Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva14. února 2024Odhadovaná doba čtení: 6 min

Komise sleduje silné stránky a výzvy v oblasti konkurenceschopnosti EU

Auta a kamiony na dálnici

Komise dnes zveřejňuje novou výroční zprávu o jednotném trhu a konkurenceschopnosti.

Zpráva podrobně popisuje silné stránky a výzvy evropského jednotného trhu v oblasti konkurenceschopnosti a sleduje vývoj v uplynulém roce pomocí devíti faktorů konkurenceschopnosti uvedených ve sdělení o dlouhodobé konkurenceschopnosti EU z roku 2023. Tyto faktory jsou řádné fungování jednotného trhu, přístup k soukromému kapitálu, veřejné investice a infrastruktura, výzkum a inovace, energetiku, oběhovost, digitalizace, vzdělávání a dovednosti a obchodní a otevřená strategická autonomie. Sdělení z roku 2023 stanoví soubor klíčových ukazatelů výkonnosti, které mají poskytovat přehled o pokroku ve vývoji těchto faktorů. Ačkoli je na stanovení stabilních trendů příliš brzy, zpráva konstatuje, že u devíti klíčových ukazatelů výkonnosti došlo ke zlepšení, zatímco u pěti došlo ke zhoršení; tři jsou stabilní a u dvou dosud nejsou nové údaje k dispozici.

Zpráva připomíná, že jednotný trh je jednou z největších integrovaných tržních oblastí na světě a že posiluje ekonomiku EU prostřednictvím rozsáhlého sdílení poptávky, diverzifikovaných zdrojů dodávek, příležitostí k inovacím a zvýšení produkce, silných sociálních práv a spravedlivých pracovních podmínek a zároveň slouží jako geopolitická páka. Poukazuje na to, že je třeba posílit prosazování dohodnutých pravidel a zjednodušit jejich provádění.

Pokud jde o investice, zpráva dospěla k závěru, že veřejné investice se po finanční krizi zotavily z nízkých úrovní, částečně díky Nástroji pro oživení a odolnost, zatímco soukromé investice jsou i nadále vysoké. V zájmu zvýšení dostupnosti finančních prostředků rizikového a rozvojového kapitálu a rozšíření inovativních společností zpráva doporučuje dále posílit unii kapitálových trhů, a to na základě iniciativ, které již byly schváleny od roku 2020. Poukazuje též na zadávání veřejných zakázek jako na nástroj na strategickou podporu naší ekologické a digitální transformace.

Ačkoli vysoké ceny energií jsou i nadále výzvou, zpráva poukazuje na důležité kroky, které byly v posledních letech učiněny s cílem aktualizovat soubor nástrojů energetické politiky EU a podpořit výrobu čistých technologií v EU.

Zpráva rovněž konstatuje, že EU je významnou obchodní velmocí, která představuje 16 % celosvětového vývozu, a že obchod je i nadále zdrojem konkurenceschopnosti. Poukazuje též na to, že je třeba bránit rovné podmínky a chránit naši hospodářskou bezpečnost.

Výroční zpráva o jednotném trhu a konkurenceschopnosti vychází z výročních zpráv zavedených Komisí v roce 2020 a její formát z roku 2024 je odpovědí na žádost Evropské rady. Poskytuje základ pro diskuse v Evropském parlamentu, Evropské radě a Radě o tom, jakým způsobem lze letos na jaře podpořit naši agendu v oblasti jednotného trhu a konkurenceschopnosti. Tato zpráva také předchází zjištění, která předloží Mario Draghi a Enrico Letta ve svých nadcházejících zprávách o budoucnosti evropské konkurenceschopnosti a jednotného trhu.

Komise dnes dále zveřejňuje několik dokumentů, které výroční zprávu o jednotném trhu a konkurenceschopnosti doplňují:

  • Dva pracovní dokumenty útvarů Komise, přičemž první z nich obsahuje mimo jiné další podrobné informace o klíčových ukazatelích výkonnosti pro konkurenceschopnost a druhý představuje zjištění „Evropského monitoru průmyslových ekosystémů“ (European Monitor of Industrial Ecosystems) týkající se ekologické a digitální transformace v jednotlivých průmyslových ekosystémech.
  • Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu a konkurenceschopnosti z roku 2024 uvádí širokou škálu dalších údajů o integraci jednotného trhu. Srovnávací přehled se zaměřuje na pokrok dosažený při provádění právních předpisů EU, celkové podmínky podnikání, integraci jednotného trhu a další hlavní politické cíle, jako je růst a zaměstnanost, odolnost či digitální a zelená ekonomika.
  • Zpráva pracovní skupiny pro prosazování jednotného trhu (SMET) za období 2022–2023: Tato výroční zpráva představuje práci skupiny SMET, v jejímž rámci Komise a členské státy spolupracují na odstraňování neodůvodněných překážek na jednotném trhu, jako jsou kontroly odborných pracovníků, překážky pro povolování energie z obnovitelných zdrojů a administrativní zátěž pro přeshraniční poskytovatele služeb.

Souvislosti  

Výroční zpráva o jednotném trhu a konkurenceschopnosti reaguje na žádost Evropské rady z března 2023 vyzývající k monitorování stavu jednotného evropského trhu a konkurenceschopnosti. Vychází z předchozích výročních zpráv o jednotném trhu, přičemž první z nich byla naplánována v průmyslové strategii EU z roku 2020.

Pokud jde o další kroky, Evropská rada na svém zasedání v červnu 2023 oznámila svůj plán uspořádat na svém zasedání v březnu 2024 první každoroční přezkum pokroku v oblasti posilování konkurenceschopnosti Unie a zvyšování produktivity a růstu. 

Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu byl poprvé zveřejněn v roce 1997 a byl původně vytvořen s cílem posoudit výkonnost členských států při provádění acquis v oblasti jednotného trhu. Postupně byl rozšířen tak, aby zahrnoval používání souvisejících nástrojů správy a řízení. V souladu se sdělením o dlouhodobé konkurenceschopnosti letos zahrnuje nové ukazatele konkurenceschopnosti.

Další informace

Výroční zpráva o jednotném trhu a konkurenceschopnosti

Pracovní dokument útvarů Komise přiložený k výroční zprávě o jednotném trhu a konkurenceschopnosti

Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu 

Zpráva pracovní skupiny pro prosazování pravidel jednotného trhu (SMET)

Citace

 

Dnešní zpráva potvrzuje mnoho silných stránek Evropy v oblasti konkurenceschopnosti a skutečnost, že silný jednotný trh má i nadále klíčový význam pro to, aby naše podniky prosperovaly a využívaly nové příležitosti. Je však třeba vyvinout větší úsilí s cílem přilákat investice, posílit naše strategické technologie a zajistit, aby pracovníci disponovali správnými dovednostmi.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk

 

Jednotný trh a průmyslová politika společně podporují konkurenceschopnost EU. Dnešní zpráva uvádí fakta a čísla, jež zdůrazňují mnoho silných stránek ekonomiky EU, jejího jednotného trhu, inovačního potenciálu a regulačního rámce v oblasti ekologie a digitalizace. Navzdory tomuto velkému potenciálu je třeba vyvinout větší úsilí s cílem řešit náklady na energie, zabránit tomu, aby byly staré závislosti na fosilních palivech nahrazeny novými, a zajistit lepší koordinaci investic EU a členských států do technologií budoucnosti v zájmu vytváření kvalitních pracovních příležitostí v EU.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. února 2024