Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva30. dubna 2024Odhadovaná doba čtení: 5 min

Komise schvaluje státní podporu na výstavbu jaderné elektrárny v Česku

The Civaux Nuclear Power Plant

Evropská komise schválila podle unijních pravidel státní podpory české opatření na podporu výstavby a provozu nové jaderné elektrárny v Dukovanech v Česku.

České opatření

V březnu 2022 oznámilo Česko Komisi svůj plán podpořit výstavbu a provoz nové jaderné elektrárny v Dukovanech s kapacitou výroby elektřiny do 1 200 MW. Očekává se, že elektrárna bude uvedena do zkušebního provozu v 2036, přičemž komerční provoz bude zahájen v roce 2038. Elektrárna bude mít provozní životnost 60 let a její vyřazení z provozu je plánováno na rok 2096. V Dukovanech se již jedna jaderná elektrárna nachází.

Příjemcem na základě daného opatření je společnost Elektrárna Dukovany II (dále jen „EDU II“), ve výhradním vlastnictví skupiny ČEZ, což je jediný provozovatel jaderných elektráren v Česku. Česko plánuje poskytnout přímou cenovou podporu ve formě uzavření smlouvy na výkup elektřiny se státem vlastněnou zvláštní účelovou jednotkou. Smlouva zajistí stabilní příjem pro jadernou elektrárnu po dobu 40 let. Příjemce bude rovněž využívat dotovanou státní půjčku na pokrytí většiny nákladů na výstavbu a mechanismus ochrany investora před nepředvídatelnými událostmi nebo změnami veřejných politik, které by mohly způsobit nemožnost realizace projektu.

Šetření Komise

Komise dne 30. června 2022 zahájila hloubkové šetření na posouzení vhodnosti a přiměřenosti opatření.

Během hloubkového šetření Česko upravilo podmínky souboru veřejné podpory pro projekt, aby rozptýlilo obavy Komise.

Aby zajistilo, že podpora je přiměřená a nenarušuje nepatřičně fungování trhu s elektřinou, Česko:

  • zavedlo model pro výpočet protiplnění podobný dvoustranné vyrovnávací smlouvě, který stanoví stabilitu příjmů a omezí nadměrnou odměnu prostřednictvím vyrovnání ex-post. V zásadě, když jsou průměrné ceny elektřiny nízké, elektrárna obdrží rozdíl mezi výkupní cenou a referenční cenou (ex-post roční průměr hodinových tržních cen) za daný referenční objem. Když jsou průměrné ceny elektřiny vysoké, elektrárna zaplatí zpět rozdíl mezi referenční cenou a výkupní cenou. Tudíž za každou megawatthodinu vyrobené elektřiny elektrárna obdrží skutečnou tržní cenu, čímž bude vystavena tržním signálům, takže bude moci efektivně a flexibilně řídit provoz. Tržní ceny budou vytvářet pobídky ke snižování výroby a plánování údržby či výměně paliva při nízkých tržních cenách a ke zvyšování výroby při vysokých tržních cenách. Díky tomuto vystavení tržním signálům bude omezeno narušení trhu a zabrání se vytěsňování obnovitelných zdrojů energie, což pomůže elektrizační soustavě a usnadnění její dekarbonizaci; 
  • snížilo dobu trvání přímé cenové podpory z 60 na 40 let;
  • stanovilo výkupní cenu na základě diskontovaných peněžních toků, což zajistí, aby se celková částka podpory při zohlednění dotované půjčky omezila na nákladovou mezeru projektu. Model financování konkrétně zajišťuje, aby akcionáři EDU II získali návratnost rovnocennou tržním podmínkám, které by investoři požadovali u obdobné investice. Jinými slovy Česko zajistí přiměřenost státní podpory prostřednictvím kalibrace výkupní ceny, daných dotovaných nákladů dluhu a přiměřených nákladů vlastního kapitálu

Aby zabránilo nadměrné kompenzaci Česko zavede mechanismus zpětného vyžádání. Ten zajistí, aby jakékoliv dodatečné výnosy generované projektem byly sdíleny s českým státem. Tento mechanismus bude platit po celou dobu provozu elektrárny,

Aby vyloučilo koncentraci trhu a odstranilo riziko, že opatření poskytne výhodu některým spotřebitelům elektřiny, se Česko zavázalo zajistit, že nejméně 70 % výroby elektrárny bude prodáváno na otevřené energetické burze – konkrétně na denním trhu, vnitrodenním trhu a termínovaném trhu – během celé doby životnosti elektrárny. Zbytek výroby lze prodávat prostřednictvím objektivních, transparentních a nediskriminačních dražeb.

Po těchto změnách Komise shledala, že podpora je vhodná i přiměřená pro dosažení sledovaných cílů, neboť je omezena na nezbytné minimum, přičemž narušení hospodářské soutěže způsobená opatřením jsou minimalizována. Na tomto základě a podle pravidel EU pro opatření státní podpory Komise české opatření schválila.

Souvislosti

Jak objasnil Soudní dvůr, v souladu s čl. 194 odst. 2 SFEU mohou členské státy stanovit podmínky využívání svých energetických zdrojů, volit mezi různými zdroji energie a stanovit základní skladbu svých dodávek energie, což nebrání tomu, aby si zvolily jadernou energii.

Podle pravidel EU pro státní podporu Komise posuzuje slučitelnost opatření podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, který umožňuje členským státům za určitých podmínek podporovat rozvoj určitých hospodářských činností. Podpora by měla být nezbytná a přiměřená a neměla by nepříznivě ovlivňovat obchodní podmínky v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno na internetových stránkách pro hospodářskou soutěž v rejstříku státních podpor pod číslem SA.58207. Informace o nových rozhodnutích ve věci státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku Competition Weekly e-News.

Citace

 

Česko podpoří výstavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Úlohou Komise je zajistit, aby navrhovaná státní podpora byla cílená, přiměřená a neměla nepatřičný vliv na unijní trh s energií. Během našeho šetření Česko opatření upravilo a předložilo významné závazky. To nám umožnilo tuto podporu schválit.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. dubna 2024