Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva15. února 2022Odhadovaná doba čtení: 11 min

Evropská komise představila důležitá opatření, která mají posílit evropskou obranu, podpořit inovace a omezit závislost v oblasti strategických technologií

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Thierry Breton, European Commissioner,  on the EU Space and Defense packages

Evropská komise dnes nastínila řadu iniciativ v oblastech, které mají zásadní význam pro obranu a bezpečnost Evropské unie. Jedná se o příspěvek k evropské obraně, který reaguje na celou řadu výzev, od konvenčního obranného průmyslu a vybavení na pevnině, na moři a ve vzduchu až po kybernetické, hybridní a vesmírné hrozby, vojenskou mobilitu a aspekty související se změnou klimatu. Součástí je rovněž plán týkající se technologií kriticky důležitých pro bezpečnost a obranu. Tyto nové iniciativy představují konkrétní kroky směrem k vytvoření integrovanějšího a konkurenceschopnějšího společného trhu v oblasti obrany, a to zejména prohloubením spolupráce mezi zeměmi EU, uskutečňováním rozsáhlejších projektů, optimalizací nákladů a zvýšením operační účinnosti. Jedná se o příspěvek Komise k přípravě Strategického kompasu pro bezpečnost a obranu EU.

S využitím všech dostupných prostředků v neustále se vyvíjejícím geopolitickém a technologickém kontextu se Komise snaží zvýšit schopnost Unie bojovat proti rychle se měnícím vícevrstvým hrozbám.

Ke zvýšení konkurenceschopnosti společného trhu v oblasti obrany Komise určila zejména tyto hlavní okruhy:

  • prozkoumat možnosti, jak dále stimulovat investice členských států do klíčových strategických schopností a kritických prvků, které jsou rozvíjeny a nebo zajišťovány v rámci spolupráce mezi zeměmi EU
  • dále podněcovat společné zadávání veřejných zakázek týkajících se obranných schopností, jež jsou rozvíjeny na základě spolupráce v rámci EU
  • vyzvat členské státy, aby pokračovaly v přechodu na zjednodušené a konvergentnější postupy kontroly vývozu zbraní, zejména pokud jde o obranné schopnosti, jež jsou rozvíjeny na základě spolupráce v rámci EU

Investice do výzkumu a obranných schopností a společné zadávání veřejných zakázek

Do konce roku 2022 bude z Evropského obranného fondu investováno 1,9 miliardy eur do projektů týkajících se obranného výzkumu a rozvoje schopností. Tyto investice by měly nastartovat klíčové rozsáhlé projekty rozvoje schopností založené na spolupráci a zároveň podnítit inovace v oblasti obrany. Komise rovněž vytvoří další pobídky ke stimulaci investic členských států do obranných strategických schopností, zejména pokud jsou rozvíjeny a nebo zajišťovány v rámci spolupráce mezi zeměmi EU. Bude se také zabývat otázkou, jak podpořit společné zadávání veřejných zakázek v oblasti obranných schopností vyvinutých na základě spolupráce mezi zeměmi EU, a navrhne osvobození od daně z přidané hodnoty, finanční řešení a přezkum mechanismu bonusů v rámci Evropského obranného fondu s cílem upřednostnit závazky týkající se společného zadávání zakázek na vybavení, údržbu a operace a také společného vývoje příslušných obranných technologií. Do výroční zprávy o jednotném trhu, která se obvykle zveřejňuje spolu s podzimním balíčkem k evropskému semestru, zahrne Komise kapitolu s připomínkami o vývoji, překážkách a příležitostech v souvislosti s nadnárodními projekty v oblasti obranných schopností.

Evropská komise zajistí, aby ostatní horizontální politiky, jako jsou iniciativy v oblasti udržitelného financování, zůstaly v souladu s úsilím EU o usnadnění dostatečného přístupu evropského obranného průmyslu k financování a investicím.

Racionalizované a konvergentnější postupy kontroly vývozu

I když jsou za vydávání vývozních licencí na vojenské vybavení odpovědné samy členské státy, Komise je vyzývá, aby pokročily ve zefektivnění a postupném sbližování postupů kontroly vývozu zbraní, především pokud jde o obranné schopnosti, jež jsou vyvíjeny společně, zejména v rámci EU. Evropská komise vyzývá členské státy, aby našly způsob, jak si v zásadě vzájemně nebránit ve vývozu jakéhokoli vojenského vybavení a technologií, které byly vyvinuty společně, do třetí země. Tím by se mělo zajistit, aby produkty financované z Evropského obranného fondu měly odpovídající a konkurenční přístup na mezinárodní trhy, aniž by tím byla dotčena svrchovaná rozhodnutí členských států.

Synergie mezi civilním a obranným výzkumem a inovacemi a snižování závislosti v oblasti strategických technologií

Plán týkající se technologií, jež jsou zásadní pro bezpečnost a obranu, nastiňuje cestu ke zvýšení konkurenceschopnosti a odolnosti těchto odvětví v EU. Za tím účelem je třeba:

  • vyzvat členské státy, aby aktivně přispěly ke vzniku Střediska pro sledování strategických technologií, které se v současné době zřizuje
  • podporovat výzkum a inovace v oblasti dvojího užití na úrovni EU
  • vyzvat členské státy, aby v rámci Strategického kompasu vypracovaly koordinovaný přístup ke strategickým technologiím v rámci celé EU
  • podporovat inovace a podnikání v oblasti bezpečnosti a obrany prostřednictvím řady nových nástrojů (např. tzv. inkubátoru, nástroje kombinujícího investice apod.)
  • vytvořit společně s Evropskou obrannou agenturou jakýsi zastřešující program pro inovace v oblasti obrany
  • systematičtěji posuzovat aspekty bezpečnosti a obrany při provádění i přezkumu stávajících nebo navrhování nových průmyslových a obchodních nástrojů EU s cílem omezit závislost v oblasti strategických technologií

Dalším důležitým aspektem tohoto plánu je snížit závislost v oblasti strategických technologií a také v hodnotových řetězcích. V této souvislosti Komise navrhuje začlenit aspekty obrany do hlavních průmyslových a technologických iniciativ EU (např. aliancí, norem), chránit bezpečnostní a obranné zájmy EU při pořizování kritické infrastruktury (zejména v digitální oblasti) a posílit prověřování přímých zahraničních investic tím, že všechny zbývající členské státy vybídneme k tomu, aby zřídily vlastní vnitrostátní prověřovací mechanismus.

Posílení obranného aspektu vesmíru na úrovni EU

Evropská komise se dále bude zabývat otázkou, jak zlepšit ochranu vesmírných zařízení EU, a to zejména s pomocí dodatečných služeb pozorování a sledování vesmíru a plným využitím potenciálu evropského průmyslu. Pro evropskou kosmickou infrastrukturu bude prosazovat přístup tzv. dvojího využití již od návrhu. Jeho cílem je nabízet takové služby, které reagují na potřeby jednotlivých zemí, a to i v oblasti obrany.

Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku rovněž prozkoumají možnost aktivace mechanismů solidarity, vzájemné pomoci a reakce na krize v případě útoku z vesmíru nebo hrozeb pro naše vesmírná zařízení.

Posílení odolnosti Evropy

V neposlední řadě bude Komise rovněž realizovat klíčové podpůrné iniciativy týkající se odolnosti EU. V zájmu boje proti hybridním hrozbám Komise ve spolupráci s vysokým představitelem a členskými státy posoudí ukazatele odolnosti v jednotlivých odvětvích s cílem odhalit nedostatky a stanovit potřeby a také kroky k jejich nápravě. Po přijetí Strategického kompasu se Komise zaměří na tzv. soubor hybridních nástrojů EU a na identifikaci odborníků v příslušných oblastech politiky.

Kromě toho Komise v zájmu zvýšení kybernetické bezpečnosti a obrany navrhne akt o kybernetické odolnosti a požádá evropské normalizační organizace, aby vypracovaly harmonizované normy týkající se kybernetické bezpečnosti a soukromí. Ve spolupráci s členskými státy zvýší připravenost na rozsáhlé kybernetické incidenty. Do konce tohoto roku Komise společně s vysokým představitelem navrhne aktualizaci společného akčního plánu pro zlepšení mobility vojsk v rámci EU i mimo ni. V neposlední řadě přijme Komise ještě letos různá opatření k řešení problémů souvisejících se změnou klimatu, jež se týkají obranných systémů.

Další postup

Prostřednictvím těchto iniciativ se Komise zaměřuje na opatření, která mají být zahájena a realizována v nadcházejících letech. Evropská komise je i nadále připravena zvážit další kroky s ohledem na dosažený pokrok i vývoj hrozeb a výzev, kterým bude Unie v budoucnu čelit.

Zvláštní zasedání věnované obraně, které má proběhnout během neformálního summitu ve Francii ve dnech 10. a 11. března 2022, nabízí příležitost k projednání těchto iniciativ.

Co k tématu řekli členové sboru eurokomisařů a eurokomisařek

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „V souvislosti s prohlubujícím se geopolitickým soupeřením si Evropská unie musí udržet svůj technologický náskok. Je proto třeba, aby se zabývala širokou škálou hrozeb, od těch konvenčních až po hybridní, kybernetické a dokonce i vesmírné. Za tím účelem musí provádět společný výzkum, společné zadávání veřejných zakázek a zaujmout konvergentní přístup k vývozu zbraní. Kromě zajištění bezpečnosti občanů EU může evropské odvětví obrany také přispět k hospodářskému oživení, podaří-li se inovace přizpůsobit i civilnímu použití.“

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová v této souvislosti prohlásila:

„Jelikož stále více civilních technologií nachází i vojenské uplatnění a díky tomu, že existují nové nástroje spolupráce, má nyní Unie k dispozici vše k tomu, aby mohla být příkladem pro ostatní, budeme-li postupovat jednotně. Musíme proto propojit malé a střední podniky a inovační potenciál celé Unie. Nové bezpečnostní a obranné technologie by měly být od samého počátku vyvíjeny v rámci celounijní spolupráce.“

Thierry Breton, eurokomisař odpovědný za vnitřní trh, dodal: „Tváří v tvář nové geopolitické realitě potřebujeme silnější Evropu, která se dokáže bránit. Hrozby pro bezpečnost EU již nejsou pouze vojenské, ale nabývají stále více hybridní povahy. Jedná se zejména o kybernetické útoky a dezinformační kampaně, které ohrožují jádro naší demokracie. Musíme se proto zaměřit na snižování naší závislosti ve strategických oblastech, na podporu inovací týkajících se obrany a na společné zadávání zakázek v oblasti obranných schopností. Musíme také chránit nový konkurenční prostor, kterým je vesmír. V tomto ohledu spoléháme na průmyslová odvětví obrany a letectví, jež jsou zásadní hnací silou strategické autonomie a technologické suverenity Evropy.“ 

Souvislosti

Strategický kompas pro bezpečnost a obranu Evropské unie je dokument Rady EU, jehož přípravu řídí vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Jeho účelem je nabídnout členským státům společný postup, jak reagovat na hrozby a výzvy, kterým EU čelí, a to prostřednictvím konkrétních cílů pro příštích 5–10 let. Rada by jej měla přijmout v březnu 2022.

Zveřejnění plánu týkajícího se technologií, jež jsou zásadní pro bezpečnost a obranu, je odpovědí na žádost Evropské rady z 25. a 26. února 2021, aby se nastínila cesta k rozšíření výzkumu, technologického vývoje a inovací a ke snížení závislosti EU na strategických technologiích a hodnotových řetězcích pro bezpečnost a obranu.

Aktualizace Nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy z května 2021 poukázala na skutečnost, že vedoucí postavení v oblasti technologií je i nadále hlavní hnací silou konkurenceschopnosti a inovací EU, zejména pokud jde o klíčové technologie. Akční plán Evropské komise pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem z února 2021 zároveň uznal rostoucí význam přelomových a základních technologií pocházejících z civilní oblasti pro budoucí bezpečnost a obranu EU a poukázal na potřebu podporovat vzájemné obohacování a synergie mezi civilními a obrannými technologiemi.

Další informace

Příspěvek Komise k evropské obraně v kontextu tzv. Strategického kompasu  

Sdělení: Plán týkající se technologií kriticky důležitých pro bezpečnost a obranu

Internetové stránky

Infopřehled

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. února 2022