Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. března 2022Odhadovaná doba čtení: 11 min

Komise přijímá kroky k zajištění dodávek potravin, podpory zemědělců a spotřebitelů v EU

Cereal growing and harvesting

Evropská komise dnes představila několik krátkodobých a střednědobých opatření, jimiž se mají zajistit dodávky potravin celosvětově a jež mají pomoci zemědělcům a spotřebitelům v EU vyrovnat se s rostoucími cenami potravin a vstupních nákladů, jako jsou například energie a hnojiva. Prudký nárůst světových cen komodit umocněný ruskou invazí na Ukrajinu opět podtrhl potřebu zvýšit odolnost a udržitelnost zemědělství EU i evropského potravinového řetězce, a to v souladu se strategií „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Komise je odhodlána udělat vše pro to, aby zajistila, že Evropská unie coby čistý vývozce potravin a přední zemědělsko-potravinářský výrobce přispívala k celosvětovému zabezpečení potravin, zvláště pak na Ukrajině, dále pak v severní Africe a na Blízkém východě (jež jsou do velké míry závislé na dovozu obilovin), jakož i v Asii a subsaharské Africe. Evropská unie je předním poskytovatelem humanitární a rozvojové pomoci v oblasti potravin a potravinových systémů.

Dostupnost potravin není v EU v současné době nijak ohrožena, protože Evropa je u mnoha zemědělských produktů do velké míry soběstačná. U určitých produktů je však evropský zemědělský sektor čistým dovozcem, například u krmných bílkovin. Jedná se tak o naše slabé místo, které může pro zemědělskou výrobu představovat v kontextu rostoucích vstupních nákladů (např. na hnojiva a energie z fosilních zdrojů) problém. Kromě toho hrozí riziko nárůstu cen potravin.

Výkonný místopředseda Komise Valdis Dombrovskis v této souvislosti uvedl: „Válka Ruska proti Ukrajině způsobila celou řadu problémů. Jedním z nich je ohrožení globálního zajištění potravin. V tomto ohledu je třeba, aby Evropa prokázala solidaritu a pomohla Ukrajině, jejímu obyvatelstvu i zemědělcům, jakož i zemím po celém světě, které jsou na dovozu potravin závislé a jsou tak v této době značně zranitelné, jelikož musí čelit rostoucím cenám a případnému nedostatku potravin. EU bude i nadále poskytovat humanitární pomoc, aby zmírnila utrpení ukrajinského lidu – zajistí mu přístup k základnímu zboží a službám, především pak potravinám. Zároveň musíme zabránit tomu, aby se jakkoli omezoval vývoz. Jen tak udržíme ceny potravin na snesitelné úrovni. V současné době v EU nedostatek dodávek potravin nehrozí. Nicméně se i tak musíme věnovat tématu jejich cenové dostupnosti a přijmout taková opatření, abychom zajistili udržitelnost našeho zemědělství a potravinových řetězců a posílili jejich odolnost. Jen tak budou schopné ustát případnou krizi v budoucnu.“

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski se k situaci vyjádřil takto: „Ukrajinu čelící ruské agresi nenecháme na holičkách. Naší hlavní prioritou je zajistit, aby měli Ukrajinci co jíst a pít a aby měli k dispozici dostatek paliva. Pomůžeme jim také s tím, aby mohli i letos zasít a zajistit tak pěstování a vývoz obilovin a olejnatých semen, které potřebují nejen pro sebe, ale i pro obyvatele ostatních částí světa. Evropská unie je zemědělská velmoc. Naši zemědělci mají plnou podporu Komise, aby mohli náležitě reagovat na potřeby, které nyní svět v oblasti potravin má. Budeme při tom usilovat o to, abychom upevnili udržitelnost našich potravinových řetězců i jejich odolnost vůči případných potravinovým krizím v budoucnu.

Zajištění dostatečných dodávek potravin celosvětově

Zabezpečení potravin na válkou zmítané Ukrajině je velkým problémem, a to především v obléhaných městech. Navíc se zdá, že Rusko záměrně ničí lokality, kde jsou zásoby potravin uskladněny.

Komise podporuje Ukrajinu při vypracování krátkodobé a střednědobé strategie potravinového zabezpečení a také při její realizaci. Cílem je zajistit dodávky vstupních materiálů na farmy a zachovat dopravní spoje i skladovací prostory, aby měli místní obyvatelé co jíst a aby se Ukrajině postupně podařilo obnovit export zemědělských produktů.

EU zřídila program pro mimořádnou podporu Ukrajině, který disponuje prostředky ve výši 330 milionů eur. Program má pomoci zmírnit utrpení ukrajinského lidu tím, že mu zajistí přístup k základnímu zboží a službám a jejich ochranu. Dalším cílem bude obnova lokální civilní infrastruktury, rozvoj strategického plánování a zajištění energetického zásobování.

Komise se postará o pravidelné hodnocení a analýzu cen potravin a nedostatečného zásobování potravinami a bude se i nadále účastnit jednání na mezinárodní a multilaterální úrovni (v organizacích FAO, WTO, G7, G20), aby mohla zajistit náležitou koordinaci přijímaných opatření. Kromě toho hodlá zvýšit objem humanitární pomoci v regionech a u skupin obyvatelstva, které jsou nedostatkem potravin zasaženy nejvíce.

V rámci programu pro mezinárodní spolupráci na období 2021–2027 bude EU spolupracovat s přibližně 70 partnerskými zeměmi s cílem posílit udržitelnost potravinových systémů. Na tokijském summitu o výživě pro růst, který proběhl v prosinci 2021, se EU společně s členskými zeměmi zavázala k tomu, že se bude i nadále věnovat problematice podvýživy a na tuto oblast vyčlení částku 4,3 miliardy eur, z čehož půjde minimálně 2,5 miliardy eur na mezinárodní spolupráci související s výživou (období 2021-2024).

Kromě toho se EU bude i nadále důrazně zasazovat o to, aby nedocházelo k omezením a zákazům vývozu potravin a aby byl zajištěn dobře fungující jednotný trh.

Současná závažná krize potvrzuje, že je třeba celosvětově urychlit přechod potravinového systému směrem k udržitelnosti a zajistit jeho odolnost, abychom byli lépe připraveni na případné krize v budoucnu. V návaznosti na summit OSN 2021 věnovaný potravinovým systémům se Komise zapojí do 8 koalic, které mají za cíl transformaci potravinových systémů, upevnění jejich odolnosti a zajištění udržitelného růstu produktivity.

Podpora zemědělců a spotřebitelů v EU

Aby se potraviny staly finančně dostupnější, uvažují členské státy Unie rovněž o zavedení snížených sazeb DPH a podpoře hospodářských subjektů s cílem zmírnit nárůst maloobchodních cen. Země EU mají také možnost čerpat finanční prostředky z fondů EU, jako je například Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), z něhož se financují opatření členských zemí za účelem zajištění potravin a základní materiální pomoci nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva.

Díky nově zřízenému Evropskému mechanismu připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení (EFSCM), v jehož rámci spolupracují evropské a vnitrostátní správní orgány se soukromými subjekty z celého dodavatelského řetězce, bude provedena podrobná analýza rizik a zranitelných míst potravinového dodavatelského řetězce EU. Na základě zjištění pak budou vypracována doporučení a přijata příslušná opatření ke zmírnění dopadů stávající krize.

Evropské zemědělství zajišťuje dodávky potravin do celého světa a zároveň je plně zapojeno do ekologické transformace. Aby mohlo tyto funkce plnit i nadále, potřebuje zásadní podporu. Proto dnes Komise přijala tato opatření:

  • Balíček podpůrných opatření v hodnotě 500 milionů eur (včetně využití krizové rezervy) na podporu výrobců, kteří byli důsledky války na Ukrajině zasaženi v největším rozsahu. Díky tomu budou moci členské země poskytnout zemědělcům dodatečnou finanční podporu, aby mohli i nadále přispívat ke globálnímu zajištění dodávek potravin. Tyto prostředky mohou být rovněž využity k řešení narušení trhu v důsledku zvýšených vstupních nákladů nebo omezení obchodu. Prioritu by při tom měli dostat zemědělci, kteří používají udržitelné postupy hospodaření. Zároveň by se mělo zajistit, že podporu obdrží zemědělci a odvětví, jež jsou krizí zasaženi nejvíce.
  • Více záloh na přímé platby zemědělcům a další opatření pro rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat - k dispozici od 16. října 2022.
  • Opatření na zabezpečení trhu s vepřovým masem s ohledem na zvláště obtížnou situaci v tomto odvětví.
  • Zavedení mimořádné dočasné výjimky, díky níž bude možné pěstovat na půdě ležící ladem jakékoli potravinářské a krmné plodiny - zároveň bude v plné míře zachována úroveň ekologických plateb zemědělcům. Díky tomu se navýší výrobní kapacita EU navzdory omezené dostupnosti úrodné půdy.
  • Specifická dočasná flexibilita stávajících požadavků na dovoz krmiv přispěje ke zmírnění tlaku na trh s krmivy.

Komise předložila návrh nového, samostatného dočasného krizového rámce na podporu hospodářství, který se vztahuje rovněž na zemědělce, výrobce hnojiv a na odvětví rybolovu. Tuto státní podporu budou moci čerpat zemědělci, kterým se zásadním způsobem zvýšily vstupní náklady. Kromě toho se bude sledovat vývoj cen hnojiv a zásobování zemědělců, aby se zajistilo, že v důsledku cenového zvýšení nedojde k ohrožení sklizně zemědělských plodin v EU.

Komise rovněž navrhuje, aby členské státy každý měsíc sdělovaly údaje o soukromých zásobách základních komodit pro potraviny a krmiva - tak bude mít včas jasný přehled o jejich dostupnosti.

Posílení odolnosti a udržitelnosti potravinových systémů

Udržitelnost potravinového systému je pro zajištění dodávek potravin naprosto klíčová. Při realizaci nezbytných změn stanovených ve strategii „Od farmáře ke spotřebiteli“ a ve strategii v oblasti biologické rozmanitosti chce Komise zajistit, aby nebyla ohrožena celková produktivita zemědělství EU. To znamená, že budou ve větší míře využívány inovace, které přispívají k udržitelnému zvyšování výnosů. K takovým inovativním řešením patří například tzv. precisní zemědělství, nové genomické techniky, lepší hospodaření s živinami, integrovaná ochrana rostlin, biologické alternativy chemických pesticidů atp.

Posílit naši odolnost snížením závislosti evropského zemědělství na energii, energeticky náročném dovozu a dovozu krmiv je dnes třeba ještě více než kdy předtím. To si vyžaduje diverzifikaci zdrojů dovozu a odbytišť prostřednictvím silné mnohostranné i bilaterální obchodní politiky. Investice z programu Horizont Evropa půjdou do výzkumu a inovací s cílem najít náhrady syntetických hnojiv. Komise například navrhuje zajistit vyšší efektivitu využívání dusíku, přechod na zelený amoniak (k využívání jako hnojivo) a zhodnocování biomasy. Vyzývá členské státy k tomu, aby za tímto účelem využívaly všech dostupných nástrojů, které mají k dispozici v rámci svých strategických plánů pro SZP na období 2023–2027. Jedná se například o využívání nástrojů řízení rizik, rozvoj tzv. precizního zemědělství nebo podporu vázanou na stimulaci produkce bílkovinných plodin.

Další informace

Sdělení o zajištění potravin a posílení odolnosti potravinových systémů

Příloha ke sdělení o zajištění potravin a posílení odolnosti potravinových systémů

Otázky a odpovědi týkající se opatření přijatých Evropskou komisí

Infopřehled týkající se opatření pro zabezpečení potravin a podporu zemědělců v EU

Tisková zpráva o podpoře celosvětového úsilí o transformaci potravinových systémů prostřednictvím 8 globálních koalic

Evropský mechanismus připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. března 2022