kritérií pro přistoupení k EU, na nichž se dohodla Evropská rada: politická kritériahospodářská kritéria a schopnost země převzít závazky vyplývající z členství v EU (acquis EU). Stanoviska rovněž zohledňují úsilí Ukrajiny, Moldavska a Gruzie při plnění jejich závazků vyplývajících z dohod o přidružení, včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu, které se týkají významných částí acquis EU.

Evropská komise zjistila, že Ukrajina celkově značně pokročila v dosahování stability institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin; nadále vykazuje silné makroekonomické výsledky, prokazuje pozoruhodnou odolnost z hlediska makroekonomické a finanční stability, ale zároveň musí pokračovat v ambiciózních strukturálních hospodářských reformách; a postupně se sbližuje s podstatnými prvky acquis EU v mnoha oblastech.  

Na tomto základě Komise doporučuje, aby byla Ukrajině dána perspektiva stát se členem Evropské unie. Status kandidátské země by jí měl být udělen pod podmínkou, že budou podniknuty kroky v řadě oblastí.

Pokud jde o Moldavsko, Evropská komise dospěla k závěru, že země má pevné základy pro dosažení stability institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin; makroekonomické politiky byly přiměřeně přísné a bylo dosaženo pokroku v posilování finančního sektoru a podnikatelského prostředí, ale ještě zbývá provést klíčové hospodářské reformy; země si vytvořila pevný základ pro další sbližování s acquis EU.

Na tomto základě Komise doporučuje, aby byla Moldavsku dána perspektiva stát se členem Evropské unie. Status kandidátské země by jí měl být udělen pod podmínkou, že budou podniknuty kroky v řadě oblastí.

Evropská komise se domnívá, že Gruzie má základ pro dosažení stability institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin, i když nedávné události pokrok země zbrzdily; země dosáhla dobrého stupně makroekonomické stability, má solidní výsledky v hospodářské politice a příznivé podnikatelské prostředí, ačkoli ke zlepšení fungování tržní ekonomiky jsou zapotřebí další reformy; celkově si Gruzie vytvořila pevný základ pro další sbližování s acquis EU.

Na tomto základě Komise doporučuje, aby byla Gruzii dána perspektiva stát se členem Evropské unie. Status kandidátské země by jí měl být udělen, jakmile bude vyřešena řada priorit.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Ukrajina, Moldavsko a Gruzie sdílejí silné a legitimní ambice přistoupit k Evropské unii. Dnes jim vysíláme jasný signál, že jejich ambice podporujeme, a to i v době, kdy čelí obtížným podmínkám. Zachováváme přitom pevný postoj, pokud jde o naše evropské hodnoty a normy, a vytyčujeme cestu, po které se musí tyto země vydat, aby se mohly stát členy EU. Stanoviska Komise jsou přelomovým bodem v našich vztazích. Pro občany Ukrajiny, Moldavska a Gruzie je to vskutku historický den. Potvrzujeme, že výhledově patří do Evropské unie. Další kroky jsou nyní v rukou našich členských států.“

Olivér Várhelyi, komisař pro sousedství a rozšíření, uvedl; „Pracovali jsme rychle a efektivně, abychom naše stanoviska mohli prezentovat v rekordním čase. Očekáváme, že členské státy přijmou rozhodnutí v nadcházejících dnech, ale naše partnerské země by již měly začít pracovat na klíčových reformách uvedených v našem doporučení. To je pro Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii zásadní, aby mohly pokročit na své cestě do EU.“

Další kroky

Na základě stanovisek Evropské komise budou muset členské státy EU nyní jednomyslně rozhodnout o dalších krocích.

Žádosti Ukrajiny, Gruzie a Moldavska o členství v EU s ohledem na stanoviska Komise budou projednány na příštím zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. června. EU je i nadále odhodlána posilovat vazby a prohlubovat partnerství na podporu Ukrajiny, Moldavska a Gruzie v souladu s našimi dohodami o přidružení a prohloubenými a komplexními zónami volného obchodu.

Souvislosti

Dne 28. února 2022 podala Ukrajina žádost o členství v EU.

Dne 3. března 2022 předložily své žádosti o členství v EU Gruzie a Moldavská republika.

Dne 7. března vyzvala Rada Evropské unie Komisi, aby k těmto žádostem předložila svá stanoviska. Ukrajina obdržela část dotazníku o politických a hospodářských kritériích dne 8. dubna 2022 a část týkající se acquis EU dne 13. dubna. Ukrajina poskytla své odpovědi dne 17. dubna a 9. května. Gruzie a Moldavsko obdržely první část dotazníku o politických a hospodářských kritériích dne 11. dubna 2022 a část týkající se acquis EU dne 19. dubna. Moldavsko poskytlo své odpovědi dne 22. dubna a 12. května. Gruzie poskytla své odpovědi dne 2. a 10. května.

Další informace

Stanoviska Evropské komise k žádostem o členství v EU

Gruzie: stanoviskozpráva.

Moldavsko: stanoviskozpráva.

Ukrajina: stanovisko, zpráva.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. června 2022