Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva22. listopadu 2022

Komise navrhuje nový nástroj EU pro omezení nadměrného nárůstu cen plynu

Obchodování - muž za počítači s grafy vývoje cen
© Copyright European Union 2022 - NA

Komise dnes pokračovala v reakci na probíhající energetickou krizi tím, že navrhla mechanismus korekce trhu na ochranu podniků a domácností v EU před nadměrnými výkyvy cen plynu v EU. Mechanismus doplňuje opatření zaměřená na snížení poptávky po plynu a na zajištění bezpečnosti dodávek prostřednictvím diverzifikace dodávek energie. Měl by snížit volatilitu na evropských trzích s plynem a zároveň zajistit bezpečnost dodávek plynu.

Poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu a začalo dodávky energie využívat jako zbraň, začaly ceny zemního plynu v celé EU bezprecedentním způsobem stoupat a ve druhé polovině srpna tohoto roku dosáhly zatím nejvyšších zaznamenaných hodnot. Extrémně prudký téměř dvoutýdenní nárůst cen, k němuž v srpnu došlo, výrazně poškodil evropské hospodářství a měl vedlejší dopady na ceny elektřiny a zvýšení celkové inflace. Komise navrhuje zabránit opakování takové situace dočasným a dobře zaměřeným nástrojem pro automatické zásahy na trzích s plynem v případě extrémního nárůstu cen plynu. 

Bezpečnostní strop cen plynu

Navrhovaný nástroj sestává z bezpečnostního cenového stropu ve výši 275 EUR pro měsíční deriváty TTF. TTF, tedy Title Transfer Facility, se v EU nejběžněji používá jako referenční hodnota pro ceny plynu a má na evropském velkoobchodním trhu klíčovou úlohu. Mechanismus by byl aktivován automaticky, pokud by byly splněny obě následující podmínky:

  • vypořádací cena derivátu TTF s plněním v následujícím měsíci je po dva týdny vyšší než 275 eur,
  • ceny TTF jsou o 58 EUR vyšší než referenční cena LNG po dobu deseti po sobě jdoucích obchodních dnů během dvou týdnů.

Pokud budou tyto podmínky splněny, Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) neprodleně zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o korekci trhu a informuje Komisi, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropskou centrální banku (ECB). Následující den vstoupí v platnost mechanismus cenové korekce a pokyny k nákupu derivátů TTF s plněním v následujícím měsíci za ceny, které překračují bezpečnostní strop, nebudou akceptovány. Mechanismus může být aktivován od 1. ledna 2023. 

Ochranná opatření k zajištění bezpečnosti dodávek a stability trhu

Navrhované nařízení Rady obsahuje záruky, které mají zabránit narušení energetických a finančních trhů. Aby se přispělo k předcházení problémům s bezpečností dodávek, je cenový strop omezen pouze na jeden produkt futures (měsíční TTF), takže účastníci trhu budou stále schopni uspokojovat poptávku a nakupovat plyn na spotovém a mimoburzovním trhu. Aby se zajistilo, že se poptávka po plynu nebude zvyšovat, návrh rovněž vyžaduje, aby členské státy do dvou týdnů od aktivace mechanismu korekce trhu oznámily, jaká opatření přijaly ke snížení spotřeby plynu a elektřiny. Jakmile bude dnešní návrh mechanismu korekce trhu přijat v Radě, Komise rovněž navrhne vyhlásit výstrahu na úrovni EU podle nařízení „Bezpečná zima díky úsporám plynu“, které bylo přijato v červenci; to povede k povinným úsporám plynu s cílem zajistit snížení poptávky. Kromě toho budou situaci nepřetržitě monitorovat ESMA, EECB, Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), Koordinační skupina pro otázky plynu a Evropská síť provozovatelů plynárenských přepravních soustav (ENTSO-G).

Aby bylo možné reagovat na případné nezamýšlené negativní důsledky cenového stropu, je v návrhu stanoveno, že mechanismus lze kdykoli okamžitě pozastavit. K pozastavení může dojít:

  • automaticky, mechanismus bude deaktivován, pokud jeho fungování již není odůvodněno situací na trhu se zemním plynem, zejména pokud po deset po sobě jdoucích obchodních dnů již není překročen stanovený rozdíl mezi cenou TTF a cenou LNG,
  • rozhodnutím Komise, pokud jsou zjištěna rizika pro bezpečnost dodávek v Unii, pro úsilí o snížení poptávky, pro toky plynu uvnitř EU nebo na finanční stabilitu.

Komise má rovněž možnost zabránit aktivaci mechanismu v případě, že příslušné orgány, včetně ECB, varují před možným vznikem těchto rizik.

Souvislosti

Dnešní návrh vychází z celé řady opatření, která Komise v uplynulém roce přijala k řešení problému vysokých cen energií. Komise na jaře 2022 rozšířila soubor opatření pro ceny energie z října 2021 prostřednictvím sdělení o krátkodobých intervencích na trhu s energií a dlouhodobém zlepšení uspořádání trhu s elektřinou a o plánu REPowerEU. Komise navrhla nové povinnosti týkající se minimální úrovně zásob plynu a cíle v oblasti snížení poptávky po plynu, aby se vyrovnala nabídka a poptávka v Evropě. Členské státy tyto návrhy urychleně přijaly ještě před začátkem léta.

Ceny dále rostly v letních měsících, v nichž byla poptávka ovlivněna rovněž extrémními povětrnostními podmínkami způsobenými změnou klimatu. Komise proto rychle reagovala a v září navrhla dodatečná opatření ke snížení poptávky po elektřině a zadržení neočekávaných zisků odvětví energetiky s cílem přerozdělit větší množství příjmů mezi občany a průmysl.

Dne 18. října Komise navrhla dodatečná opatření zaměřená konkrétně na řešení vysokých cen plynu a posílení bezpečnosti dodávek plynu prostřednictvím společného nákupu, solidarity v případě nouze, nové referenční cenové hodnoty pro zkapalněný zemní plyn a dočasného limitu pro zabránění extrémním výkyvům na trzích s deriváty. Navrhla rovněž právní základ pro mechanismus korekce trhu s cílem řešit mimořádně vysoké ceny plynu v krátkodobém horizontu.

Dnešní návrh vychází z článků 23 a 24 návrhu Komise ze dne 18. října. Reaguje na výzvu, která byla Komisi adresována vedoucími představiteli EU ve dnech 20. a 21. října, a navazuje na rozsáhlé konzultace s členskými státy. Komise byla pověřena, aby urychleně předložila konkrétní rozhodnutí o dalších opatřeních k řešení vysokých cen energií, včetně dočasného dynamického cenového pásma pro transakce se zemním plynem, které by okamžitě omezilo nadměrné výkyvy cen plynu, a to s nezbytnými zárukami. Návrh mechanismu korekce trhu obsahuje prvky pro zachování finanční stability, které Komise považuje za zásadní.  Dnešní návrh nařízení Rady vychází z článku 122 Smlouvy, pro jehož přijetí je nezbytná kvalifikovaná většina členských států. Je navržen tak, aby zůstal v platnosti po dobu jednoho roku, ale může být prodloužen na základě výsledků přezkumu, který má být proveden do listopadu 2023.

Další informace

Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje mechanismus korekce trhu na ochranu občanů a hospodářství před nadměrně vysokými cenami

Otázky a odpovědi

Komise předkládá další návrhy zaměřené na boj proti vysokým cenám energie a zajištění bezpečnosti dodávek

Opatření EU k řešení vysokých cen energie

Citát

Ceny plynu v EU od srpna klesly díky snížení poptávky, povinnému doplňování zásobníků diverzifikaci dodávek a dalším opatřením, která Komise v posledních měsících navrhla. V našem souboru nástrojů však chybí způsob, jak předcházet krátkým epizodám příliš vysokých cen a jak je řešit. Dnes navrhujeme stanovit strop pro TTF ceny plynu, abychom občany a podniky chránili před extrémním zvyšováním cen. Mechanismus je pečlivě navržen tak, aby byl účinný, aniž by ohrozil bezpečnost dodávek, fungování trhů s energií v EU a finanční stabilitu.

Kadri Simsonová, komisařka pro energetiku - 22/11/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
22. listopadu 2022