Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva27. dubna 2022Odhadovaná doba čtení: 9 min

Komise přijímá opatření proti zneužívajícím soudním řízením proti novinářům a obráncům lidských práv (tzv. „SLAPP“)

World Press Freedom Day

Evropská komise dnes podniká kroky ke zlepšení ochrany novinářů a obránců lidských práv před zneužívajícími soudními řízeními. Strategické žaloby proti účasti veřejnosti, obecně známé jako „SLAPP“, představují formu obtěžování zaměřenou nejčastěji proti novinářům a obráncům lidských práv s cílem bránit jim ve vyjadřování se k otázkám veřejného zájmu, nebo je za tuto činnost postihovat. Navrhovaná směrnice se vztahuje na strategické žaloby proti účasti veřejnosti v občanských věcech s mezinárodním přesahem. Umožňuje soudcům rychle zamítat zjevně neopodstatněná řízení proti novinářům a obráncům lidských práv. Stanoví rovněž několik procesních záruk a opravných prostředků, jako jsou náhrada škody a odrazující sankce za zahajování zneužívajících soudních řízení. Komise rovněž přijímá doplňující doporučení, jehož cílem je motivovat členské státy k tomu, aby uvedly svá pravidla do souladu s navrhovaným právem EU, a to i pro vnitrostátní případy a všechna řízení, nejen ta, která se týkají občanskoprávních věcí. Toto doporučení rovněž vyzývá členské státy, aby za účelem boje proti těmto strategickým žalobám přijaly řadu dalších opatření, například v oblastech odborné přípravy a zvyšování povědomí.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová uvedla: „Slíbili jsme, že budeme lépe bránit novináře a obránce lidských práv před těmi, kteří se je snaží umlčet. Tento nový právní předpis tak činí. V demokracii nemohou bohatství a moc nikomu dávat převahu nad pravdou. Prostřednictvím těchto opatření pomáháme chránit ty, kteří podstupují rizika a vystupují v záležitostech veřejného zájmu – například když informují o obviněních z praní peněz a korupce, o záležitostech životního prostředí a klimatu nebo o jiných otázkách, které jsou pro nás všechny důležité.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders svou kolegyni doplnil: „Aktivní výkon základního práva na svobodu projevu a informací je klíčem ke zdravé a prosperující demokracii. EU bude toto právo vždy chránit. Cílem našich dnešních významných opatření je chránit novináře a občanskou společnost, kteří jsou těmito žalobami čím dál více ohroženi. Strategické žaloby proti účasti veřejnosti nejenže zpožďují prohlášení o veřejném zájmu, nebo dokonce brání jejich zveřejnění, ale představují rovněž zbytečnou zátěž pro soudy. Nástroje, které dnes představujeme, slouží k tomu, aby se zneužívání soudních řízení tímto způsobem zamezilo.“

Návrh právního předpisu EU proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti

Navrhovaná směrnice poskytuje soudům a osobám, proti nimž se podávají strategické žaloby proti účasti veřejnosti, nástroje pro boj proti zjevně nepodloženým nebo zneužívajícím soudním řízením. Navrhované záruky se budou vztahovat na občanské věci s mezinárodním přesahem. Očekává se, že budou přínosem zejména pro novináře a osoby nebo organizace zapojené do obrany základních práv a řady dalších práv, jako jsou práva v oblasti životního prostředí a klimatu, práva žen, práva LGBTIQ osob, práva osob menšinového rasového nebo etnického původu, pracovní práva nebo náboženské svobody, ale vztahují se na všechny osoby, které se podílejí na účasti veřejnosti na záležitostech veřejného zájmu. Cílem těchto záruk je zajistit rovnováhu mezi přístupem ke spravedlnosti a právem na soukromí na jedné straně a ochranou svobody projevu a informací na straně druhé. Hlavními prvky tohoto návrhu jsou:

  • Předčasné zamítnutí zjevně neopodstatněných soudních řízení – soudy budou moci včas rozhodnout o zamítnutí řízení, je-li věc zjevně neopodstatněná. V takové situaci nese důkazní břemeno žalobce, který musí prokázat, že daná věc není zjevně neopodstatněná.
  • Náklady řízení – pokud je žaloba zamítnuta jako zneužívající, ponese žalobce veškeré náklady řízení, včetně nákladů na právní zastoupení žalovaného.
  • Náhrada škody – osoba, proti níž se podává strategická žaloba proti účasti veřejnosti, bude mít právo požadovat a získat plnou náhradu za majetkovou a nehmotnou újmu.
  • Odrazující sankce – za účelem bránit žalobcům v zahajování zneužívajících soudních řízení budou soudy moci ukládat odrazující sankce těm, kdo takové věci soudu předloží.
  • Ochrana proti rozsudkům třetí země – členské státy by měly odmítnout uznání soudního rozhodnutí pocházejícího ze země mimo EU proti osobě, která má bydliště v některém z členských států, pokud by takové řízení bylo podle práva daného členského státu shledáno jako zjevně neopodstatněné nebo zneužívající. Osoba, proti níž se vede takové řízení, bude rovněž moci požádat o náhradu škody a nákladů v členském státě, v němž má bydliště.

Doporučení pro členské státy 

Doporučení Komise, které bylo dnes rovněž přijato, doplňuje směrnici a vybízí členské státy k zajištění toho, že:

  • Vnitrostátní právní rámce budou obsahovat nezbytné záruky podobné těm, které existují na úrovni EU, k řešení vnitrostátních případů strategických žalob proti účasti veřejnosti. Patří k nim i zajištění procesních záruk umožňujících předčasné zamítnutí zjevně neopodstatněných soudních řízení. Členské státy by rovněž musely zajistit, aby jejich pravidla vztahující se na pomluvu, která patří k nejběžnějším důvodům pro podání strategické žaloby proti účasti veřejnosti, neměla neodůvodněný dopad na svobodu projevu, na existenci otevřeného, svobodného a pluralitního mediálního prostředí a na účast veřejnosti.
  • Právníkům a osobám, proti nimž by mohly být podány strategické žaloby proti účasti veřejnosti, bude k dispozici odborná příprava s cílem zlepšit jejich znalosti a dovednosti tak, aby mohli těmto řízením účinně čelit. Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) svým zapojením zajistí koordinaci a šíření informací ve všech členských státech.
  • Budou uspořádány osvětové a informační kampaně, které novináře a obránce lidských práv naučí rozpoznat strategickou žalobu proti účasti veřejnosti, když je proti nim podána.
  • Osoby, proti nimž se podávají strategické žaloby proti účasti veřejnosti, budou mít přístup k individuální a nezávislé podpoře, například ze strany právnických firem, které uvedené osoby hájí pro bono.
  • Souhrnné údaje shromážděné na vnitrostátní úrovni o zjevně neopodstatněných nebo zneužívajících soudních řízeních proti účasti veřejnosti budou počínaje rokem 2023 každoročně vykazovány Komisi.

Další kroky

Aby se navrhovaná směrnice mohla stát právem EU, bude muset být projednána a přijata Evropským parlamentem a Radou.

Doporučení Komise je přímo použitelné. Členské státy budou muset 18 měsíců po přijetí doporučení podat Komisi zprávu o jeho provádění.

Souvislosti

V rámci Evropského akčního plánu pro demokracii přijatého v prosinci 2020 byla oznámena řada iniciativ na podporu a ochranu svobody a plurality sdělovacích prostředků. V této souvislosti předložila Komise v září 2021 vůbec první doporučení členským státům o bezpečnosti novinářů. Dnešní opatření na ochranu novinářů a organizací občanské společnosti před zneužívajícími soudními spory představují pokračování tohoto úsilí. Četnost strategických žalob proti účasti veřejnosti v EU vzrůstá, přičemž osoby, proti kterým se tyto žaloby podávají, často současně čelí několika žalobám v různých jurisdikcích. Tato soudní řízení mají negativní dopad na vůli a schopnost novinářů a obránců lidských práv pokračovat ve své práci a mají odrazující účinek na svobodu projevu, svobodu informací a pluralitní veřejnou diskusi.

Jak ukázaly zprávy o právním státu za roky 2020 a 2021, množství strategických žalob proti účasti veřejnosti v některých členských státech je důvodem pro vážné obavy. V roce 2021 zdokumentovala rychlá reakce na porušování svobody sdělovacích prostředků (Media Freedom Rapid Response) 439 varování (útoky směřovaly na 778 osob nebo subjektů souvisejících se sdělovacími prostředky) ve 24 členských státech EU, mezi kterými figurovaly i strategické žaloby proti účasti veřejnosti. U více než pětiny těchto incidentů (22,1 % – 97 varování) se mediální aktéři potýkali s právními důsledky.

Vyhrožování právními kroky a zneužívající soudní spory nejenže stále více ohrožující fyzickou a online bezpečnost novinářů, ale přispívají také k vytváření prostředí, v němž se nepřátelská činnost namířená proti novinářům, která může mít vážné dopady na jejich vůli a schopnost pokračovat v práci, rozmáhá. Tragickým příkladem používání strategických žalob proti účasti veřejnosti je novinářka Daphne Caruanová Galiziová, která v době svého zavraždění v roce 2017 čelila více než 40 žalobám. Cílem strategických žalob proti účasti veřejnosti není dosáhnout spravedlnosti, ale obtěžovat, zastrašovat a umlčet obžalované délkou řízení, finančním tlakem a hrozbou trestních sankcí. Novináři nejsou jejich jedinými cíli; strategickým žalobám proti účasti veřejnosti čelí také obránci lidských práv a organizace občanské společnosti, zejména ty, které se zabývají lidskými právy a životním prostředím.

V rámci svého úsilí o ochranu nezávislosti a plurality sdělovacích prostředků a jak oznámila předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021, představí Komise akt o svobodě sdělovacích prostředků. Očekává se, že tato iniciativa bude přijata ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Další informace

Návrh směrnice předložený Komisí

Doporučení Komise

Informativní přehled o posílení demokracie v EU: Lepší ochrana novinářů a obránců lidských práv

Koalice proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti v Evropě (CASE)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. dubna 2022