Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva2. února 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

Evropský plán boje proti rakovině: nová opatření zlepší přístup k prevenci, včasnému odhalování a léčbě rakoviny i onkologické péči

World Cancer Day

Dnes se o další krok zlepší přístup k prevenci, včasnému odhalování a léčbě rakoviny a onkologické péči. U příležitosti Světového dne boje proti rakovině a rok po zveřejnění Evropského plánu boje proti rakovině zahajuje Komise řadu nových iniciativ, které byly oznámeny na akci s názvem „Ensuring Equal Access for All: Cancer in Women – Europe's Beating Cancer Plan“ (Rovný přístup pro všechny: rakovina žen – Evropský plán boje proti rakovině). Tato akce se zaměřila na genderové rozdíly a konkrétní opatření v boji proti rakovině u žen. Byla to první z každoroční série akcí, které mají přispět k zajištění rovného přístupu k prevenci rakoviny a k onkologické péči pro všechny.

V průměru postihuje rakovina v Evropě o něco více muže než ženy: na muže připadá 54 % nových případů a 56 % úmrtí. Nejvíce diagnostikovanou rakovinou je však rakovina prsu u žen (v roce 2020 jí v EU onemocnělo více než 355 000 žen). Rovněž existují značné nerovnosti uvnitř členských států EU, mezi nimi navzájem a také ve skupinách obyvatelstva, pokud jde o včasné odhalení, diagnostiku, léčbu a kvalitu péče o pacienty. Nepoměr je obzvláště výrazný u odhadovaného výskytu rakoviny děložního čípku (pětinásobný rozdíl) a úmrtnosti (v roce 2020 byly rozdíly napříč EU osminásobné). Tyto velké odchylky lze vysvětlit rozdíly v prevalenci lidského papilomaviru (HPV) a v politikách očkování a screeningu rakoviny děložního čípku v zemích EU. Hlavním cílem Evropského plánu boje proti rakovině je snížení nerovností napříč všemi aspekty tohoto onemocnění.

V rámci Evropského plánu boje proti rakovině dnes Komise zahajuje čtyři nové unijní iniciativy s cílem pomoci členským státům při řešení nerovností, zlepšit screening lidských papilomavirů, očkování proti nim a podpořit osoby, které onemocněly rakovinou:

  • Registr nerovností v oblasti rakoviny pomůže zjistit směry vývoje a rozdíly mezi členskými státy a regiony. Osvětlí rovněž nerovnosti v prevenci rakoviny a onkologické péči, jež se projevují z důvodu pohlaví, dosaženého vzdělání a úrovně příjmů, a rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi. Registr pomůže určit, kam mají směřovat investice a intervence na úrovni EU, členských států i na regionální úrovni.
  • Doporučení Rady o screeningu z roku 2003 bude aktualizováno na základě výzvy k předložení faktických podkladů za účelem screeningu rakoviny. Toto je součástí cíle Plánu boje proti rakovině, tj. zajistit, aby 90 % populace EU, která splňuje podmínky pro screening rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku, bylo do roku 2025 nabídnuto screeningové vyšetření.
  • Společná akce v oblasti očkování proti HPV pomůže členským státům zvýšit povědomí veřejnosti o HPV a podpořit proočkovanost. Tato akce přispěje k dosažení klíčového cíle Plánu boje proti rakovině eliminovat rakovinu děložního čípku tak, že do roku 2030 bude v EU naočkováno alespoň 90 % cílové populace dívek a výrazně se zvýší očkování chlapců.
  • Síť EU pro mladistvé bývalé onkologické pacienty pomůže posílit dlouhodobou následnou péči v rámci onkologické péče na celostátní a regionální úrovni. Rovněž propojí mladé lidi s onkologickou anamnézou a jejich rodiny a neformální i formální pečovatele.

Co řekli členové sboru komisařů

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Boj proti rakovině jsme si uložili jako prioritu této Komise, když jsme zahájili Evropský plán boje proti rakovině. Naším cílem je, aby každý člověk v Evropské unii, který onemocní rakovinou, dostal léčbu, kterou potřebuje. Víme, že v důsledku pandemie se dosažení tohoto cíle vzdálilo, a odhadujeme, že v současnosti pravděpodobně není diagnostikován jeden milion případů. Rakovina má osobní rozměr pro každého z nás. Budeme proto pracovat na prevenci, včasné diagnóze a rovnému přístupu k péči, abychom boj s tímto onemocněním vyhráli.“

Margaritis Schinas, místopředseda odpovědný za podporu evropského způsobu života, k tématu dodal: „Rakovina se týká nás všech a boj proti ní je pro nás na prvním místě. Rok po představení Plánu boje proti rakovině dnes společně činíme důležité kroky k zajištění rovného přístupu k onkologické prevenci a péči pro všechny. Nerovnost nemá v Evropě, která je postavená na solidaritě, žádné místo. Vlády členských států a orgány veřejného zdraví nemohou zvrátit trend ve výskytu tohoto onemocnění samy. Pouze úzká spolupráce a pevné odhodlání všech pomohou zlepšit život občanů a snížit utrpení mnoha lidí. Základem této společné cesty, která teprve začala, je prevence a diagnostika.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová doplnila: „Evropský plán boje proti rakovině vykazuje už rok po svém zveřejnění jasný přínos. Tento rok se u příležitosti Světového dne boje proti rakovině zaměříme na odstraňování nerovností v péči o ženy nemocné rakovinou, na nutnost zajistit optimální spolupráci a léčbu v celé Evropě a na konkrétní opatření v tomto plánu, která se týkají investic do prevence. Důležité však je, že zajistíme, aby byly vyslyšeny hlasy osob, jejichž život rakovina zasáhla. S ohledem na dopad pandemie COVID-19 na screening, léčbu a onkologickou péči je řešení tohoto závažného problému v oblasti veřejného zdraví dnes naléhavější než kdy jindy. Musíme odstranit nedostatky a zajistit rovný přístup pro všechny. Náš plán boje proti rakovině je evropský akční plán, jehož cílem je změnit život všech onkologických pacientů a jejich blízkých. Tento plán se týká nás všech!“

Souvislosti

Evropský plán boje proti rakovině je klíčovým pilířem evropské zdravotní unie, kterou předsedkyně Komise von der Leyenová oznámila ve svém projevu o stavu Unie v září 2020, v němž zároveň vyzvala k vytvoření bezpečnější, odolnější a lépe připravené Evropské unie. Plán boje proti rakovině, zahájený v roce 2021, stanoví nový přístup EU k prevenci a léčbě rakoviny a onkologické péči prostřednictvím mnohostranného, integrovaného přístupu spočívajícího v začlenění zdraví do všech politik. Navrhuje se v něm deset stěžejních iniciativ a četná opatření k řešení všech aspektů tohoto onemocnění, od prevence po zkvalitnění života současných i bývalých onkologických pacientů, se zaměřením na akce, u nichž může EU mít největší přidanou hodnotu.

Z programu „EU4Health“ a dalších programů financování byly na opatření boje proti rakovině vyčleněny celkem 4 miliardy eur. V roce 2021 byla v rámci programu „EU4Health“ zahájena dvě kola výzev, z nichž vzešlo šestnáct nových významných iniciativ. Nedávno byl přijat pracovní program na rok 2022, který opět obsahuje značný počet opatření zaměřených na boj proti rakovině, tentokrát se silným důrazem na prevenci a diagnostiku. 

Realizace Plánu boje proti rakovině nadále probíhá ve spolupráci s Misí proti rakovině vytvořenou v rámci programu Horizont Evropa, což zajišťuje soudržnost mezi ambiciózními výzkumnými cíli a cíli, jichž lze realisticky dosáhnout v politice.

Další informace

Informativní přehled

Internetové stránky Evropského plánu boje proti rakovině

Politika EU týkající se boje proti rakovině

Evropská zdravotní unie

Internetové stránky s akcemi zaměřenými na boj proti rakovině

Evropský plán boje proti rakovině – videozáznamy a fotografie

Znalostní onkologické centrum

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. února 2022