Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva19. ledna 2021Zastoupení v Česku

Komise podnikne další kroky na podporu otevřenosti, síly a odolnosti evropského hospodářského a finančního systému

eur_financial_support.jpg
@EC Audiovisual Service
@EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes představila novou strategii  na podporu otevřenosti, síly a odolnosti hospodářského a finančního systému EU v nadcházejících letech. Cílem strategie je zajistit Evropě lepší podmínky pro to, aby mohla hrát vedoucí úlohu v globální ekonomické správě, a zároveň chránit EU před nekalými praktikami a zneužíváním.

Stručné shrnutí

 • Komise chce posílit hospodářský a finanční systém EU
 • Zaměřuje se na tři pilíře:
    • silnější postavení eura ve světě, mj. i kvůli „zeleným“ dluhopisům
    • rozvoj infrastruktur a odolnosti finančních trhů EU
    • podpora jednotných sankcí EU

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes představila novou strategii  na podporu otevřenosti, síly a odolnosti hospodářského a finančního systému EU v nadcházejících letech. Cílem strategie je zajistit Evropě lepší podmínky pro to, aby mohla hrát vedoucí úlohu v globální ekonomické správě, a zároveň chránit EU před nekalými praktikami a zneužíváním. Jde ruku v ruce s odhodláním EU usilovat o odolnější a otevřenější globální ekonomiku, dobře fungující mezinárodní finanční trhy a mnohostranný systém založený na pravidlech. Strategie je v souladu s ambicí předsedkyně Ursuly von der Leyenové, aby tato Komise byla geopolitická, a navazuje na sdělení Komise z května 2020 nazvané „Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci“.

Navrhovaný přístup je založen na třech vzájemně se podporujících pilířích:

 1. Podpora silnější mezinárodní úlohy eura. Toho lze dosáhnout tak, že EU osloví partnery ze třetích zemí s cílem prosazovat jeho používání, podpoří rozvoj nástrojů a referenčních hodnot denominovaných v eurech a posílí jeho status jakožto mezinárodní referenční měny v odvětvích energetiky a komodit, a to včetně nových nosičů energie, jako je vodík. Emise vysoce kvalitních dluhopisů denominovaných v eurech v rámci nástroje Next Generation EU v nadcházejících letech značně posílí hloubku a likviditu kapitálových trhů EU a zvýší atraktivitu těchto trhů i eura pro investory. Podpora udržitelného financování přináší rovněž příležitost k tomu, aby se finanční trhy EU staly celosvětovým centrem „zeleného financování“, což upevní status eura jako výchozí měny používané pro udržitelné finanční produkty. V této souvislosti bude Komise prosazovat využívání zelených dluhopisů jako nástrojů pro financování investic do energetiky, které jsou nezbytné k dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030. Zelené dluhopisy budou tvořit 30 % všech dluhopisů vydaných v rámci Next Generation EU. Komise rovněž prozkoumá možnosti, jak rozšířit úlohu systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), a to s cílem maximalizovat jeho environmentální výsledky a podpořit obchodování s emisemi v EU. Bude také nadále podporovat práci Evropské centrální banky (ECB) na možném zavedení digitálního eura, které by bylo doplňkem hotovosti.
 2. Další rozvoj infrastruktur finančních trhů EU a zvýšení jejich odolnosti, mimo jiné vůči extrateritoriálnímu uplatňování sankcí ze strany třetích zemí. Komise ve spolupráci s ECB a evropskými orgány dohledu naváže komunikaci se společnostmi působícími v oblasti infrastruktury finančních trhů s cílem důkladně zanalyzovat jejich slabá místa, pokud jde o nezákonné extrateritoriální uplatňování jednostranných opatření třetími zeměmi, a podniknout kroky k řešení těchto nedostatků. Zřídí také pracovní skupinu, která posoudí možné technické problémy spojené s převodem finančních smluv denominovaných v eurech nebo jiných měnách EU, jejichž clearing se provádí mimo EU, na ústřední protistrany v EU. Kromě toho Komise prozkoumá, jak by bylo možné zajistit hladký tok základních finančních služeb (včetně plateb), pokud jde o subjekty nebo osoby z EU, které jsou předmětem extrateritoriálního uplatňování jednostranných sankcí třetími zeměmi.
 3. Další podpora jednotného uplatňování a prosazování vlastních sankcí EU. V letošním roce Komise vytvoří databázi pro výměnu informací o sankcích, aby zajistila efektivní sdělování a výměnu informací o uplatňování a prosazování sankcí mezi členskými státy a Komisí. Komise bude spolupracovat s členskými státy na zřízení jednotného kontaktního místa pro otázky prosazování a uplatňování sankcí s přeshraničním přesahem. Zajistí také, aby finanční prostředky EU poskytované třetím zemím a mezinárodním organizacím nebyly využívány v rozporu se sankcemi EU. Vzhledem k tomu, jak důležité je monitorovat harmonizované uplatňování sankcí EU, zřídí Komise zvláštní systém, který umožní anonymní oznamování případů obcházení sankcí včetně whistleblowingu.

Dnešní strategie navazuje na sdělení z roku 2018 o mezinárodní úloze eura, které se výrazně zaměřovalo na posílení a prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU). Odolná hospodářská a měnová unie je základem stabilní měny. Strategie rovněž zohledňuje bezprecedentní plán na podporu oživení „Next Generation EU“, který EU přijala s cílem řešit pandemii COVID-19 a pomoci evropským ekonomikám při hospodářském oživení a přijetí zelené a digitální transformace.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí, prohlásil: „EU je zastáncem multilateralismu a je odhodlána se svými partnery úzce spolupracovat. Zároveň by měla upevnit své mezinárodní postavení z hospodářského a finančního hlediska. Tato strategie popisuje klíčové způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout, přičemž hlavním z nich je podpora globálního využívání společné měny EU – eura. Věnuje se také tomu, jak posílit infrastrukturu, o niž se opírá náš finanční systém, a usilovat o celosvětové vedoucí postavení v oblasti ekologického a digitálního financování. V rámci utváření odolnější ekonomiky se EU rovněž musí lépe bránit nekalým a nezákonným praktikám z jiných zemí. Pokud k takovým případům dojde, měli bychom jednat rozhodně a důrazně, a proto je tak důležité důsledně uplatňovat sankce EU.“

Mairead McGuinnessová, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů, uvedla: „Ekonomika a finanční trh EU musí být i nadále přitahovat mezinárodní investory. Významný pokrok, jehož EU od poslední světové finanční krize dosáhla, pomohl zlepšit její institucionální a legislativní rámec. Ambiciózní plán Unie na podporu oživení po krizi COVID-19 kromě toho podpoří hospodářství, napomůže inovacím, rozšíří investiční příležitosti a zvýší nabídku vysoce kvalitních dluhopisů denominovaných v eurech. Jelikož chceme v tomto úsilí pokračovat a musíme též zohlednit nové geopolitické výzvy, navrhujeme dnes řadu dalších opatření, která zvýší odolnost hospodářství EU a infrastruktur jejího finančního trhu, podpoří postavení eura jako mezinárodní referenční měny a posílí uplatňování a prosazování sankcí EU.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni k tomu řekl: „Tím, že posílíme mezinárodní úlohu eura, můžeme ochránit naši ekonomiku a finanční systém před měnovými šoky, snížit závislost na jiných měnách a zajistit podnikům z EU nižší transakční, zajišťovací a finanční náklady. Díky našemu novému dlouhodobému rozpočtu a iniciativě Next Generation EU máme nástroje na podporu oživení a transformaci našich ekonomik – a zároveň s tím dále poroste atraktivita eura z pohledu světových investorů.“

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová doplnila: „Silné euro je pro odvětví energetiky důležité. Na trzích s energií v EU role eura v posledních letech výrazně posílila. U smluv o dodávkách zemního plynu se jeho podíl zvýšil z 38 % na 64 %. Musíme zajistit, aby tento trend pokračoval i na rozvíjejících se trzích, například v oblasti vodíku, a také na strategických trzích s obnovitelnými zdroji energie, kde má EU celosvětově vedoucí postavení. Chceme rovněž posílit úlohu eura při financování udržitelných investic, zejména jako měny zelených dluhopisů.“

Souvislosti

Sdělení Komise z prosince 2018 o posílení mezinárodní úlohy eura stanovilo některá klíčová opatření k upevnění statusu eura. Uvedené sdělení bylo doplněno doporučením o mezinárodní úloze eura v oblasti energetiky  a následně proběhlo pět odvětvových konzultací o úloze eura na devizových trzích, v odvětví energetiky, na trzích se surovinami, v obchodu se zemědělskými a potravinářskými komoditami a v odvětví dopravy.

Další informace

Sdělení Komise

Sdělení z prosince 2018 „Na cestě k silnější mezinárodní úloze eura“

Doporučení o mezinárodní úloze eura v oblasti energetiky

Odvětvové konzultace o úloze eura na devizových trzích, v odvětví energetiky, na trzích se surovinami, v obchodu se zemědělskými a potravinářskými komoditami a v odvětví dopravy.

Začíná platit aktualizované blokovací nařízení na podporu dohody s Íránem o jaderném programu

Otázky a odpovědi

Podrobnosti

Datum zveřejnění
19. ledna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku