Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva18. října 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 15 min

Komise předkládá další návrhy zaměřené na boj proti vysokým cenám energie a zajištění bezpečnosti dodávek

Komise navrhuje nové nařízení pro mimořádnou situaci, které by řešilo vysoké ceny plynu v EU a zajistilo bezpečnost dodávek na tuto zimu. Toho se dosáhne prostřednictvím společného nákupu plynu, mechanismů omezování cen na burze plynu TTF, nových opatření týkajících se transparentního využívání infrastruktury, solidarity mezi členskými státy a soustavným úsilím o snížení poptávky po plynu. Nařízení obsahuje tyto hlavní prvky:

  • agregaci poptávky v EU a společný nákup plynu s cílem vyjednat lepší ceny a snížit riziko, že si členské státy budou a celosvětovém trhu vzájemně konkurovat, přičemž po celé EU bude zajištěna bezpečnost dodávek,
  • pokrok ve vypracování nové cenové referenční hodnoty pro LNG do března 2023 a v krátkodobém horizontu navržení mechanismu cenové korekce s cílem stanovit dynamický cenový limit pro transakce na burze plynu TTF a dočasný cenový collar nebo pásmo, jež by zabránily extrémnímu prudkému nárůstu cen na trzích s deriváty,
  • standardní pravidla solidarity mezi členskými státy v případě výpadků dodávek, rozšíření povinnosti solidarity vůči členským státům, které nemají přímé propojení plynovodem, aby solidaritu projevily rovněž ty členské státy, jež disponují zařízeními LNG, a návrh na vytvoření mechanismu pro přidělování plynu členským státům zasaženým mimořádnou situací v oblasti dodávek plynu na regionální či unijní úrovni.

V kombinaci s již dohodnutými opatřeními v oblasti snižování poptávky po plynu a elektřině, skladování plynu a přerozdělování nadměrných zisků v odvětví energetiky zlepší tyto nové kroky pro tuto zimu i zimy následující stabilitu evropských trhů s plynem. Uvedená opatření rovněž pomohou dále zmírňovat cenový tlak, který pociťují evropští občané a průmysl, a zajistí bezpečnost dodávek a fungující vnitřní trh. Komise bude pokračovat ve své práci v dalších oblastech, včetně přezkumu dočasného krizového rámce pro státní podporu ke konci tohoto měsíce, a bude se dále zabývat způsoby, jak omezit dopad vysokých cen plynu na ceny elektřiny.

Kromě toho Komise posoudí potřeby plánu REPowerEU, aby urychlila přechod na čistou energii a zabránila roztříštěnosti jednotného trhu a za tímto účelem předloží návrhy na posílení finanční kapacity EU pro plán REPowerEU. Komise rovněž navrhuje cílené flexibilní využívání finančních prostředků v rámci politiky soudržnosti k řešení dopadu současné energetické krize na občany a podniky, přičemž by se využilo až 10 % celkových finančních prostředků přidělených na vnitrostátní úrovni na období 2014–2020 v hodnotě téměř 40 miliard EUR.

Společné nákupy

EU sice dosáhla výrazného pokroku, pokud jde o plnění zásobníků plynu pro tuto zimu, přičemž k dnešnímu dni dosáhla více než 92% naplnění. Musíme se však připravit na možné další narušení dodávek a položit pevný základ pro následující rok. Proto navrhujeme vybavit EU novými právními nástroji pro společný nákup plynu. Komise by uzavřela smlouvu s poskytovatelem služeb, jenž by zorganizoval agregaci poptávky na úrovni EU, seskupil by potřeby dovozu plynu a hledal by nabídky na trhu, které by odpovídaly poptávce. Navrhujeme povinnou účast podniků z členských států na agregaci poptávky v rámci EU pro splnění nejméně 15 % cílů týkajících se naplnění jejich zásobníků. Společnosti by v souladu s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže mohly vytvořit evropské konsorcium pro nákup plynu. Společné nákupy pomohou menším členským státům a zejména společnostem, které se jako kupující nacházejí v méně výhodné situaci, získat přístup k objemům plynu za lepších podmínek. 

Nařízení rovněž obsahuje ustanovení k posílení transparentnosti zamýšlených a uzavřených nákupů dodávek plynu, aby bylo možné posoudit, zda jsou splněny cíle bezpečnosti dodávek a energetické solidarity. Komise by měla být informována před uzavřením jakéhokoli nákupu plynu nebo memoranda o porozumění nad objem 5 TWh (jen nad 500 milionů metrů krychlových) a může vydat doporučení v případě potenciálně negativního dopadu na fungování společného nákupu, vnitřní trh, bezpečnost dodávek nebo energetickou solidaritu.

Řešení vysokých burzovních cen plynu

Ačkoli velkoobchodní ceny od léta 2022, kdy dosáhly svého vrcholu, klesly, zůstávají pro rostoucí počet Evropanů neudržitelně vysoké. V návaznosti na naši předchozí spolupráci s členskými státy na zmírnění dopadu vysokých cen za elektřinu a její redistribuci a přenesení nadměrných zisků v odvětví energetiky na občany a průmysl dnes navrhujeme cílenější zásah do tržních cen za plyn. Mnoho smluv o dodávkách plynu v Evropě je indexováno podle hlavní evropské burzy pro obchodování s plynem TTF, která již přesně neodráží cenu transakcí s LNG v rámci EU. Komise proto s agenturou ACER vypracovává novou doplňkovou cenovou referenční hodnotu, která by tyto systémové problémy řešila. Nová referenční hodnota zajistí stabilní a předvídatelné ceny transakcí s LNG. Podle navrhovaného nařízení by Komise pověřila agenturu ACER, aby vypracovala nástroj objektivního denního posuzování cen a následně referenční hodnotu, kterou by účastníci trhu s energií mohli použít k indexaci ceny ve svých smlouvách o dodávkách plynu.

Než bude tato referenční hodnota vypracována, Komise navrhuje zavést mechanismus pro omezení cen prostřednictvím hlavní evropské burzy pro obchodování s plynem (TTF), který by byl v případě potřeby spuštěn. Mechanismus úpravy cen by dočasně stanovil dynamický cenový limit pro transakce v rámci TTF. Transakce za cenu vyšší, než je dynamický limit, by se v rámci TTF neuskutečňovaly. Pomůže to zabránit extrémní volatilitě a nadměrným cenám. Kromě toho v zájmu omezení nadměrné volatility cen a zabránění extrémnímu prudkému nárůstu cen na trzích s energetickými deriváty Komise navrhuje zavést nový dočasný limit pro skokové zvýšení cen v průběhu dne, který by měly stanovit derivátové burzy v EU. Tento mechanismus ochrání účastníky trhu s energiemi před značnými pohyby cen v průběhu dne.

S cílem zmírnit problémy s likviditou, kterým v současné době čelí mnoho energetických společností při plnění svých požadavků na marži při využívání trhů s deriváty, dnes Komise přijala nová pravidla pro účastníky trhu, která dočasně rozšiřují seznam způsobilého zajištění na nehotovostní zajištění, včetně vládních záruk. Komise rovněž přijala nová pravidla, která zvyšují clearingový práh ze tří na čtyři miliardy EUR. Pod touto prahovou hodnotou nebudou nefinanční podniky podléhat požadavkům na marži ze svých OTC (mimoburzovních) derivátů. Obě tato opatření přinesou společnostem tolik potřebnou úlevu a zároveň udrží finanční stabilitu. Zavedení těchto opatření vyplývá z rozsáhlých konzultací s evropskými a vnitrostátními regulačními orgány, jakož i se zúčastněnými stranami a účastníky trhu. V neposlední řadě agentura ACER a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) posilují svou spolupráci vytvořením nové společné pracovní skupiny mající za cíl posílit jejich schopnosti monitorovat a odhalovat možnou manipulaci s trhem a zneužití na evropských spotových a derivátových trzích s energií, a to jako preventivní opatření na ochranu stability trhu.

Solidarita a snížení poptávky

Komise pečlivě sleduje opatření ke snížení poptávky. Předběžná analýza na základě zpráv členských států ukazuje, že v srpnu a září byla spotřeba plynu v EU přibližně o 15 % nižší než průměr za předchozích pět let. Aby se dospělo k souladu s nařízením Rady, bude podobné úsilí zapotřebí každý měsíc až do března. Členské státy budou každé dva měsíce podávat zprávy o tom, jaký učinily pokrok. Komise je připravena aktivovat výstrahu na úrovni EU nebo tyto cíle přezkoumat, pokud se stávající opatření ukáží jako nedostatečná. Aby se posílila připravenost na případné mimořádné události, navrhuje Komise rovněž opatření umožňující členským státům dále snížit spotřebu, která není nezbytně nutná, aby se zajistilo, že plyn bude dodáván základním službám a průmyslovým odvětvím, a rozšířit ochranu v rámci solidarity tak, aby zahrnovala kritické objemy plynu pro výrobu elektřiny. To by za žádných okolností nemělo zasáhnout spotřebu domácností patřících mezi zranitelné zákazníky.

Vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy zavedly nezbytné dohody o dvoustranné solidaritě, navrhuje Komise stanovit standardní pravidla solidarity. Tím se zajistí, že každý členský stát, který se ocitne v mimořádné situaci, obdrží plyn od jiných členských států výměnou za spravedlivou náhradu. Povinnost poskytnout solidární pomoc se rozšíří a členské státy, které nedisponují propojením se zařízeními LNG, za předpokladu, že plyn může být v případě potřeby do tohoto členského státu přepraven. Aby se optimalizovalo využívání LNG a potrubní infrastruktury, navrhuje Komise nové nástroje pro poskytování informací o dostupné kapacitě a nové mechanismy, které zajistí, že kapacita nebude účastníky trhu rezervována a ponechána nevyužitá. Komise dnes rovněž navrhuje doporučení Rady týkající se ochrany kritické infrastruktury s ohledem na podezření na sabotáž zaměřenou na plynovody Nord Stream 1 a 2.

Souvislosti

Komise se v minulém roce zabývala otázkou rostoucích cen energie a členské státy zavedly na vnitrostátní úrovni řadu opatření, která Komise stanovila prostřednictvím souboru opatření pro ceny energií přijatého v říjnu 2021.

Situace na trhu s energií se výrazně zhoršila v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a následného využívání ruských energetických zdrojů jako zbraně k vydírání Evropy, což vedlo ke zhoršení již tak napjaté situace v oblasti dodávek po pandemii COVID-19. Vzhledem k tomu, že Rusko nadále manipulovalo s dodávkami plynu a z neopodstatněných důvodů přerušilo dodávky do Evropy, na trzích došlo k růstu napětí a nervozity. Komise proto na jaře 2022 rozšířila soubor opatření pro ceny energie o sdělení o krátkodobých tržních intervencích a dlouhodobých zlepšeních uspořádání trhu s elektřinou a o plánu REPowerEU. Komise navrhla nové povinnosti týkající se minimální úrovně zásob plynu a cíle v oblasti snížení poptávky po plynu, aby se vyrovnala nabídka a poptávka v Evropě. Členské státy tyto návrhy urychleně přijaly ještě před začátkem léta.

Ceny dále rostly v letních měsících, jež se vyznačovaly i extrémními povětrnostními podmínkami způsobenými změnou klimatu. Jednalo se zejména o sucha a extrémní teplo, které měly dopad na výrobu elektřiny z vodní a jaderné energie, čímž se ještě více snížily dodávky.  V září proto Komise navrhla a členské státy se dohodly na dodatečných opatřeních na základě článku 122 Smlouvy s cílem snížit poptávku po elektřině a zachytit neočekávané zisky odvětví energetiky, aby se tak rozdělilo více příjmů mezi občany a průmysl. Dnes předložené návrhy doplňují již přijatá opatření a jsou pokračováním naší práce na řešení mimořádné situace na světových a evropských trzích s energií. Komise dnes rovněž zveřejnila první část výroční zprávy o stavu energetické unie.

Vyjádření členů sboru komisařů

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Válka Ruska na Ukrajině má pro světové a evropské trhy s energiemi závažné důsledky. Jednáme jednotně a na zimu jsme se dobře připravili. Plníme naše zásobníky plynu, šetříme energií a nalézáme nové dodavatele. Nyní se můžeme bezpečněji vyrovnávat s nadměrnými a kolísavými cenami. Zavedeme dočasný mechanismus k omezení nadměrných cen na tuto zimu a zároveň vytvoříme novou referenční hodnotu, aby se se zkapalněným zemním plynem obchodovalo za spravedlivější cenu. Poskytujeme právní nástroje pro společné nákupy plynu v EU, zajišťujeme solidaritu v oblasti bezpečnosti dodávek pro všechny členské státy a vyjednáváme s našimi spolehlivými dodavateli plynu, abychom zajistili plyn za dostupné ceny. Musíme však také urychlit investice do obnovitelných zdrojů energie a příslušné infrastruktury. Naší strukturální reakcí na tuto energetickou krizi jsou větší a rychlejší investice do přechodu na čistou energii.“

Výkonný místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Příštích několik zim bude náročných, ale dnes přijatý balíček pomůže evropským rodinám, aby netrpěly zimou, a průmyslu, aby nadále fungoval. Tím, že nyní přijmeme opatření a vyvineme nástroje pro společný nákup plynu namísto vzájemné konkurence, můžeme opět zahájit další topnou sezónu s dostatkem plynu v zásobnících. V reakci na extrémně kolísavé ceny způsobené tím, že Putin si z energií vytvořil zbraň, usiluje Komise rovněž o návrat stability na trh s energiemi. Návrat k levným fosilním palivům však nenastane a musíme urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie. Proto musíme zvážit způsoby financování dalších investic do přechodu Evropy na zelenou energii prostřednictvím plánu REPowerEU.“

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „V krizových situacích s nedostatkem dodávek může být spojení sil při vyjednávání účinným způsobem, jak dosáhnout lepších cen a lepších podmínek. V souvislosti se současnou plynárenskou krizí jsme připraveni podpořit podniky, které chtějí vstoupit do společného konsorcia pro nákup plynu, a to za dodržení záruk a v souladu s našimi pravidly hospodářské soutěže. Naším cílem je zajistit, aby výhody společného nákupu mohly být plně využity a dále předávány.“

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová řekla: „Ruská invaze na Ukrajinu zásadně změnila situaci na trhu EU s energiemi. Nástroje a pravidla, které nám sloužily dlouho předtím, již nejsou vhodné k zajištění bezpečných a cenově dostupných dodávek energie. Abychom mohli tuto krizi účinně řešit, musíme být schopni společně nakupovat plyn, zaměřit se na příliš vysoké ceny a zajistit solidaritu mezi členskými státy v případě nedostatku. Kroky, které jsme dosud podnikli, fungují, ceny se uvolňují a poptávka klesá. Dnes předložené návrhy jsou však zapotřebí k lepší přípravě na tuto zimu i na zimy další.“

Evropská komisařka pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Mairead McGuinnessová doplnila: „Naše opatření jsou dnes významná pro účastníky trhu s energiemi a trhy s energetickými deriváty, přičemž bude zachována stabilita finančního systému. Tato časově omezená a cílená opatření se zaměřují na zmírnění tlaku na likviditu, kterému některé energetické firmy čelily při plnění svých požadavků na marži, a na řešení extrémní volatility cen na trzích s energetickými deriváty. Úzce jsme spolupracovali s orgány ESMA, EBA a ACER, jakož i s vnitrostátními energetickými a finančními regulačními orgány. Brutální válka Ruska proti Ukrajině má dopad na energetické trhy s důsledky i pro spotřebitele a podniky, kterým se dnes věnujeme.“

Další informace

Sdělení o mimořádných událostech v oblasti energetiky – společná příprava, nákup a ochrana EU

Návrh nařízení Rady o lepší koordinaci nákupů zemního plynu, přeshraničních výměn plynu a spolehlivých referenčních hodnotách cen

Otázky a odpovědi

Informativní přehled o mimořádné situaci v oblasti energetiky

Informativní přehled o opatřeních EU v oblasti vysokých cen energie

Sedmá zpráva o stavu energetické unie

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. října 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku