Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva31. května 2023

Komise navrhuje, jak lépe zajistit práva dospělých osob, které potřebují ochranu nebo podporu v přeshraničních situacích

Starší lidé vyplňují dotazník s další osobou
© Copyright iStock / Getty Images Plus via Getty Images - RossHelen

Komise dnes navrhuje nová pravidla, jejichž cílem je zajistit ochranu dospělých osob v přeshraničních případech a jejich právo na individuální autonomii, včetně toho, aby bylo při pohybu v rámci EU respektováno jejich právo činit vlastní svobodná rozhodnutí, pokud jde o jejich osobu a budoucí opatření. Návrhy se vztahují na dospělé osoby, které z důvodu postižení nebo nedostatečně vyvinutých schopností nejsou schopny chránit své vlastní zájmy. Roli v tom mohou hrát onemocnění související s věkem, jako je například Alzheimerova choroba, nebo zdravotní stav.

V souvislosti s rostoucí přeshraniční mobilitou osob v EU vyvstávají četné výzvy. Dotčené osoby nebo jejich zástupci mohou například potřebovat spravovat majetek nebo nemovitosti v jiné zemi, vyhledat lékařskou péči v zahraničí nebo se přemístit do jiné země EU. V těchto přeshraničních situacích se tyto osoby často potýkají se složitými a někdy protichůdnými právními předpisy jednotlivých členských států, což vede k právní nejistotě a zdlouhavým řízením.

Navrhované nařízení zavádí zjednodušený soubor pravidel, která budou platit v rámci EU, zejména s cílem určit, který soud je příslušný, které právo je rozhodné, za jakých podmínek by mělo být uznáno zahraniční opatření nebo zahraniční pravomoci zastupování, a jak mohou orgány spolupracovat. Navrhuje rovněž soubor praktických nástrojů, jako jsou:

  • usnadnění digitální komunikace;
  • zavedení evropského osvědčení o zastoupení, které zástupcům usnadní prokázání jejich pravomocí v jiném členském státě;
  •  zřízení propojených rejstříků, které budou poskytovat informace o existenci ochrany v jiném členském státě;
  • a podpora užší spolupráce mezi orgány.

Návrh rozhodnutí Rady stanoví jednotný právní rámec pro ochranu dospělých osob zahrnující třetí země. Zavazuje všechny členské státy, aby se připojily k Haagské úmluvě o ochraně dospělých osob z roku 2000, případně aby nadále zůstaly jejími smluvními stranami, pokud jimi již jsou.

Další kroky

Návrh nařízení bude muset ještě projednat a přijmout Evropský parlament a Rada. Nařízení by vstoupilo v platnost 18 měsíců po svém přijetí a členské státy by poté měly 4 roky na digitalizaci komunikačních kanálů a 5 let na vytvoření rejstříku a jeho propojení s rejstříky jiných členských států.

Návrh rozhodnutí Rady by měla Rada přijmout po konzultaci s Evropským parlamentem. Členské státy, které dosud nejsou smluvními stranami Haagské úmluvy o ochraně dospělých osob z roku 2000, budou mít dva roky na to, aby dosáhly souladu s rozhodnutím Rady a připojily se k ní.

Souvislosti

V současné době se konkrétně ochranou dospělých osob v přeshraničních situacích žádné právní předpisy EU nezabývají.

Komise již mnoho let podporuje ratifikaci Haagské úmluvy o ochraně dospělých osob z roku 2000 všemi členskými státy. Tato úmluva je obecně považována za účinný a flexibilní nástroj mezinárodního práva soukromého, který je vhodný pro daný účel na celosvětové úrovni. Navzdory úsilí Komise se mnohé členské státy smluvními stranami úmluvy nestaly. V současné době se úmluva uplatňuje mezi jejími 15 smluvními stranami, mezi nimiž je 12 členských států. Komise navrhuje, aby se členské státy k této úmluvě připojily povinně.

Kromě toho, ačkoli úmluva obsahuje minimální právní rámec pro tuto oblast vhodný pro mezinárodní uplatňování, obsažená pravidla nedosahují potenciálu prostoru práva EU, v němž existuje úzká spolupráce mezi členskými státy a vzájemná důvěra. Komise proto dnes navrhla nařízení, které bude vycházet z pravidel Haagské úmluvy o ochraně dospělých osob z roku 2000 a ze stávajících opatření EU v jiných oblastech přeshraničního civilního soudnictví. Toto nařízení poskytne modernější a jednodušší pravidla vhodná pro použití v rámci EU.

Tyto dva návrhy stanoví nezbytná jednotná pravidla a bude řešit stávající nedostatky a nesrovnalosti v právní ochraně dospělých osob v přeshraničních situacích. Budou se vztahovat pouze na přeshraniční případy a nemění vnitrostátní hmotné právo členských států týkající se ochrany dospělých osob. Tento legislativní balíček se nebude vztahovat na Dánsko, které má výjimku v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Irsko se bude moci rozhodnout, zda se rozhodne pro účast.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se návrhů, jak lépe zajistit práva dospělých osob, které potřebují ochranu nebo podporu v přeshraničních situacích  

Návrh nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu opatření a spolupráci ve věcech týkajících se ochrany dospělých osob + přílohy

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby se v zájmu Evropské unie připojily k Haagské úmluvě o ochraně dospělých osob z roku 2000, případně aby nadále zůstaly jejími smluvními stranami, pokud jimi již jsou + příloha

 

 

Citace

Tímto návrhem řešíme skutečné problémy lidí, kteří se nacházejí v situaci, kdy potřebují právní ochranu nebo podporu. Ať už potřebují spravovat majetek nebo nemovitosti v jiné zemi, vyhledat lékařskou péči v zahraničí nebo se přemístit do jiné země EU, navrhovaná pravidla jim zajistí právní jasnost, sníží zátěž a posílí jejich ochranu.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost - 31/05/2023

 

Nová pravidla výrazně zjednoduší přeshraniční postupy pro dospělé, kteří potřebují právní podporu nebo ochranu, zlepší právní jistotu, sníží náklady a délku přeshraničních řízení a přispěje k ochraně práv dospělých osob, včetně jejich práva na autonomii. Tyto návrhy dále posílí evropský soudní systém tím, že vytvoří nástroje pro spolupráci, díky kterým budou chráněny nejzranitelnější osoby.

Didier Reynders, komisař pro spravedlnost - 31/05/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
31. května 2023