Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva21. února 2024Odhadovaná doba čtení: 7 min

Komise představila nové iniciativy pro digitální infrastrukturu budoucnosti

Press conference by Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the European Commission, and Thierry Breton, European Commissioner, on the Connectivity package on digital networks and infrastructure

Komise dnes představila soubor možných opatření na podporu inovací, bezpečnosti a odolnosti digitálních infrastruktur. Na těchto pokročilých infrastrukturách a službách digitálních sítí závisí budoucí konkurenceschopnost evropského hospodářství, jelikož rychlá, bezpečná a rozšířená konektivita má zásadní význam pro zavádění technologií pro zítřejší svět, jako je telemedicína, automatizované řízení vozidel, prediktivní údržba budov nebo přesné zemědělství.

Balíček opatření v oblasti digitální konektivity má zahájit diskusi se zainteresovanými stranami, členskými státy a podobně smýšlejícími partnery o tom, jak utvářet budoucí politická opatření EU, a to s cílem dosáhnout konsensu ohledně konkrétních návrhů:

  • Bílá kniha na téma „Jak zvládnout potřeby evropské digitální infrastruktury?“ analyzuje výzvy, kterým Evropa v současné době čelí při zavádění budoucích sítí konektivity, a představuje možné scénáře pro přilákání investic, podporu inovací, zvýšení bezpečnosti a dosažení skutečně jednotného digitálního trhu.
  • Doporučení o bezpečnosti a odolnosti podmořské kabelové infrastruktury představuje soubor opatření na vnitrostátní i unijní úrovni, jejichž cílem je zlepšit bezpečnost a odolnost podmořských kabelů prostřednictvím lepší koordinace v celé EU jak z hlediska správy, tak z hlediska financování.

EU by měla podporovat dynamickou komunitu evropských inovátorů a napomáhat tak rozvoji integrované konektivity a kolaborativní výpočetní infrastruktury. Za tímto účelem se v bílé knize počítá s vytvořením sítě pro „propojené kolaborativní výpočty“ (Connected Collaborative Computing Network, „síť 3C“) s cílem vybudovat komplexní integrované infrastruktury a platformy pro cloud a edge computing v oblasti telekomunikací, které by bylo možné využít k organizaci vývoje inovativních technologií a aplikací umělé inteligence pro různé případy užití. Půdu pro takovýto přístup založený na spolupráci by mohly připravit rozsáhlé pilotní projekty nebo případně nový významný projekt společného evropského zájmu ve výpočetním kontinuu.

Je rovněž nezbytné lépe využívat synergie mezi stávajícími iniciativami, jako je projekt v oblasti cloudové infrastruktury a služeb nové generace (IPCEI-CIS), a programy financování, např. Nástroj pro propojení Evropy a Digitální Evropa. To by mohlo zahrnovat možnou koordinační úlohu společného podniku pro inteligentní sítě a služby (SNS) s cílem podpořit vznik kolaborativního ekosystému konektivity a výpočetní techniky.   

Kromě toho musí EU plně využít potenciál jednotného digitálního trhu v oblasti telekomunikací, což znamená zvážit opatření, která zde zajistí skutečně rovné podmínky, a přehodnotit oblast působnosti a cíle stávajícího regulačního rámce. Přitom by se mělo vzít v potaz sbližování technologií pro telekomunikace a cloud, na které se nicméně vztahují různé regulační rámce, a rovněž nutnost zajistit, aby všichni operátoři investující do digitální infrastruktury mohli pracovat s rozsahem nezbytným k provádění rozsáhlých investic. To by mohlo vyžadovat větší harmonizaci přístupu k povolovacím postupům u telekomunikačních operátorů, integrovanější správu spektra na úrovni Unie a možné změny v politice velkoobchodního přístupu. Komise by rovněž mohla zvážit opatření s cílem urychlit odpojení kovové sítě do roku 2030 a podpořit ekologizaci digitálních sítí zlepšováním jejich účinnosti.

V zájmu ochrany evropské síťové a výpočetní infrastruktury, která je základním prvkem naší hospodářské bezpečnosti, by EU měla podporovat zavádění strategické podmořské kabelové infrastruktury a posilovat její bezpečnost a odolnost. V návaznosti na doporučení přijaté společně s bílou knihou lze v dlouhodobém horizontu uvažovat o společném správním systému EU a provést přezkum dostupných nástrojů, které mají lépe mobilizovat soukromé investice na podporu projektů evropského zájmu v oblasti kabelové infrastruktury.

Doporučení rovněž v okamžité reakci na výzvy členských států a zúčastněných stran usiluje o zlepšení koordinace v rámci EU, například prostřednictvím posuzování a zmírňování bezpečnostních rizik, vytvoření souboru nástrojů pro kabelovou bezpečnost a zjednodušení postupů pro udělování povolení. Kromě toho Komise podpoří opatření vyplývající z doporučení tím, že zřídí expertní skupinu pro podmořskou kabelovou infrastrukturu, již budou tvořit zástupci orgánů členských států.

Další kroky

Komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o 12 scénářích uvedených v bílé knize. Konzultace potrvá až do 30. června 2024. Příspěvky budou zveřejněny a budou jedním z podkladů pro budoucí politická opatření.

Souvislosti

EU již přijala několik opatření na podporu přechodu od tradičních sítí konektivity na infrastrukturu budoucnosti:

  • Dne 23. února 2023 zahájila rozsáhlou průzkumnou konzultaci o budoucnosti odvětví konektivity a jeho infrastruktury, jejíž výsledky byly zveřejněny v říjnu 2023.
  • Spolu s touto konzultací Komise rovněž předložila akt o gigabitové infrastruktuře, o němž bylo 5. února 2024, tedy rok poté, dosaženo politické dohody. Tento akt zavádí soubor opatření s cílem zjednodušit a urychlit zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, která snižují administrativní zátěž i náklady na zavádění.
  • K dohodě došlo současně s přijetím doporučení o regulační podpoře gigabitového připojení (tzv. doporučení o gigabitovém připojení), které vnitrostátním regulačním orgánům nabízí pokyny, jak koncipovat povinnosti operátorů s významnou tržní silou týkající se nápravných opatření v oblasti velkoobchodního přístupu.
  • Kromě toho přijala EU opatření k posílení páteřního propojení, například prostřednictvím partnerství v rámci strategie Global Gateway, která zajišťují vysoce kvalitní propojení se všemi částmi Unie včetně nejvzdálenějších regionů, ostrovů, členských států s pobřežními oblastmi a zámořských zemí a území. Partnerství v rámci strategie Global Gateways financované z Nástroje pro propojení Evropy podporuje klíčové infrastruktury, jako jsou podmořské kabely.

Další informace

Bílá kniha „Jak zvládnout potřeby evropské digitální infrastruktury?“

Doporučení o bezpečnosti a odolnosti podmořské kabelové infrastruktury

Informativní přehled

Otázky a odpovědi

Citace

 

V Evropě stále existuje 27 vnitrostátních telekomunikačních trhů s různými strukturami sítí, rozdílnými úrovněmi pokrytí, odlišnou vnitrostátní správou spektra a různými předpisy. Tato fragmentace znamená promarněnou ekonomickou příležitost. V bílé knize jsme popsali různá politická řešení, která mají pomoci vytvořit jednotný trh v oblasti telekomunikací. To bude přínosné, protože potřebujeme digitální infrastrukturu, která zajistí bezpečnou, rychlou a spolehlivou konektivitu – a to pro všechny kdekoli v Evropě.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk

 

Infrastruktury digitálních sítí mají klíčový význam pro konkurenceschopnost a odolnost Evropy. Bílá kniha, kterou dnes předkládáme, vytváří základy pro budoucí akt o digitálních sítích zaměřený na tři pilíře: investice, regulační rámec a bezpečnost. Musíme vytvořit rovné podmínky pro skutečně jednotný digitální trh, abychom umožnili investice potřebné k vybudování infrastruktur digitálních sítí pro budoucnost.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh

Podrobnosti

Datum zveřejnění
21. února 2024