Skip to main content
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva4 březen 2022

Evropská komise pozastavuje spolupráci s Ruskem v oblasti výzkumu a inovací

ukončení podpory výzkuu v Rusku

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a jako výraz solidarity s ukrajinským lidem se Evropská komise rozhodla přerušit spolupráci s ruskými subjekty v oblasti výzkumu, vědy a inovací. Komise nebude v rámci programu Horizont Evropa uzavírat s ruskými organizacemi žádné nové smlouvy ani dohody. Dále pozastavuje platby ruským subjektům ze stávajících smluv. Všechny probíhající projekty, jichž se účastní ruské výzkumné organizace, jsou nyní prověřovány – a to jak v rámci programu Horizont Evropa, tak v rámci předchozího programu EU pro výzkum a inovace nazvaného Horizont 2020.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise, jež odpovídá za portfolio „Evropa připravená na digitální věk“, k tomu uvedla: „Unijní spolupráce ve výzkumu je založena na dodržování svobod a práv, o něž se opírají špičkové výsledky a inovace. Hanebná vojenská agrese Ruska proti Ukrajině je útokem právě na tyto hodnoty. Je proto načase naši výzkumnou spolupráci s Ruskem ukončit.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová k tomu dodala: „Ruská vojenská agrese proti Ukrajině je útokem na svobodu, demokracii a sebeurčení. To jsou hodnoty, které jsou základem kulturních projevů, akademické a vědecké svobody a vědecké spolupráce. Proto jsme rozhodli, že se nebudeme zapojovat do dalších projektů spolupráce v oblasti výzkumu a inovací s ruskými subjekty. Současně jsme pevně odhodláni zajistit pokračování úspěšné účasti Ukrajiny v programu Horizont Evropa a v programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu. Ukrajinští vědečtí a výzkumní pracovníci jsou již 20 let klíčovými účastníky rámcových programů EU pro výzkum a inovace a dosahují v nich špičkových výsledků. Podnikli jsme administrativní kroky k tomu, aby ukrajinští vědci, kteří uspěli s žádostmi o financování z programů EU pro výzkum a inovace, dostali tyto prostředky vyplaceny.“

Úplné prohlášení komisařky Gabrielové je k dispozici zde.

Pokud jde o Bělorusko, situace je aktuálně vyhodnocována.

Souvislosti

Horizont Evropa je klíčový program EU pro financování výzkumu a inovací. Disponuje rozpočtem ve výši 95,5 miliardy eur. V jeho rámci neprobíhají v tuto chvíli žádné projekty, do nichž by byly zapojeny ruské subjekty. Připravovaly se grantové dohody u čtyř projektů, jichž se měly účastnit čtyři ruské výzkumné organizace. Komise se rozhodla je pozastavit. To znamená, že až do odvolání nebudou podepisovány žádné takovéto nové smlouvy.

Pokud jde o program Horizont 2020, což byl program EU pro financování výzkumu a inovací na období 2014–2020 s rozpočtem ve výši téměř 80 miliard eur, v jeho rámci ještě několik projektů probíhá. Komise pozastavuje veškeré platby ruským subjektům ze stávajících smluv. V tuto chvíli běží v rámci tohoto programu 86 projektů, do nichž je zapojeno 78 různých ruských organizací. Z toho bylo 29 ruským organizacím, které se účastní 19 projektů, přiděleno ve formě příspěvků od EU 12,6 milionu eur.

Další informace

Prohlášení komisařky Mariji Gabrielové

Podrobnosti

Datum zveřejnění
4 březen 2022