Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva12. listopadu 2021Zastoupení v Česku

Index digitální ekonomiky a společnosti 2021: digitalizace se celkově zlepšila, ale je třeba vyvinout další úsilí v celé EU

desi_2021_main_graph_2.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti  (DESI) 2021. Index sleduje, jak se zlepšuje digitální konkurenceschopnost členských států EU v oblasti lidského kapitálu, širokopásmového připojení, integrace digitálních technologií v podnicích a digitálních veřejných služeb.

Zpráva DESI 2021 předkládá převážně údaje za první a druhé čtvrtletí roku 2020, a podává tak přehled o hlavních trendech vývoje v oblasti digitální ekonomiky a společnosti během prvního roku koronavirové pandemie. Údaje však nezachycují, jak zasáhlo do využívání a poskytování digitálních služeb onemocnění COVID-19, ani výsledky politik od té doby přijatých. To vše bude viditelnější ve zprávě z roku 2022.

Všechny členské státy EU sice dosáhly v oblasti digitalizace pokroku, ale celkový obraz napříč členskými státy je smíšený a rozdíl mezi zeměmi EU s nejlepšími výsledky a zeměmi s nejnižším hodnocením DESI je i přes určitou konvergenci stále značný. Navzdory zlepšením budou muset všechny členské státy vyvinout soustředěné úsilí, aby splnily cíle pro rok 2030 stanovené v rámci evropské digitální dekády.

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Poselství letošního indexu je pozitivní, všechny země EU do jisté míry zvýšily svou úroveň digitalizace a konkurenceschopnost, ale je možné udělat ještě více. Proto spolupracujeme s členskými státy na tom, aby se prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost realizovaly klíčové investice, a všichni občané i podniky tak mohli optimálně využívat digitální příležitosti.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Stanovení cílů pro rok 2030 bylo důležitým krokem, nyní je však potřebujeme splnit. Dnešní DESI ukazuje, čeho již bylo dosaženo, ale i oblasti, kde si můžeme společně vést lépe, abychom zajistili, že evropští občané a podniky, zejména ty malé a střední, budou mít přístup k špičkovým technologiím, které zlepší jejich život z hlediska bezpečnosti i ekologie, a že budou tyto technologie využívat.“

Index DESI 2021 byl upraven tak, aby odrážel hlavní politické iniciativy včetně sdělení Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády , které vytyčuje evropské ambice v digitální oblasti a stanoví vizi digitální transformace a konkrétní cíle pro rok 2030 u čtyř hlavních bodů: dovednosti, infrastruktura, digitální transformace podniků a veřejné služby.

Politický program Cesta k digitální dekádě, který byl představen v září 2021, přináší novou formu správy a řízení s členskými státy založenou na mechanismu každoroční spolupráce mezi orgány EU a členskými státy, která jim umožní společně dosáhnout svých ambicí. „Cesta k digitální dekádě“ stanoví, že cíle digitální dekády se sledují prostřednictvím DESI, a proto jsou ukazatele DESI nyní strukturovány podle čtyř hlavních bodů digitálního kompasu.

V rámci Nástroje pro oživení a odolnost  se členské státy EU zavázaly vynaložit alespoň 20 % svých vnitrostátních prostředků z plánu pro oživení a odolnost na digitální oblast a zatím tento cíl plní nebo do značné míry překračují. Zprávy DESI o jednotlivých zemích obsahují souhrnný přehled digitálních investic a reforem v plánech pro oživení a odolnost, pokud jde o 22 plánů, které již přijala Rada.

Hlavní zjištění DESI 2021 ve čtyřech ústředních oblastech

 

Co se týče digitálních dovedností, alespoň základní dovednosti má v EU 56 % osob. Z údajů vyplývá mírný nárůst počtu zaměstnaných odborníků na informační a komunikační technologie: v roce 2020 měla EU 8,4 milionu odborníků na IKT, kdežto o rok dříve 7,8 milionu. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 uvádělo 55 % podniků potíže s náborem odborníků na IKT, představuje tento nedostatek zaměstnanců s pokročilými digitálními dovednostmi rovněž faktor, který přispívá k pomalejší digitální transformaci podniků v mnoha členských státech. Podle těchto údajů je jednoznačně zapotřebí posílit nabídky a příležitosti v souvislosti s odbornou přípravou, aby bylo dosaženo cílů digitální dekády v oblasti dovedností (80 % obyvatelstva má mít základní digitální dovednosti a v EU má být 20 milionů odborníků na IKT). V nadcházejících letech lze očekávat výrazné zlepšení, zčásti proto, že v rámci plánů pro oživení a odolnost, které Rada dosud přijala, je 17 % investic do digitálních technologií věnováno digitálním dovednostem (přibližně 20 miliard eur z celkové částky 117 miliard eur).

Komise dnes rovněž zveřejnila přehled zapojení žen do digitální oblasti, který potvrzuje, že u odborných digitálních dovedností stále existují značné genderové rozdíly. Ženy představují pouze 19 % odborníků na IKT a zhruba třetinu absolventů v oboru přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky.

Údaje o konektivitě ukazují zlepšení u „sítí s velmi vysokou kapacitou“ (VHCN), které jsou nyní k dispozici v 59 % domácností v EU oproti 50 % před rokem, stále však zdaleka nedosahují univerzálního pokrytí gigabitovými sítěmi (cíl digitální dekády pro rok 2030). Na venkově se pokrytí sítěmi VHCN zvýšilo z 22 % v roce 2019 na 28 % v roce 2020. Kromě toho určitou část spektra 5G již přidělilo 25 členských států oproti 16 členským státům před rokem. Sítě 5G byly komerčně spuštěny ve 13 členských státech, a to zejména v městských oblastech. Komise dnes rovněž zveřejnila studie o cenách mobilního a pevného širokopásmového připojení v Evropě v roce 2020, o širokopásmovém pokrytí do června 2020 a o vnitrostátních plánech pro širokopásmové připojení . Je třeba poznamenat, že 11 % digitálních investic do plánů pro oživení a odolnost, které Rada přijala (přibližně 13 miliard eur z celkové částky 117 miliard eur), je určeno na konektivitu.

integrace digitálních technologií došlo k výraznému nárůstu využívání cloudových technologií (z 16 % podniků v roce 2018 na 26 % v roce 2020). Vedoucí postavení ve využívání digitálních technologií mají i nadále velké podniky: například elektronické sdílení informací prostřednictvím plánování podnikových zdrojů (ERP) a cloudový software využívají mnohem častěji než podniky malé a střední (80 % oproti 35 % u ERP a 48 % oproti 25 % v případě cloudu). Pokročilé digitální technologie nicméně využívá pouze zlomek podniků (14 % využívá data velkého objemu, 25 % umělou inteligenci a 26 % cloud). Z těchto údajů vyplývá, že současný stav zavádění digitálních technologií je cílům digitální dekády výrazně vzdálen. Ambicí EU pro rok 2030 je, aby oproti výchozím 60 % v roce 2020 mělo alespoň základní úroveň digitální intenzity 90 % malých a středních podniků a aby nejméně 75 % podniků používalo do roku 2030 pokročilé digitální technologie. Data velkého objemu využívá v současné době i v některých zemích s nejlepšími výsledky jen zlomek společností, oproti cílovým 75 %. Důležité je, že přibližně 15 % digitálních investic v plánech pro oživení a odolnost, které Rada přijala (přibližně 18 miliard eur z celkové částky 117 miliard eur), je určeno na digitální kapacity a na digitální výzkum a vývoj.

Údaje obsažené ve zprávě DESI doplňuje dnes zveřejněná studie, která zkoumala přínos IKT k opatřením podniků v EU zaměřeným na environmentální udržitelnost. Podle ní 66 % dotázaných podniků uvedlo, že používají řešení IKT jako způsob, jak omezit svou environmentální stopu.

V údajích o digitálních veřejných službách se významné zlepšení služeb elektronické veřejné správy zatím neprojevuje. Během prvního roku pandemie několik členských států vytvořilo nebo rozšířilo digitální platformy s cílem poskytovat více služeb on-line. V rámci plánů pro oživení a odolnost, které Rada přijala, je 37 % investic do digitální oblasti (přibližně 43 miliard eur z celkové částky 117 miliard eur) určeno na digitální veřejné služby, takže v nadcházejících letech se očekává výrazné zlepšení. Komise rovněž zveřejnila srovnávací hodnocení elektronické veřejné správy 2021, které představuje průzkum mezi občany 36 evropských zemí ohledně využívání služeb digitální veřejné správy.

Souvislosti

Každoroční index digitální ekonomiky a společnosti měří pokrok členských států EU směrem k digitální ekonomice a společnosti, a to na základě údajů Eurostatu i specializovaných studií a metod sběru dat. Pomáhá členským státům EU určit prioritní oblasti, jež vyžadují cílené investice a opatření. Index je také klíčovým nástrojem pro analýzu digitálních aspektů v rámci evropského semestru.

Nástroj pro oživení a odolnost , který byl přijat v únoru 2021, je s rozpočtem ve výši 723,8 miliardy eur největším programem v rámci iniciativy Next Generation EU.

Další informace

Otázky a odpovědi – Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2021

Index digitální ekonomiky a společnosti

Výsledky jednotlivých zemí v digitální oblasti

Nástroj pro vizualizaci údajů

Metodika DESI pro rok 2021

Zpráva PREDICT 2021 o klíčových skutečnostech: Nejnovější údaje z IKT a VaV

Sdělení Formování digitální budoucnosti Evropy

Podrobnosti

Datum zveřejnění
12. listopadu 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku