Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. února 2022

Komise stanoví strategii na podporu důstojné práce na celém světě a připravuje nástroj pro zákaz produktů nucené práce

Fishing in the EU – Portugal, sardines processing for retail sales 

Stručné shrnutí:

 • Produkty vyrobené v otrockých podmínkách nemají mít vstup na trh EU
 • Komise k tomu připravuje legislativní nástroj
 • Ve světě vykonává 25 milionů lidí nucenou práci
 • Každé desáté dítě (160 milionů) musí pracovat
 • EU přijala různá opatření na podporu důstojné práce ve světě již dříve
 • Počet dětí vykonávajících dětskou práci klesl mezi lety 2000 a 2016 z 245 mil. na 151 mil.
 • Jenže mezi 2016 a 2020 se opět zvýšil o více než osm milionů
 • COVID-19 a transformace ve světě práce (technologie, klimatická krize apod.) mají dopad na ochranu pracovníků

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes předkládá své sdělení o důstojné práci na celém světě, které znovu potvrzuje závazek EU prosazovat důstojnou práci v EU i na celém světě. Jádrem tohoto úsilí je odstranění dětské a nucené práce.

Nejnovější údaje ukazují, že důstojná práce stále není pro mnoho lidí na celém světě skutečností a že je třeba učinit mnohem více. Každé desáté dítě na světě, tj. 160 milionů dětí, musí pracovat a 25 milionů lidí vykonává nucenou práci.

Evropská unie podporuje důstojnou práci ve všech odvětvích a oblastech politiky v souladu s komplexním přístupem, který se zaměřuje na pracovníky na domácích trzích, ve třetích zemích a v globálních dodavatelských řetězcích. Dnes přijaté sdělení stanoví vnitřní a vnější politiky, které EU používá k zajištění důstojné práce po celém světě, a považuje tento cíl za ústřední prvek inkluzivního, udržitelného a odolného oživení po pandemii.

V rámci tohoto komplexního přístupu připravuje Komise nový legislativní nástroj, který by účinným způsobem zakázal vstup produktů nucené práce na trh EU, jak oznámila předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021. Tento nástroj se bude vztahovat na zboží vyrobené v EU i mimo ni a bude spojovat zákaz se spolehlivým rámcem pro vymáhání. Bude vycházet z mezinárodních norem a doplňovat stávající horizontální a odvětvové iniciativy EU, zejména povinnosti v oblasti náležité péče a transparentnosti.

Důstojná práce: EU jako odpovědný světový lídr

Evropská unie již dříve přijala důrazná opatření na podporu důstojné práce na globální úrovni, čímž přispívá ke zlepšení života lidí na celém světě. Celosvětově se v posledních desetiletích také výrazně snížil počet dětí vykonávajících dětskou práci (z 245,5 milionu dětí v roce 2000 na 151,6 milionu v roce 2016). Počet dětí vykonávajících dětskou práci se však mezi lety 2016 a 2020 zvýšil o více než osm milionů, a předchozí pozitivní trend se tedy obrátil. Globální pandemie COVID-19 a transformace ve světě práce, mimo jiné v důsledku technologického pokroku, klimatické krize, demografických změn a globalizace, mohou mít zároveň dopad na pracovní normy a ochranu pracovníků.

V této souvislosti je EU odhodlána pokračovat ve své stávající angažovanosti a dále posilovat svou úlohu odpovědného vedoucího aktéra ve světě práce, přičemž hodlá využívat a dále rozvíjet veškeré dostupné nástroje. Spotřebitelé stále více vyžadují zboží, které je vyráběno udržitelným a spravedlivým způsobem, který zajišťuje důstojnou práci pro ty, kteří je vyrábějí. Z diskusí na konferenci o budoucnosti Evropy vyplývá, že podle evropských občanů by EU měla převzít vedoucí úlohu při prosazování nejvyšších standardů na celém světě.

Evropská unie posílí svou činnost, přičemž se bude řídit čtyřmi prvky všeobecné koncepce důstojné práce, kterou vypracovala Mezinárodní organizace práce (MOP) a která se odráží v cílech udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o tyto prvky: 1) podpora zaměstnanosti; 2) normy a práva v oblasti práce, včetně odstranění nucené práce a dětské práce; 3) sociální ochrana; 4) sociální dialog a tripartita. Mezi průřezové otázky těchto cílů patří genderová rovnost a zákaz diskriminace.

Klíčové nástroje pro důstojnou práci na celém světě

Sdělení stanoví nadcházející a stávající nástroje EU ve čtyřech oblastech:

 • Politiky a iniciativy EU s dosahem mimo EU: Klíčové nástroje:
  • politiky EU stanovující normy, které jsou v celosvětovém měřítku na špičce v oblasti odpovědnosti podniků a transparentnosti, jako je návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a připravovaný legislativní návrh o nucené práci,
  • pokyny a právní předpisy EU týkající se sociálně udržitelných veřejných zakázek pomohou k tomu, aby veřejný sektor šel příkladem,
  • odvětvové politiky EU, například v oblasti potravin, nerostných surovin a textilních výrobků, posilují dodržování mezinárodních pracovních norem.
 • Dvoustranné a regionální vztahy EU: Klíčové nástroje:
  • obchodní politika EU, která prosazuje mezinárodní pracovní normy,
  • dodržování pracovních práv ve třetích zemích je zásadní součástí politik EU v oblasti lidských práv,
  • politika rozšíření a sousedství EU, která podporuje důstojnou práci v sousedních zemích.
 • EU na mezinárodních a mnohostranných fórech: Klíčové nástroje:
  • podpora EU pro provádění nástrojů OSN v oblasti důstojné práce a aktivní příspěvek EU ke stanovení pracovních norem prostřednictvím MOP,
  • podpora EU reformě Světové obchodní organizace (WTO) s cílem začlenit sociální rozměr globalizace,
  • Evropská unie v rámci organizací G20 a G7 spolupracuje s dalšími světovými hospodářskými mocnostmi na podpoře důstojné práce.
 • Zapojení zúčastněných stran a globálních partnerství: Klíčové nástroje:
  • podpora EU pro sociální partnery s cílem zajistit dodržování pracovních práv v dodavatelských řetězcích,
  • spolupráce EU s aktéry občanské společnosti za účelem zajištění bezpečného a příznivého prostředí pro občanskou společnost,
  • podpora EU pro globální partnerství a mnohostranné iniciativy v oblasti důstojné práce v oblastech, jako je bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

V rámci svého „balíčku opatření pro spravedlivou a udržitelnou ekonomiku“ dnes Komise rovněž předkládá návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. Cílem návrhu je podpořit udržitelné a odpovědné chování podniků v rámci celých globálních hodnotových řetězců.

Co řekli členové sboru komisařů

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Evropa vysílá silný signál, že podnikání nikdy nesmí být na úkor lidské důstojnosti a svobody. Nechceme, aby se v evropských obchodech prodávalo zboží, které je produktem nucené práce. Proto připravujeme zákaz zboží vyrobeného nucenou prací.“

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis uvedl: „Ekonomika EU je prostřednictvím globálních dodavatelských řetězců propojena s miliony pracujících po celém světě. Důstojná práce je všude v zájmu pracovníků, podniků i spotřebitelů: všichni mají právo na spravedlivé a přiměřené podmínky. Snižování úrovně základních pracovních norem nemůže být prostředkem k získání konkurenční výhody. Budeme i nadále prosazovat normy důstojné práce na celém světě a zajišťovat, aby sociální dialog hrál klíčovou úlohu, neboť usilujeme o spravedlivé a silné oživení.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit dodal: „Důstojná práce je základem důstojného života. Pracovní a sociální práva mnoha pracovníků na celém světě jsou každodenně ohrožována. Evropská unie bude i nadále hrát vedoucí úlohu v prosazování důstojné práce, jejímž středobodem jsou lidé, a zajišťuje, aby jejich práva a důstojnost byly respektovány.“

Další postup

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby schválily přístup stanovený v tomto sdělení a spolupracovaly na provádění v něm uvedených opatření. Komise bude pravidelně podávat zprávy o provádění tohoto sdělení.

Souvislosti

Předsedkyně von der Leyenová zmínila politiku nulové tolerance vůči dětské práci v politických směrech Komise. Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021 zdůraznila, že podnikání a celosvětový obchod „nikdy nesmí být na úkor lidské důstojnosti a svobody“ a že „lidská práva nejsou na prodej“.

Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv obsahuje zmínku o přijetí „sdělení o důstojné práci na celém světě“, které poskytne komplexní přehled o příslušném souboru nástrojů EU a načrtne strategii EU pro další pokrok v sociálním rozměru mezinárodní činnosti.

Další informace

Sdělení: Důstojná práce na celém světě

Evropský pilíř sociálních práv

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. února 2022