Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva28. března 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Komise naléhavě vyzývá členské státy k urychlenému jednání ve věci režimů „zlatých pasů“ a „zlatých povolení k pobytu“ a k okamžitým krokům v souvislosti s ruskou invazí

Operation of the Frontex agency on the Turkish, Bulgarian and Greek borders

Ve svém dnes vydaném doporučení Komise naléhavě vyzývá členské státy, aby okamžitě zrušily všechny stávající režimy občanství pro investory a zajistily přísné kontroly k řešení rizik, která představují režimy pobytu pro investory. Komise často a soustavně vyjadřovala vážné obavy ohledně režimů občanství a pobytu pro investory a rizik, která tyto režimy obnášejí. Dnešní doporučení je součástí širší politiky Komise, v níž jde o přijetí rozhodných opatření v souvislosti s těmito režimy. Tato rizika v současnosti znovu výrazně vyvstala v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině. 

Někteří ruští nebo běloruští státní příslušníci, na něž se vztahují sankce nebo kteří výrazně podporují válku na Ukrajině, mohli v rámci těchto režimů získat občanství EU nebo privilegovaný přístup do EU, včetně volného pohybu v rámci schengenského prostoru. Komise dnes v reakci na tato bezprostřední rizika doporučuje, aby členské státy posoudily, zda by nemělo být zrušeno občanství udělené v rámci režimu „zlatého pasu“ ruským nebo běloruským státním příslušníkům uvedeným na sankčním seznamu EU v souvislosti s válkou na Ukrajině. Povolení k pobytu udělená v rámci režimu pobytu pro investory ruským nebo běloruským státním příslušníkům, na něž se vztahují sankce, by měla být okamžitě odňata na základě individuálního posouzení a v souladu se zásadou proporcionality, základními právy a vnitrostátními právními předpisy členských států. Tato opatření by se měla vztahovat na ruské nebo běloruské státní příslušníky, kteří válku na Ukrajině významně podporují.

Komisař pro spravedlnost a spotřebitele Didier Reynders prohlásil: „Evropské hodnoty nejsou na prodej. Domníváme se, že prodej občanství prostřednictvím „zlatých pasů“ je podle práva EU nezákonný a představuje vážné riziko pro naši bezpečnost. Otevírá dveře korupci, praní peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem. Všechny členské státy, kterých se to týká, by měly okamžitě ukončit své režimy občanství pro investory. Kromě toho by měly posoudit, zda by měly být odňaty „zlaté pasy“, které již byly uděleny osobám, na něž se vztahují sankce, a dalším osobám, které významně podporují Putinovu válku.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Právo svobodně cestovat v rámci schengenského prostoru představuje jednu z našich největších výhod. Potřebujeme důkladné kontroly, abychom zajistili, že toto právo nebude zneužíváno. Měla by se zrušit zlatá povolení k pobytu vydaná Rusům a Bělorusům, na něž se vztahují sankce EU. Právě dnes, více než kdy dříve, musíme učinit vše pro to, aby si Rusové a Bělorusové, na něž se vztahují sankce, ani ti, kteří podporují Putinovu agresivní válku, nemohli koupit cestu do EU.“

Režimy občanství pro investory

Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu EU, je zároveň občanem EU. Občanství EU automaticky dává právo na volný pohyb, přístup na vnitřní trh EU a právo volit a být volen v evropských a místních volbách. Týká se to všech členských států a inherentní rizika těchto režimů znovu výrazně vyvstala v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině.

Dnešní doporučení zdůrazňuje, že:

  • Každý členský stát, který stále uplatňuje režimy občanství pro investory, by je měl okamžitě ukončit. Tyto režimy nejsou slučitelné se zásadou loajální spolupráce a s koncepcí občanství EU, jak je zakotvena ve Smlouvách EU. Dne 20. října 2020 zahájila Komise řízení o nesplnění povinnosti proti dvěma členským státům ohledně jejich režimu občanství pro investory. Kromě toho Komise naléhala na jiný členský stát, aby svůj režim ukončil. Dva členské státy mezitím své režimy zrušily nebo na jejich zrušení pracují.
  • Dotčené členské státy by měly provést posouzení s cílem určit, zda by mělo být zrušeno občanství, které bylo dříve uděleno ruským nebo běloruským státním příslušníkům, na něž se vztahují sankce nebo kteří významně podporují válku na Ukrajině. Při tomto posuzování musí dotčené členské státy zohlednit zásady stanovené Soudním dvorem Evropské unie, pokud jde o ztrátu občanství EU.

Režimy pobytu pro investory

Režimy pobytu pro investory představují pro členské státy a EU jako celek rizika spojená s ohrožením bezpečnosti, praním peněz, daňovými úniky a korupcí. Tato rizika opět vyvstala v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

V dnes vydaném doporučení Komise členské státy žádá, aby:

  • zavedly přísné kontroly a prováděly je před vydáním jakéhokoli povolení k pobytu na základě investice: Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření proti tomu, aby režimy pobytu pro investory představovaly rizika ohrožení bezpečnosti, praní peněz, daňových úniků a korupce. To zahrnuje zavedení a provádění kontrol týkajících se podmínek pobytu a bezpečnosti před vydáním těchto povolení k pobytu a ověření, zda je pobyt nepřetržitý.
  • na základě posouzení okamžitě odňaly povolení k pobytu udělená v rámci režimu pobytu pro investory ruským nebo běloruským státním příslušníkům, na něž se vztahují sankce EU v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo zamítly prodloužení platnosti těchto povolení. Stejné opatření by se mělo vztahovat i na ty, kdo významným způsobem podporují válku na Ukrajině nebo jiné související činnosti ruské vlády nebo Lukašenkova režimu, které porušují mezinárodní právo.
  • pozastavily vydávání povolení k pobytu v rámci režimů pobytu pro investory všem ruským a běloruským státním příslušníkům.

Všechna opatření je třeba provádět v souladu se zásadou proporcionality, základními právy a vnitrostátním právem členských států.

Další kroky

Dnešní doporučení je pouze jedním z prvků celkové politiky Komise, která chce přijmout rozhodná opatření ohledně režimů občanství i režimů pobytu pro investory. Komise může v budoucnu podle potřeby přijmout další opatření.

Je na členských státech, aby dnešní doporučení provedly.

Komise žádá dotčené členské státy, aby do konce května podaly zprávu o provádění dnes předloženého doporučení a aby ji poté pravidelně informovaly.

Souvislosti

Režimy občanství pro investory umožňují osobě získat státní příslušnost na základě významné platby nebo investice. Režimy pobytu pro investory umožňují státním příslušníkům třetích zemí získat povolení k pobytu v zemi EU výměnou za platbu nebo investici.

V roce 2019 vydala Komise zprávu o režimech občanství a pobytu pro investory v řadě členských států EU, v níž zmapovala stávající postupy a identifikovala určitá rizika, která tyto režimy představují pro EU, zejména pokud jde o bezpečnost, praní peněz, daňové úniky a korupci.

Zatímco podmínky pro získání a ztrátu státního občanství jsou v každém členském státě upraveny vnitrostátním právem, s výhradou dodržování práva EU, je státní příslušnost členského státu jedinou podmínkou občanství EU a přístupu k právům přiznaným Smlouvami. Komise často vyjadřovala vážné obavy ohledně režimů občanství pro investory a rizik, která tyto režimy představují, a zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti dvěma členským státům, pokud jde o jejich režim občanství pro investory.

Režimy pobytu pro investory se sice od režimů pro získání občanství liší v tom, jaká práva udělují, avšak představují stejně závažná bezpečnostní rizika pro členské státy i EU jako celek. Platné povolení k pobytu dává příslušníkům třetích zemí právo pobývat v daném členském státě, ale též volně cestovat v rámci schengenského prostoru. Evropské právní předpisy sice podmínky vstupu pro některé kategorie příslušníků třetích zemí upravují, udělování povolení k pobytu pro investory ale na úrovni EU regulováno není a zůstává v kompetenci členských států.

Doporučením, které dnes bylo prezentováno, není dotčeno přijímání a pobyt ruských a běloruských státních příslušníků v EU z jiných důvodů, jako je přijímání osob z humanitárních důvodů nebo mezinárodní ochrana.

Další informace 

Doporučení Komise o okamžitých krocích v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, které se týkají režimů občanství pro investory a režimů pobytu pro investory, 28. března 2022

Zpráva Komise o režimech občanství a pobytu pro investory v EU, 23. ledna 2019

Podrobnosti

Datum zveřejnění
28. března 2022