Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva27. března 2024Odhadovaná doba čtení: 6 min

Komise představuje plány pro evropský diplom

Erasmus students inscription for the Spring Semester of the Free University of Berlin

Komise dnes předkládá tři iniciativy na podporu nadnárodní spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi, jejichž konečným cílem je vytvoření evropského diplomu. Dobrovolný společný evropský diplom by pro studenty i vysokoškolskou komunitu znamenal velký přínos. Podpořil by vzdělávací mobilitu v rámci EU a posílil by průřezové dovednosti studentů. Pomohl by také uspokojit poptávku na trhu práce a zvýšit atraktivitu absolventů pro budoucí zaměstnavatele. To by pak lákalo studenty z celého světa, což by dále posilovalo evropskou konkurenceschopnost.

Uvedené tři iniciativy se zaměřují na vyřešení právních a administrativních bariér, které na partnerských univerzitách dosud bránily zřízení konkurenceschopných společných studijních programů na bakalářské, magisterské nebo doktorandské úrovni. Návrhy staví na institucionální autonomii univerzit a akademické svobodě, ale přitom plně respektují kompetence členských států a regionálních samospráv v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Dnes představený balíček obsahuje sdělení o plánu pro evropský diplom a dva návrhy doporučení Rady na podporu vysokoškolského sektoru: jeden má zlepšit postupy zajišťování kvality a automatické uznávání kvalifikací ve vysokoškolském vzdělávání a druhý zvýšit atraktivitu a udržitelnost akademických profesí.

Plán pro evropský diplom

Dnes představený plán pro evropský diplom připravuje půdu pro nový typ společného programu, který bude poskytován na dobrovolné bázi na národní, regionální nebo institucionální úrovni a na základě společných kritérií dohodnutých na evropské úrovni.

Takový evropský diplom by snížil byrokracii a umožnil vysokoškolským institucím z různých zemí bez překážek spolupracovat přes hranice a zřizovat společné programy.

Ve sdělení je navržena konkrétní cesta spolupráce mezi členskými státy EU a vysokoškolským odvětvím směrem k vytvoření evropského diplomu, který bude automaticky uznáván v celé EU. S ohledem na různorodost systémů vysokoškolského vzdělávání v Evropě navrhuje Komise postupné přibližování členských států k evropskému diplomu, a to se dvěma možnými startovacími body:

  • Přípravná evropská značka: značka by zajistila jasnou evropskou identitu. Byla by udělována programům společného diplomu, které splní navrhovaná evropská kritéria. Studenti obdrží se společným diplomem také certifikát značky evropského diplomu.
  • Evropský diplom: tento nový typ kvalifikace by vycházel ze společných kritérií a byl by zakotven ve vnitrostátních právních předpisech. Byl by udělován buď společně několika univerzitami z různých zemí nebo případně evropským právním subjektem zřízeným těmito univerzitami. Studenti obdrží rovnou „evropský diplom“, který bude automaticky uznáván.

Komise bude členským státům na cestě k evropskému diplomu pomáhat prostřednictvím řady konkrétních akcí. Jednou z nich je programem Erasmus+ podporovaná laboratoř politik pro evropský diplom. Vznikne v roce 2025 s cílem zapojit členské státy a vysokoškolskou komunitu do vypracování pokynů směrem k evropskému diplomu.

V roce 2025 hodlá Komise v rámci programu Erasmus+ zahájit projekty „cest k evropskému diplomu“, které členským státům a jejich akreditačním agenturám a agenturám pro zajišťování kvality, univerzitám, studentům a ekonomickým a sociálním partnerům poskytnou finanční pobídky k tomu, aby se vydaly na cestu k evropskému diplomu.

Jednodušší a lepší zajišťování kvality a automatické uznávání vysokoškolských diplomů

Návrh doporučení Rady o Evropském systému zajišťování kvality a uznávání ve vysokoškolském vzdělávání vyzývá členské státy a vysokoškolské instituce, aby zjednodušily a zlepšily své procesy a praxi v oblasti zajišťování kvality. Jsou to nezbytné podmínky pro vytyčení odpovědnosti a posílení důvěry – a pro zlepšení výkonnosti univerzit. Členské státy se vyzývají, aby přijaly kroky k tomu, aby vysokoškolské instituce mohly programy, které nabízejí, rychleji přizpůsobovat potřebám společnosti.

Doporučení má podpořit inovativní pedagogické nabídky a zajistit, aby vysokoškolské instituce mohly vytvářet nadnárodní programy, u kterých bude zajištěna kvalita a které budou automaticky uznávány v celé EU. Evropský diplom bude záviset na silném zajištění kvality a automatickém uznávání.

Rovné ocenění různých úloh akademických pracovníků

Cílem navrhovaného doporučení Rady o atraktivnosti a udržitelnosti profesí ve vysokoškolském vzdělávání je dát pracovníkům zapojeným do přeshraniční práce ve vzdělávání a inovativních výukových metod uznání a ocenění, které si zaslouží. Obsahuje doporučení, aby vnitrostátní systémy vysokoškolského vzdělávání řešily nerovné uznávání různých úloh, které akademičtí pracovníci vykonávají nad rámec výzkumu, jako je výuka a investování do začleňování udržitelného rozvoje. Vybízí také členské státy, aby podporovaly nadnárodní vzdělávací činnosti.

Další kroky

Balíček bude v příštích měsících projednávat Rada EU a klíčové zúčastněné strany v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Komise vyzývá Radu, členské státy, univerzity, studenty a ekonomické a sociální partnery, aby společně pracovali na realizaci evropského diplomu. 

Souvislosti

V září 2020 byla ve sdělení Komise o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 identifikována potřeba snadnějšího udělování společných diplomů aliancí univerzit. Rada ji v následujícím roce potvrdila.

Dnešní balíček, který předsedkyně von der Leyenová oznámila ve svém projevu o stavu Unie 2023, je součástí pracovního programu Komise na rok 2024.

Plán pro evropský diplom staví na šesti pilotních projektech programu Erasmus+, do nichž je zapojeno více než 140 vysokoškolských institucí z celé EU.

Další informace

Internetové stránky věnované evropskému diplomu

Informativní přehled o evropském diplomu

Citace

 

Vzdělávání je klíčovým stavebním kamenem našeho evropského způsobu života a slibem pro naše mladší generace. Naše univerzity předávají absolventům dovednosti strategické pro budoucnost a jsou nositelkami evropské značky akademické excelence. Evropský diplom je další krok, který našim univerzitám umožní spolupracovat ve prospěch studentů, učitelů, zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti Evropy.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života

 

Plánem pro evropský diplom reagujeme na potřeby našich studentů, našich univerzit a jejich zaměstnanců, budoucích zaměstnavatelů dnešních studentů – a vůbec Evropy jako celku. Naší vizí je dále zvýšit konkurenceschopnost a propojenost evropského vysokoškolského vzdělávání. A zajistit postavení Evropy v celosvětové soutěži o talenty.

Iliana Ivanovová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. března 2024