Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva20. září 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Evropská zdravotní unie: Nový přístup EU k odhalování rakoviny – častější a lepší screening

Cancer Treatments - Laboratory research

Stručné shrnutí:

 • Komise navrhuje rozšířit plošná preventivní onkologická vyšetření
 • Jde o součást nového přístupu pro Evropský plán boje proti rakovině
 • Do roku 2025 by mělo být screeningové vyšetření nabídnuto 90 % obyvatel EU z cílových skupin, konkrétně:
  • vyšetření na rakovinu prsu, děložního čípku a rakovinu tlustého střeva a konečníku,
  • nově by se měl organizovat i screening rakoviny plic, prostaty a žaludku
 • Na zavádění nových doporučení půjde 38,5 milionu eur z programu „EU pro zdraví“ a 60 milionů eur z programu Horizont Evropa
 • Další prostředky na onkologický screening by měly jít z programu „EU pro zdraví 2023“, z evropských regionálních fondů, fondů soudržnosti a sociálních fondů

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes jako součást programu EU pro onkologický screening, který má být předložen v rámci Evropského plánu boje proti rakovině, představuje nový přístup, který má členským státům pomoci zvýšit využívání onkologického screeningu. Cílem navrhovaného doporučení je zvýšit počet screeningů, jež zahrnou více cílových skupin a více typů nádorových onemocnění, přičemž důraz bude kladen na odhalování rakoviny v rané fázi.

Tento nový přístup EU, založený na nejnovějším vědeckém vývoji a důkazech, které jsou k dispozici, pomůže členským státům zajistit, aby do roku 2025 bylo screeningové vyšetření nabídnuto 90 % obyvatel EU, kteří splňují podmínky pro screening rakoviny prsu, děložního čípku a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Nové doporučení rovněž rozšiřuje plošný organizovaný onkologický screening tak, aby zahrnoval rakovinu plic, prostaty a za určitých okolností i rakovinu žaludku.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: „Rakovina je pro nás prioritou v oblasti zdraví! V posledních dvou letech si pandemie COVID-19 vybrala daň z hlediska prevence, odhalování a diagnostiky rakoviny. Čím dříve je rakovina odhalena, tím lépe lze zmírnit obtíže díky rozšíření možností léčby a záchraně životů. A proto musíme podpořit onkologický screening v celé EU. Dnes opět prokazujeme své odhodlání bojovat proti rakovině rozhodně a kolektivně.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová uvedla: „V roce 2020 byla rakovina diagnostikována přibližně u 2,7 milionu lidí žijících v EU a v důsledku této nemoci přišlo o život více než 1,3 milionu lidí. Jsme si vědomi, že včasné odhalení zachraňuje životy a zlepšuje kvalitu života. V rámci Evropského plánu boje proti rakovině dnes zavádíme nový směr screeningu rakoviny v EU.  Díky novým doporučením se bude program EU pro onkologický screening vztahovat na typy rakoviny, které společně představují téměř 55 % všech nových případů diagnostikovaných každoročně v EU. Naše nová doporučení založená na vědeckých důkazech a excelenci, jež byly v posledních 20 letech vyvinuty ve výzkumu rakoviny, posílí naše úsilí v celé EU, abychom mohli jednat včas a abychom zaplnili mezeru, která vznikla v důsledku dopadu onemocnění COVID-19 na diagnostiku rakoviny a onkologickou péči. Společně můžeme přispět k vývoji v oblasti nádorových onemocnění.“

Navrhované doporučení zavádí nový přístup EU k osvědčeným postupům pro zlepšení onkologického screeningu a nahrazuje stávající přístup, který existuje již 20 let a který naléhavě vyžaduje aktualizaci. Návrh je stěžejní iniciativou Evropského plánu boje proti rakovině a odráží nejnovější vědecký vývoj a důkazy, které máme k dispozici. Je k dispozici finanční podpora na zavádění nových doporučení, přičemž 38,5 milionu EUR bylo přiděleno v rámci programu „EU pro zdraví“ a 60 milionů EUR v rámci programu Horizont Evropa. Kromě toho Komise navrhne dodatečné finanční prostředky na onkologický screening v rámci programu „EU pro zdraví“ 2023. Další podporu lze poskytnout i z evropských regionálních fondů, fondů soudržnosti a sociálních fondů.

Co je v tomto směru nového?

Cílem doporučení je zvýšit využívání screeningu rakoviny prsu, tlustého střeva a konečníku a rakoviny děložního čípku, aby bylo dosaženo cíle stanoveného v Evropském plánu boje proti rakovině, tj. do roku 2025 nabídnout tato screeningová vyšetření 90 % osob, jež splňují podmínky pro daný screening. Kromě toho by cílený screening měl být rozšířen na další druhy rakoviny, zejména na rakovinu prostaty, plic a žaludku.

Pro usnadnění cílenějšího a méně invazivního screeningu doporučení:

 • rozšiřuje cílovou skupinu screeningu rakoviny prsu na ženy ve věku 45 až 74 let (ve srovnání se současnou věkovou skupinou 50 až 69 let),
 • doporučuje, aby se testování na lidský papilomavirus (HPV) provádělo u žen ve věku od 30 do 65 let každých 5 a více let s cílem odhalit rakovinu děložního čípku, a to s přihlédnutím ke stavu očkování proti HPV,
 • vyzývá k provádění triážových testů na rakovinu tlustého střeva a konečníku u osob ve věku 50 až 74 let prostřednictvím fekálního imunochemického testování s cílem určit možné odeslání osoby k následné kolonoskopii/endoskopii.

Doporučení vychází z nejnovějších důkazů a metod a rozšiřuje organizovaný screening na tři další druhy rakoviny:

 • Vyšetřování na rakovinu plic u současných těžkých a bývalých kuřáků ve věku 50 až 75 let.
 • Vyšetřování na rakovinu prostaty u mužů do 70 let na základě testování prostatického specifického antigenu a následné vyšetření magnetickou rezonancí (MRI).
 • Screening na Helicobacter pylori a sledování prekancerózních lézí žaludku v oblastech s vysokým výskytem rakoviny žaludku a úmrtností na ni.

Doporučení věnuje zvláštní pozornost rovnému přístupu ke screeningu, potřebám konkrétních socioekonomických skupin, osob se zdravotním postižením a osob žijících ve venkovských nebo odlehlých oblastech, aby se onkologický screening stal realitou v celé EU. Je rovněž důležité zajistit odpovídající a včasné diagnostické postupy, léčbu, psychologickou podporu a následnou péči. Doporučení kromě toho zavádí pravidelné systematické sledování screeningových programů včetně odlišností prostřednictvím Evropského systému informací o rakovině a Registru nerovností v oblasti onkologických onemocnění.

Na podporu provádění budou za finanční podpory programu „EU pro zdraví“ vypracovány pokyny EU pro screening a léčbu rakoviny plic, prostaty a žaludku. Stávající pokyny EU týkající se rakoviny prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního čípku budou pravidelně aktualizovány.

Další kroky

Jakmile bude doporučení přijato Radou, nahradí stávající doporučení o onkologickém screeningu z roku 2003.

Souvislosti

V roce 2020 byla v Unii rakovina diagnostikována přibližně u 2,7 milionu lidí. Podle odhadů každý druhý občan EU během svého života onemocní rakovinou, což má dlouhodobé následky na kvalitu jeho života, a pouze polovina pacientů s rakovinou přežije.

Doporučení Rady z roku 2003 stanovilo doporučení pro onkologický screening a vybízelo členské státy, aby zavedly plošné screeningové programy se zajištěním kvality. Ukázalo se jako úspěšné při zlepšování onkologického screeningu a při zajišťování toho, aby nejvíce postižené osoby měly snadný přístup k organizovanému screeningu.

Zpráva o provádění tohoto doporučení z roku 2017 a Evropská příručka pro zlepšení kvality v komplexním boji proti rakovině identifikovaly budoucí výzvy a potřeby. Ukázalo se, že doporučení musí být revidováno tak, aby zohledňovalo nejnovější vědecké důkazy.

V posledních 20 letech byly v členských státech validovány a zavedeny nové screeningové testy a protokoly a nové důkazy podporují rozšíření doporučení týkajících se screeningu i na jiné typy rakoviny, než na které se vztahuje současné znění.

V únoru 2021 představila Komise Evropský plán boje proti rakovině, který je hlavní prioritou Komise Ursuly von der Leyenové v oblasti zdraví a klíčovým pilířem silné evropské zdravotní unie. Zlepšení včasného odhalování je jednou ze čtyř klíčových oblastí plánu, který oznámil revizi doporučení Rady z roku 2003 o onkologickém screeningu v rámci stěžejní iniciativy s cílem navrhnout nový program onkologického screeningu podporovaného EU.

Další informace

Návrh doporučení Rady o posílení prevence prostřednictvím včasného odhalení: Nový přístup k onkologickému screeningu

Příloha návrhu

Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně návrhu

Otázky a odpovědi týkající se onkologického screeningu

Informativní přehled: Evropský plán boje proti rakovině – nový přístup k onkologickému screeningu

Informativní přehled: Evropský plán boje proti rakovině – jak si dnes stojíme?

Video o onkologickém screeningu

Informativní přehledy o Společném výzkumném středisku

Zpráva: Onkologický screening v EU

Politika EU týkající se boje proti rakovině

Znalostní onkologické centrum

@EU_Health

Podrobnosti

Datum zveřejnění
20. září 2022