Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva2. listopadu 2021Zastoupení v Česku

Komise, program Breakthrough Energy Catalyst a Evropská investiční banka dále rozvíjejí partnerství v oblasti klimatických technologií

catalyst_project.jpg
© EC
© EC
Na konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a Bill Gates, zakladatel projektu Breakthrough Energy, spolu s prezidentem Evropské investiční banky Wernerem Hoyerem oficiálně uzavřeli průkopnické partnerství, které bude podporovat investice do klíčových klimatických technologií. Dnešní podpis memoranda o porozumění navazuje na první oznámení učiněné v červnu tohoto roku na ministerském zasedání věnovaném Misi inovací.

Na základě partnerství mezi Komisí, Evropskou investiční bankou a programem Breakthrough Energy Catalyst v období 2022–2026 bude uvolněna částka dosahující 820 milionů eur (1 miliardy amerických dolarů) na urychlené zavádění a rychlé komerční uplatnění inovačních technologií, které pomohou realizovat ambice Zelené dohody pro Evropu a klimatické cíle EU pro rok 2030. Očekává se, že každé euro z veřejných prostředků přinese tři eura z prostředků soukromých. Investice budou směřovány do portfolia projektů v rámci EU s vysokým potenciálem ve čtyřech odvětvích:

  • čistý vodík,
  • udržitelná letecká paliva,
  • zachycování CO2 přímo ze vzduchu a
  • dlouhodobé skladování energie.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Je na čase jednat. Výzva, kterou změna klimatu představuje, nás nutí investovat do vysoce rizikových inovací a zrušit „zelenou přirážku“, která ovlivňuje uvádění nových technologií na trh. S netrpělivostí očekávám jejich příchod na trh. Partnerství EU-Catalyst je dalším krokem v naší snaze o to, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem i kontinentem inovací v oblasti klimatu. Obracím se na členské státy, průmyslová odvětví a další subjekty, aby rovněž usilovaly o inovace v oblasti klimatu.“

Werner Hoyer, prezident Evropské investiční banky, prohlásil: „K dosažení cílů Pařížské dohody v oblasti klimatu potřebujeme celosvětovou technologickou revoluci a masivní investice do převratných inovací. Evropská investiční banka se může pyšnit dobrými výsledky s financováním technologií v prvotních fázích, což pomáhá zvýšit jejich dostupnost. Dnes využíváme tyto odborné znalosti k dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti klimatu. Je mi potěšením, že mohu dnes oznámit nové partnerství s Evropskou komisí a programem Breakthrough Energy Catalyst, jež bude podporovat ekologická řešení budoucnosti a budovat zelenou budoucnost pro nás všechny.“

Zakladatel iniciativy Breakthrough Energy Bill Gates k tomu dodal: „Dosažení čistě nulových emisí bude jedním z nejtěžších úkolů, jaký kdy lidstvo mělo. Budeme k němu potřebovat nové technologie, nové politiky a nová partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, a to v nebývalém rozsahu. Toto partnerství s Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou v široké míře napomůže rychlejšímu přijímaní řešení v oblasti klimatu. Díky němu budeme moci v celé Evropě budovat čistá průmyslová odvětví a vytvářet pracovní příležitosti pro příští generace.“ 

Partnerství EU-Catalyst se zaměří na technologie s uznaným potenciálem snížení emisí skleníkových plynů, které jsou však v současné době příliš nákladné na to, aby se mohly masově rozšířit a konkurovat technologiím založeným na fosilních palivech. Propojí veřejný a soukromý sektor, aby investovaly do rozsáhlých demonstračních projektů.

Evropská investiční banka (s využitím zdrojů Komise) i Breakthrough Energy Catalyst budou na projekty poskytovat rovnocenné částky grantů a finančních investic. Breakthrough Energy Catalyst jako součást svého příspěvku bude mobilizovat partnery k investicím do projektů a/nebo k nákupu výsledných zelených produktů.

Partnerství EU-Catalyst bude podporovat dané technologie v této fázi demonstračního procesu a vytvoří trh pro zmiňované zelené produkty. Díky tomu sníží jejich „zelenou přirážku“, tedy sníží náklady na úroveň, při které bude v konečném důsledku možné konkurovat možnostem využívajícím fosilní paliva. Na celosvětové úrovni napomůže rychlejšímu zavádění zelených produktů a povede k nezávislosti na režimech veřejné podpory. 

EU bude finanční prostředky na partnerství poskytovat z programu Horizont Evropa a z inovačního fondu a bude je spravovat v rámci Programu InvestEU v souladu se zavedenými postupy řízení. Program Breakthrough Energy Catalyst zmobilizuje stejnou měrou soukromý kapitál a dobročinné fondy na podporu klíčových klimaticky inteligentních technologií ve snaze urychlit v Evropě transformaci na udržitelné průmyslové systémy. Jednotlivé členské státy budou moci do partnerství EU-Catalyst investovat, a to prostřednictvím Programu InvestEU nebo na úrovni projektů. První projekty by měly být vybrány v roce 2022.

Evropská komise

Evropská komise má ke splnění svých ambicí v oblasti klimatu celou řadu politik a programů. V červenci 2021 byl v rámci Zelené dohody pro Evropu přijat balíček „Fit for 55“, jehož cílem je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 %.

Finanční prostředky EU na projekty podporované v rámci partnerství Komise – Catalyst budou poskytovány prostřednictvím programu InvestEU. O praktickou realizaci se postará Evropská investiční banka a jiné zainteresované finanční instituce.

Financování ze zdrojů Programu InvestEU je pro účely tohoto partnerství na období 2021–2027 zaručeno inovačním fondem a programem Horizont Evropa (rámcový program EU pro výzkum a inovace s hodnotou 95,5 miliardy eur). Program Horizont Evropa směřuje 35 % svého rozpočtu do opatření v oblasti klimatu a rovněž podporuje řadu partnerství mobilizujících soukromé finanční zdroje ve snaze řešit naléhavé celosvětové výzvy a prostřednictvím výzkumu a inovací modernizovat průmysl.

Inovační fond je nový nástroj financování, který má EU sloužit k plnění jejích závazků v různých odvětvích hospodářství vyplývajících z Pařížské dohody a jejích cílů v oblasti klimatu. Za tímto účelem podporuje demonstrace inovativních nízkouhlíkových technologií.

Komise spolu s programem Breakthrough Energy Catalyst podporuje druhou fázi Mise inovací ve snaze zúročit desetiletí opatření a investic do výzkumu, vývoje a demonstrací, aby byla čistá energie finančně dostupná, atraktivní a přístupná všem.

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka (EIB) je institucí Evropské unie, která poskytuje dlouhodobé úvěry a již vlastní její členské státy. Zpřístupňuje dlouhodobé financování zdravých investic s cílem přispět k realizaci politických cílů EU v Evropě i za jejími hranicemi. Evropská investiční banka působí přibližně ve 160 zemích a je největším multilaterálním věřitelem co se týče projektů v oblasti klimatu.

Skupina EIB nedávno přijala plán klimatické banky v úsilí o realizaci své ambiciózní agendy podporovat investice ve výši 1 bilionu eur zaměřené na opatření v oblasti klimatu a environmentální udržitelnost v desetiletí do roku 2030 a poskytnout přes 50 % svých prostředků na zmíněné oblasti do roku 2025. Součástí tohoto plánu je rovněž předpoklad, že počínaje rokem 2021 budou všechny nové operace skupiny EIB v souladu s cíli a zásadami Pařížské dohody.

Iniciativa Breakthrough Energy

Cílem zakladatele iniciativy Breakthrough Energy, jímž je Bill Gates, je pomoci lidstvu zabránit klimatické katastrofě. Iniciativa má prostřednictvím investičních nástrojů, prosazování politik a jiných činností rozšířit technologie, které svět potřebuje k dosažení nulové bilance emisí do roku 2050. 

Breakthrough Energy Catalyst je prvním modelovým programem svého druhu, který má pomoci urychlit zavádění klíčových klimatických technologií, na nichž bude spočívat bezuhlíkové hospodářství. Jeho cílem je umožnit veřejnému a soukromému sektoru, aby společně financovaly komerční demonstrační projekty pro klíčová dekarbonizační řešení. Díky tomuto programu se podaří překlenout mezeru ve financování těchto technologií v rané fázi zavádění a poskytnout strukturu pro urychlení jejich komerčního využití. Z programu budou zpočátku financovány projekty ve čtyřech oblastech technologií: zelený vodík, udržitelné letecké palivo, zachycování CO2 přímo ze vzduchu a dlouhodobé skladování energie. V budoucnu má být tento rámec uplatněn i v případě dalších nezbytných inovací, jakými jsou nízkouhlíková výroba oceli a cementu.

Další informace

Projev předsedkyně na téma inovací v oblasti čistých technologií (europa.eu)

Otázky a odpovědi: EU-Catalyst Partnership

Informativní přehled: EU-Catalyst Partnership

Memorandum o porozumění

COP26

Iniciativa Breakthrough Energy

Zelená dohoda pro Evropu | Evropská komise (europa.eu)

Klastr 5: klima, energetika a mobilita | Evropská komise (europa.eu)

Inovační fond | Klimatická opatření (europa.eu)

EU vytvoří nová evropská partnerství (europa.eu)

Evropská aliance pro čistý vodík | Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (europa.eu)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. listopadu 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku