Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva25. listopadu 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 10 min

Komise navrhuje aktualizovat pravidla pro cestování v EU

P044620-914826.jpg
© EC

Stručné shrnutí:

• Komise chce aktualizovat pravidla pro cestování v EU

• Plánuje uplatňovat „přístup založený na osobách“:

- na osobu s digitálním certifikátem by se neměla vztahovat další omezení

- ostatní by měli mít možnost cestovat na základě testu

• Certifikáty o očkování by měly mít jednotnou platnost 9 měsíců po dokončení základního očkování

• Než budou k dispozici vědecké důkazy, nebude se 9měsíční lhůta uplatňovat po tzv. posilovací dávce

• Cestující ze „zelených“ oblastí na mapě EU by se mohli pohybovat bez omezení

• Od cestování do „tmavě červených“ oblastí a z nich by se mělo odrazovat

• Výjimky např. pro přeshraniční pracovníky či děti do 12 let

• Zjednodušení postupu „záchranné brzdy“ pro zvláště závažné situace

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise včera navrhla aktualizaci pravidel pro koordinaci bezpečného a volného pohybu v EU, která byla zavedena v reakci na pandemii COVID-19.

Od léta se výrazně zvýšila míra využívání očkovacích látek a byl úspěšně zaveden digitální certifikát EU COVID s tím, že k dnešnímu dni bylo těchto certifikátů vydáno více než 650 milionů. Epidemiologická situace v EU se mezitím i nadále vyvíjí, přičemž některé členské státy přijímají další opatření v oblasti veřejného zdraví, včetně podávání posilovacích dávek očkovacích látek. S ohledem na všechny tyto faktory Komise navrhuje silnější důraz na přístup k cestovním opatřením založený na osobách a standardní lhůtu pro přijetí u certifikátů o očkování v délce 9 měsíců od základní série očkování. Toto devítiměsíční období zohledňuje pokyny Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) týkající se podávání posilovacích dávek po uplynutí období 6 měsíců a stanoví dodatečnou lhůtu v délce 3 měsíců, aby bylo možné přizpůsobit vnitrostátní očkovací kampaně a aby občané měli k posilovacím dávkám přístup.

Komise rovněž navrhuje aktualizace semaforové mapy EU; jakož i zjednodušený postup „záchranné brzdy“. 

Komise dnes rovněž navrhuje aktualizovat pravidla pro vnější cesty do EU.

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders uvedl: „Od začátku pandemie je Komise plně aktivní při hledání řešení, která koordinovaným způsobem zaručí bezpečný volný pohyb osob. S ohledem na nejnovější vývoj a vědecké důkazy navrhujeme nové doporučení, které má přijmout Rada. Na základě našeho společného nástroje, digitálního certifikátu EU COVID, který se stal skutečným standardem, přecházíme k přístupu založenému na osobách. Naším hlavním cílem je zabránit rozdílným opatřením napříč EU. To platí i pro otázku posilovacích dávek, které budou mít v boji proti viru zásadní význam. Kromě jiných opatření dnes navrhujeme, aby se Rada dohodla na standardní době platnosti certifikátů o očkování vydaných podle základní série. Dosažení dohody o tomto návrhu bude mít zásadní význam pro nadcházející měsíce a pro ochranu bezpečného volného pohybu našich občanů.“

Komisařka Stella Kyriakidesová, odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, dodala: „Digitální certifikát EU COVID a náš koordinovaný přístup k cestovním opatřením významně přispěly k bezpečnému volnému pohybu, přičemž prioritou byla ochrana veřejného zdraví. Oočkovali jsme více než 65 % celkové populace EU, to však nestačí. Stále je příliš mnoho lidí, kteří nejsou chráněni. Aby všichni mohli cestovat a žít v maximálním možném bezpečí, musíme urychleně dosáhnout výrazně vyšší míry proočkovanosti. Musíme také posílit naši imunitu prostřednictvím posilovacích očkovacích látek. S ohledem na pokyny střediska ECDC a s cílem umožnit členským státům upravit očkovací kampaně a umožnit občanům přístup k posilovacím dávkám navrhujeme standardní lhůtu pro přijetí u certifikátů o očkování. Zároveň musíme i nadále důrazně apelovat na všechny, aby respektovali opatření v oblasti veřejného zdraví. Roušky prozatím nesundáme.“

Toto jsou hlavní aktualizace společného přístupu k cestovním opatřením v rámci EU navržené Komisí:

  • Důraz na „přístup založený na osobách“: Na osobu, která má platný digitální certifikát EU COVID, by se v zásadě neměla vztahovat další omezení, jako jsou testy nebo karanténa, bez ohledu na místo odjezdu v EU. Osobám bez digitálního certifikátu EU COVID by mohla být uložena povinnost, podstoupit před příjezdem nebo po příjezdu test.
  • Standardní platnost certifikátů o očkování: Komise chce předejít situaci uplatňování rozdílných a navzájem nekorespondujících přístupů, a proto navrhuje standardní lhůtu pro přijetí u certifikátů o očkování vydaných po dokončení série základního očkování v délce 9 měsíců. Toto devítiměsíční období zohledňuje pokyny Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) týkající se podávání posilovacích dávek po uplynutí období 6 měsíců a stanoví dodatečnou lhůtu v délce 3 měsíců, aby bylo možné přizpůsobit vnitrostátní očkovací kampaně a aby občané měli k posilovacím dávkám přístup. To znamená, že pokud jde o cestování, neměly by členské státy odmítnout certifikát o očkování, který byl vydán méně než 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování. Členské státy by měly neprodleně podniknout veškeré nezbytné kroky, aby zajistily přístup k očkování pro ty skupiny obyvatelstva, jejichž dříve vydané certifikáty o očkování se blíží k devítiměsíčnímu limitu.
  • Posilovací dávky: Dosud nejsou k dispozici žádné studie, které by se výslovně zabývaly vlivem posilovacích dávek na přenos onemocnění COVID-19, a proto není možné u těchto dávek stanovit lhůtu pro přijetí. Vzhledem k nově se objevujícím údajům však lze očekávat, že ochrana vyplývající z přeočkování může být delší než ochrana vyplývající ze série základního očkování. Komise bude pozorně sledovat nově se objevující vědecké poznatky k této otázce. Na základě těchto poznatků může pak v případě potřeby navrhnout vhodnou lhůtu pro přijetí rovněž pro certifikáty o očkování vydané po přeočkování.
  • Přizpůsobení „semaforové“ mapy EU: spojení nových případů s využíváním očkovací látky v daném regionu. Mapa by byla převážně informativní, ale rovněž by sloužila ke koordinaci opatření pro oblasti s obzvláště nízkou („zelenou“) nebo obzvláště vysokou úrovní (tmavě červená) cirkulace viru. Pro tyto oblasti by se odchylně od „přístupu založeného na osobách“ použila zvláštní pravidla. U cestujících ze „zelených“ oblastí by se neměla uplatňovat žádná omezení. Od cest do „tmavě červených“ oblastí a z nich by se mělo odrazovat, a to vzhledem vysokému počtu nových případů nakažení, osoby, které nejsou očkovány ani se z viru nezotavily, by měly být povinny podstoupit před odjezdem test a po příjezdu karanténu (přičemž by měla platit zvláštní pravidla pro osoby podnikající nezbytně nutnou cestu a pro děti mladší12 let).
  • Výjimky z některých cestovních opatření: měly by se vztahovat na přeshraniční pracovníky, děti mladší 12 let a osoby podnikající nezbytně nutnou cestu. Seznam osob podnikající nezbytně nutnou cestu by měl být omezen, neboť mnoho cestujících zařazených na stávající seznam mělo příležitost nechat se v mezidobí oočkovat.
  • Zjednodušený postup „záchranné brzdy“: nouzový postup, který má zbrzdit šíření možných nových variant COVID-19 nebo řešit zvláště závažné situace, by měl být zjednodušen a měl by být operativnější. Zahrnoval by oznámení členského státu Komisi a Radě a zasedání v rámci Rady pro integrovanou politickou reakci na krize (IPCR).

Komise chce poskytnout dostatek času na zavedení koordinovaného přístupu, a proto navrhuje, aby se tyto aktualizace použily od 10. ledna 2022.

Souvislosti

Dne 3. září 2020 přijala Komise návrh doporučení Rady s cílem zajistit, aby veškerá opatření přijatá členskými státy, která omezují volný pohyb v důsledku koronavirové pandemie, byla koordinována a jasně sdělována na úrovni EU.

Dne 13. října 2020 členské státy EU přijaly doporučení Rady, kterým se zavázaly k větší koordinaci a lepšímu sdílení informací.

Dne 1. února 2021 přijala Rada první aktualizaci doporučení Rady, která do mapy rizikových oblastí zavedla novou, tmavě červenou barvu a stanovila přísnější opatření pro cestující z vysoce rizikových oblastí.

Dne 20. května 2021 pozměnila Rada doporučení Rady, aby umožnila cesty, které nejsou nezbytně nutné, pro plně očkované osoby a aby posílila opatření s cílem zabránit šíření problematických variant.

Dne 14. června 2021 přijaly Parlament a Rada nařízení, kterým se zavádí rámec EU pro vydávání digitálních certifikátů COVID. V zájmu co nejlepšího využití digitálního certifikátu osvědčení EU COVID přijala Rada téhož dne druhou aktualizaci doporučení Rady, která stanoví výjimky z cestovních omezení pro plně očkované a zotavené osoby.

Od června 2021 pokračuje zavádění digitálního certifikátu EU COVID rychlým tempem. Dne 18. října 2021 vydala Komise první zprávu o systému digitálního certifikátu EU COVID, široce dostupném a spolehlivě uznávaném nástroji k usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.

S ohledem na tento vývoj by měl být společný přístup stanovený v doporučení Rady (EU) 2020/1475 dále upraven, což bylo rovněž požadavkem Evropské rady v jejích závěrech ze dne 22. října 2021.

Souběžně s tím dnes Komise přijala návrh, který se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající v EU a státní příslušníky třetích zemí, kteří legálně vstoupili na území členského státu, a na státní příslušníky třetích zemí, kteří se mohou volně pohybovat na území všech ostatních členských států po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů. Nejaktuálnější informace o pravidlech pro cestování, která členské státy sdělují Komisi, jsou k dispozici na internetových stránkách Re-open EU.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se nového návrhu Komise na doporučení Rady k usnadnění bezpečného volného pohybu během pandemie COVID-19

Informační přehled o novém návrhu Komise k zajištění koordinace bezpečného cestování v EU

Informační přehled o COVID-19: cestovní a zdravotní opatření v EU

Návrh doporučení Rady o koordinovaném přístupu k usnadnění bezpečného volného pohybu během pandemie COVID-19 a o zrušení doporučení (EU) 2020/1475

Digitální certifikát EU COVID: celosvětový standard, bylo vydáno více než 591 milionů certifikátů

ReopenEU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. listopadu 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku