Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva3. února 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Evropský plán boje proti rakovině: Nový přístup EU k prevenci, léčbě a péči

cancer.png
© EC
© EC
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes v předvečer Světového dne boje proti rakovině představuje Evropský plán boje proti rakovině, který je hlavní prioritou Komise von der Leyenové v oblasti zdraví a klíčovým pilířem silné evropské zdravotní unie. Plán boje proti rakovině, jehož výchozím bodem jsou nové technologie, výzkum a inovace, nastiňuje nový přístup EU k prevenci rakoviny, její léčbě a související péči. 

Stručné shrnutí

  • Komise schválila plán boje proti rakovině
  • Na opatření vyčlení 4 miliardy eur
  • Jde o tyto klíčové oblasti:
   • prevence nejrizikovějších faktorů (tabák, alkohol, znečištěné živ. prostředí…)
   • na klíčové rizikové faktory (tabák, alkohol, znečištěné živ. prostředí…)
   • včasné odhalení: do roku 2025 má mít 90 % obyvatel EU s rizikem přístup ke screeningu rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku
   • diagnostika a léčba: do roku 2030 zajistit 90 % způsobilých pacientů přístup k národním komplexním onkologickým centrům propojeným do nové sítě EU
   • zlepšení kvality života stávajících i bývalých pacientů
  • Zaměří se také na dětské pacienty
  • Zřídí znalostní onkologické centrum na úrovni EU
  • Bez účinných opatření se do roku 2035 počet případů rakoviny může zvýšit téměř o 25 %, a rakovina se tak může stát hlavní příčinou úmrtí v EU

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes v předvečer Světového dne boje proti rakovině představuje Evropský plán boje proti rakovině, který je hlavní prioritou Komise von der Leyenové v oblasti zdraví a klíčovým pilířem silné evropské zdravotní unie. Plán boje proti rakovině, jehož výchozím bodem jsou nové technologie, výzkum a inovace, nastiňuje nový přístup EU k prevenci rakoviny, její léčbě a související péči. Bude se věnovat všem aspektům tohoto onemocnění, od prevence až po kvalitu života stávajících a bývalých onkologických pacientů, přičemž se zaměří na opatření, kde může EU přinést největší přidanou hodnotu.

Evropský plán boje proti rakovině bude podporován opatřeními v různých oblastech – od zaměstnanosti, vzdělávání, sociální politiky a rovnosti přes marketing, zemědělství, energetiku, životní prostředí a klima až po dopravu, politiku soudržnosti a daně.

Čtyři klíčové oblasti činnosti

Plán boje proti rakovině je rozdělen do čtyř klíčových oblastí činnosti a jeho součástí je 10 stěžejních iniciativ a řada podpůrných opatření. Bude realizován s využitím celé škály finančních nástrojů Komise, přičemž na opatření boje proti rakovině budou vyčleněny celkem 4 miliardy eur, mimo jiné z programů „EU pro zdraví“, Horizont Evropa a Digitální Evropa.

 • Prevence prostřednictvím opatření zaměřených na klíčové rizikové faktory, jako je tabák (s cílem zajistit, aby do roku 2040 používalo tabák méně než 5 % populace), škodlivá konzumace alkoholu, znečištění životního prostředí a nebezpečné látky. Kromě toho bude v rámci kampaně „Zdravý životní styl pro všechny“ propagována zdravá výživa a fyzická aktivita. V zájmu prevence nádorových onemocnění způsobených infekcemi je cílem Plánu boje proti rakovině do roku 2030 v EU naočkovat alespoň 90 % cílové populace dívek a výrazně zvýšit očkování chlapců.
 • Včasné odhalení rakoviny zlepšením přístupu k diagnostice a její kvality a podpora členských států, aby byl do roku 2025 nabídnut screening 90 % populace EU, která má nárok na screening rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva a konečníku. Na podporu dosažení tohoto cíle bude předložen nový Evropskou unií podporovaný program pro screening rakoviny.
 • Diagnostika a léčba prostřednictvím opatření k zajištění lépe integrované a komplexní onkologické péče a řešení nerovného přístupu ke kvalitní péči a lékům. Do roku 2030 by 90 % způsobilých pacientů mělo mít přístup k národním komplexním onkologickým centrům propojeným prostřednictvím nové sítě EU. Kromě toho bude do konce roku 2021 zahájena nová iniciativa „Diagnostika a léčba rakoviny pro všechny“, která má pomoci zlepšit přístup k inovativní diagnostice a léčbě rakoviny, a Evropská iniciativa pro pochopení rakoviny (UNCAN.eu) pomůže identifikovat osoby, u nichž existuje vysoké riziko, že se u nich vyskytnou běžná nádorová onemocnění.
 • Zlepšení kvality života stávajících a bývalých onkologických pacientů, včetně rehabilitace, případného opakovaného výskytu nádoru, metastázujících onemocnění a opatření na podporu sociální integrace a návratu do práce. Bude zahájena iniciativa „Lepší život pro onkologické pacienty“, která se zaměří na následnou péči.

Dále bude na podporu nových technologií, výzkumu a inovací vytvořeno nové znalostní onkologické centrum, které pomůže na úrovni EU koordinovat vědecké a technické iniciativy související s rakovinou. Bude zahájena Evropská iniciativa zobrazování rakoviny, jejímž cílem bude podporovat vývoj nových počítačově podporovaných nástrojů ke zlepšení personalizované medicíny a inovativních řešení.

Zvláštní pozornost bude věnována dětem – bude zahájena „Iniciativa pomoci dětským onkologickým pacientům“, jejímž cílem bude zajistit, aby děti měly přístup k rychlé a optimální detekci, diagnóze, léčbě a péči. Za účelem identifikace vývoje situace, rozdílů a nerovností mezi členskými státy a regiony bude v roce 2021 rovněž zřízen Registr nerovností v oblasti rakoviny.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, uvedla: „V roce 2020, zatímco jsme všichni bojovali proti pandemii COVID-19, mnoho z nás vedlo tichý boj. Boj proti rakovině. V roce 2020 jsme kvůli tomuto onemocnění přišli o 1,3 milionu Evropanů. A počet případů bohužel stále roste. Proto dnes předkládáme Evropský plán boje proti rakovině. Boj těch, kdo se potýkají s rakovinou, je v Evropě také naším bojem.“

Margaritis Schinas, místopředseda Evropské komise, řekl: „Dnes plníme jeden z ústředních slibů Komise a předkládáme Plán boje proti rakovině, který je zaměřen na lidi a zabývá se všemi aspekty: prevencí, diagnostikou, léčbou a situací bývalých pacientů. Tento plán je jedinečný, protože je založen na přístupu „zdraví ve všech politikách“, který vše směřuje ke společnému cíli – porazit rakovinu. Je o zdraví, ale jde nad rámec zdravotní politiky. Je o úsilí celé společnosti. V silné evropské zdravotní unii se boj proti rakovině stává společnou politickou, operativní a vědeckou prioritou.“

Stella Kyriakidesová, komisařka odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, dodala: „Tento plán je především o lidech. Jeho cílem je zdůrazňovat a posilovat odolnost a léčit rakovinu jako onemocnění, které může a musí být překonáno. Silná evropská zdravotní unie je Unií, kde jsou občané chráněni před nádorovými onemocněními, jimž lze předejít, mají přístup k včasnému screeningu a diagnostice a ve všech fázích se jim dostane vysoce kvalitní péče. To je cíl našeho Plánu boje proti rakovině – chceme v nadcházejících letech v oblasti onkologické péče realizovat konkrétní účinná opatření. Pro mě nejde jen o politický závazek, ale i o závazek osobní.“

Souvislosti

V roce 2020 bylo toto onemocnění v Evropské unii diagnostikováno u 2,7 milionu lidí a dalších 1,3 milionu lidí mu podlehlo.

Evropský plán boje proti rakovině je klíčovým pilířem evropské zdravotní unie, kterou předsedkyně Komise von der Leyenová představila v listopadu 2020, přičemž zároveň vyzvala k vytvoření bezpečnější, odolnější a lépe připravené Evropské unie.

EU se zabývá problematikou rakoviny již několik desetiletí. Její opatření, zejména v oblasti omezování spotřeby tabáku (Komise dnes zveřejnila nový průzkum o postojích Evropanů k tabáku a elektronickým cigaretám) a ochrany před nebezpečnými látkami, zachraňují a prodlužují mnoho životů. Poslední ucelený evropský akční plán proti rakovině však pochází z počátku 90. let minulého století. Od té doby došlo v léčbě rakoviny k významnému pokroku, zejména díky podpoře výzkumu a vývoje financovaného z rozpočtu EU.

Kromě vážného dopadu na život pacientů a jejich blízkých má rakovina obrovský dopad na naše systémy zdravotní péče, naši ekonomiku a na společnost jako celek. Odhaduje se, že celkový hospodářský dopad rakoviny v Evropě přesáhne ročně 100 miliard eur.

Má se za to, že bez účinných opatření se do roku 2035 počet případů rakoviny zvýší téměř o 25 %, a rakovina se tak stane hlavní příčinou úmrtí v EU. Na onkologickou péči má navíc závažný dopad pandemie COVID-19, která narušila léčbu, oddálila diagnózu a očkování a ovlivnila přístup k lékům.

Další informace

Sdělení o Evropském plánu boje proti rakovině

Příloha sdělení o Evropském plánu boje proti rakovině

MEMO

Informativní přehled

Internetové stránky Plánu boje proti rakovině

Eurobarometr o tabáku

Politika EU týkající se boje proti rakovině

Opatření EU v reakci na koronavirus

Podrobnosti

Datum zveřejnění
3. února 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku