Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva4. října 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Evropský rok mládeže 2022: EU přijímá první akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU s cílem posílit spolupráci s mladými lidmi na celém světě

První akční plán pro mládež

Komise a vysoký představitel dnes přijali akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti Evropské unie na období 2022–2027, který je vůbec prvním politickým rámcem pro strategické partnerství s mladými lidmi po celém světě, jehož cílem je vytvořit odolnější, více inkluzivní a udržitelnější budoucnost. Plán přispěje k plnění mezinárodních závazků, jako je Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížská dohoda o klimatu, a to posílením smysluplného zapojení mladých lidí do veřejných záležitostí a zlepšením jejich postavení v politikách vnější činnosti EU.

Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Komise Josep Borrell prohlásil: „Svět je domovem největší generace mladých lidí v dějinách. Bohužel 600 milionů mladých lidí žije své životy v místech, kde jsou konfliktní nebo nestabilní situace, a přibližně 264 milionů dětí a mladých lidí nechodí do školy. V posledních letech se rovněž ukázalo, jak na mladé lidi těžce dopadá zátěž vyplývající z krizí a nestability způsobených ozbrojenými konflikty, prohlubujícími se nerovnostmi a globálními výzvami, jako je změna klimatu, zhoršování životního prostředí nebo pandemie COVID-19. Naší povinností je zajistit, aby mladí lidé měli nástroje a příležitosti potřebné k plnému rozvoji a účasti na každodenním životě. Jsou dospělými zítřka, musíme tudíž investovat do jejich současnosti i budoucnosti.“

Místopředsedkyně Evropské Komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuicová uvedla: „Vzhledem k tomu, že svět prochází demografickou transformací, bude akční plán pro mládež významným příspěvkem k našemu úsilí o mezigenerační solidaritu a spravedlnost. Musíme posílit postavení dětí a mladých lidí na celém světě, zajistit, aby měli hmatatelné příležitosti, a podporovat účinné zapojení mladých lidí a dětí o věcí veřejných coby právo, jakož i zajistit, aby nikdo nebyl opomenut. Je naší společnou kolektivní odpovědností budovat demokratičtější, rovnější a mírumilovnější společnosti, a to rovněž pro budoucí generace.“

Komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová dodala: „Akční plán pro mládež je naplněním našeho závazku učinit mládež ústředním bodem vnější činnosti EU v oblasti udržitelného rozvoje, rovnosti a míru a dát jí skutečný hlas při tvorbě řešení pro lepší budoucnost. Mladé lidi jsme vyslyšeli a budeme je smysluplně angažovat, posilovat jejich postavení a navazovat s nimi kontakty a zároveň jim nabízet příležitosti, přičemž prvním krokem je strategie Global Gateway představující nabídku EU pro partnery pro investice ve prospěch lidí a planety.

Akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU se řídí třemi pilíři činnosti, které pomohou utvářet partnerství EU s mladými lidmi v partnerských zemích:

  1. partnerství s cílem zapojovat: posílení hlasu mladých lidí v politickém a rozhodovacím procesu;

Mladí lidé požadují a zaslouží si komplexní přístup, aby byla zajištěna smysluplná, inkluzivní a účinná účast mládeže na věcech veřejných. EU je odhodlána posílit hlas a iniciativu mladých lidí, zejména mladých žen a dívek, mládežnických aktivistů a organizací, a to na všech úrovních správy věcí veřejných, od domácí politiky po mnohostranná fóra a v rámci procesů EU.

  1. partnerství s cílem posilovat: bojovat proti nerovnostem a poskytovat mladým lidem dovednosti a nástroje, které potřebují k tomu, aby prosperovali;

Mladí lidé mají silnější postavení, jsou-li slyšet jejich názory a jsou-li řešeny nerovnosti, které ovlivňují jejich život. EU bude i nadále podporovat celosvětovou transformaci vzdělávání, a to i prostřednictvím investic do strategie Global Gateway, zlepšováním přístupu mladých lidí k ekonomickým příležitostem, posilováním schopnosti mladých lidí přispívat k udržitelnému rozvoji a podněcováním ekologické a digitální transformace po celém světě. Unie bude podporovat rovněž zdraví, duševní a tělesnou pohodu mladých lidí a jejich přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům. EU bude i nadále věnovat zvláštní pozornost dětem a mladým lidem žijícím v konfliktním prostředí.

  1. partnerství s cílem propojovat: podpora příležitostí pro mladé lidi k navazování kontaktů a výměnám se svými vrstevníky po celém světě.

EU se snaží podporovat mobilitu mladých lidí, výměny a vytváření sítí mládeže jako základní aspekt mezilidského rozměru strategie Global Gateway. Cílem je zajistit rozmanitost a inkluzivitu a zároveň zvláštní pozornost věnovat sociálním a ekonomickým překážkám, digitální propasti a rizikům spojeným s dezinformacemi.

Akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU posílí probíhající iniciativy a zahájí nové klíčové iniciativy zaměřené na mladé lidi po celém světě, mimo jiné:

  • Iniciativu Mládež a ženy v demokracii s objemem prostředků ve výši 40 milionů EUR posilující hlas a iniciativu mladých lidí, aktivistů mládeže a mládežnických organizací na celém světě tím, že budou zlepšena jejich práva, postavení a participace na veřejných a politických záležitostech. Tato iniciativa podpoří místní organizace a mladé aktivisty v oblasti institucionálního dohledu, boje proti korupci, občanského pozorování voleb, prosazování demokratických reforem, občanského vzdělávání, prosazování lidských práv, svobody sdružování a shromažďování a lidských a lidských práv.
  • Fond pro posílení postavení mládeže, který je novou pilotní iniciativou s prostředky ve výši 10 milionů EUR poskytující přímou finanční podporu iniciativám vedeným mladými lidmi v partnerských zemích, jež se zaměřují na provádění cílů udržitelného rozvoje na místní úrovni, zejména na životní prostředí a změnu klimatu a začleňování zranitelných a marginalizovaných mladých lidí.
  • Africko-evropskou akademie mládeže, která poskytne finanční podporu ve výši 50 milionů EUR na formální a neformální vzdělávací příležitosti a výměny pro mladé lidi, kteří chtějí zlepšit své vůdčí schopnosti, a na vytvoření sítě tvůrců změn v Africe.

Akční plán pro mládež je součástí úsilí orgánů EU o vyhlášení Evropského roku mládeže 2022 a jeho mezinárodního rozměru a osvětluje důležitou úlohu mladých lidí při budování lepší budoucnosti – tj. budoucnosti, která je více ekologická, inkluzivní a digitální.

Základní informace

Akční plán pro mládež je výsledkem rozsáhlých konzultací s více než 220 zúčastněnými stranami po celém světě, zejména s organizacemi pro práva dětí a mládežnickými organizacemi. Reaguje na legitimní požadavek mladých lidí, který se odráží i ve výsledcích Konference o budoucnosti Evropy, aby byli do politických a rozhodovacích procesů EU zapojeni strukturovanějším způsobem.

Akční plán pro mládež posiluje mezinárodní rozměr Strategie EU pro mládež a vychází ze Strategie EU pro práva dítěte.

Vychází z Akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii, který zdůrazňuje potřebu rovné, plné a smysluplné účasti mladých lidí na veřejném a politickém životě, a z Evropského pilíře sociálních práv. V neposlední řadě provádí Akční plán EU pro rovnost žen a mužů (GAP) III, přičemž se zaměřuje na posílení postavení dívek a mladých žen.

Zpráva o ukazatelích souvisejících s mládeží a doprovodný soubor údajů Společného výzkumného střediska Komise (JRC) přispívá k fakticky podloženému přístupu k akčnímu plánu pro mládež. Nabízí mapu mezinárodních údajů o mládeži v řadě hlavních tematických oblastí a předkládá doporučení všem zúčastněným stranám zabývajícím se problematikou mládeže v zájmu větší soudržnosti.  

Akční plán pro mládež bude podporovat provádění agendy OSN týkající se mladých lidí, míru a bezpečnosti a úlohu mladých lidí při budování trvalého míru, přispívání ke spravedlnosti a usmíření a boji proti násilnému extremismu.

Další informace

Akční plán pro mládež: otázky a odpovědi

Akční plán pro mládež (společné sdělení Komise a vysokého představitele) 

Zpráva Společného výzkumného střediska Evropské komise o ukazatelích týkajících se mládeže

Evropský rok mládeže 2022.

Analýza cílené konzultace k akčnímu plánu pro mládež v rámci vnější činnosti EU – leden 2022

Přílohy ke zprávě – Analýza cílené konzultace k akčnímu plánu pro mládež

Podrobnosti

Datum zveřejnění
4. října 2022