Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva30. dubna 2024Odhadovaná doba čtení: 6 min

Komise a vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitele podnikají kroky proti 20 leteckým společnostem za klamavou zelenou reklamu

20 years in the EU: Lithuania

V návaznosti na upozornění Evropské organizace spotřebitelů (BEUC) zaslaly Evropská komise a orgány EU na ochranu spotřebitele (síť orgánů pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) 20 leteckým společnostem dopisy, v nichž uvedly několik druhů potenciálně zavádějících environmentálních tvrzení a vyzvaly tyto společnosti, aby do 30 dnů uvedly své praktiky do souladu s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele.

Síť CPC vedená belgickým generálním ře ditelstvím pro hospodářskou inspekci, nizozemským úřadem pro spotřebitele a trhy, norským úřadem pro ochranu spotřebitele a španělským generálním ředitelstvím pro ochranu spotřebitele se zaměřila na tvrzení leteckých společností, že emise CO2 způsobené letem by mohly být kompenzovány projekty v oblasti klimatu nebo používáním udržitelných paliv, k nimž by spotřebitelé mohli přispět zaplacením dodatečných poplatků. Uvedené orgány se obávají, že zjištěné praktiky lze považovat za klamavé jednání/opomenutí zakázané podle článků 5, 6 a 7 směrnice o nekalých obchodních praktikách. Letecké společnosti tedy musí vyjasnit, zda mohou být taková tvrzení doložena spolehlivými vědeckými důkazy.

Hlavní prvky opatření:

Evropská komise a síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele zjistily několik druhů potenciálně klamavých praktik u dvaceti leteckých společností, například:

  • vytváření nesprávného dojmu, že zaplacení dodatečného poplatku na financování klimatických projektů s menším dopadem na životní prostředí nebo na podporu používání alternativních leteckých paliv může snížit nebo plně vyvážit emise CO2,
  • používání pojmu „udržitelná letecká paliva“ bez jasného doložení dopadu těchto paliv na životní prostředí,
  • používání výrazů „zelený“, „udržitelný“ nebo „odpovědný“ absolutním způsobem nebo používání jiných implicitních environmentálních tvrzení,
  • tvrzení, že letecká společnost směřuje k nulovým čistým emisím skleníkových plynů nebo jakékoli budoucí environmentální výkonnosti bez jasných a ověřitelných závazků, cílů a nezávislého systému monitorování,
  • předkládání „kalkulátoru“ emisí CO2 z konkrétního letu spotřebitelům bez poskytnutí dostatečných vědeckých důkazů o tom, zda je tento výpočet věrohodný, a bez poskytnutí informací o údajích, které při něm byly použity,
  • předkládání porovnání letů, pokud jde o jejich emise CO2, spotřebitelům, aniž by bylo dostatečně a přesně objasněno, z čeho srovnání vychází.

Další kroky

Evropská komise a orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele vyzvaly společnosti, aby do 30 dnů poskytly odpověď a nastínily, jak navrhují řešit problémy vyplývající z jejich environmentálních marketingových tvrzení podle právních předpisů EU na ochranu spotřebitele. Po obdržení odpovědí od společností uspořádá Evropská komise setkání se sítí orgánů pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a leteckými společnostmi, aby s nimi řešení navržená společnostmi projednala. Komise bude dále sledovat provádění dohodnutých změn. Pokud zúčastněné letecké společnosti nepodniknou nezbytné kroky k vyřešení obav uvedených v dopise, mohou se uvedné orgány rozhodnout, že přijmou další donucovací opatření včetně sankcí.

Cílem tohoto opatření je zajistit soulad obchodních praktik a sdělování dobrovolných environmentálních tvrzení v celém odvětví letecké dopravy s právními předpisy EU na ochranu spotřebitele, a to zavedením jejich nezbytného dokládání.

Souvislosti

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele je síť orgánů odpovědných za prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele. Podle nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a za koordinace Evropské komise může přijmout opatření k řešení přeshraničních otázek na úrovni EU. Navíc ve stejném rámci mohou sdružení spotřebitelů, jako je BEUC, upozorňovat na vznikající ohrožení trhu a jejich informace jsou poté přímo přístupné donucovacím orgánům. Vyšetřování bylo zahájeno na základě varování ze strany BEUC.

Prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu zveřejnila Evropská komise v roce 2019 svůj strategický akční plán na podporu využívání udržitelnějších zdrojů přechodem na oběhové hospodářství s cílem obnovit biologickou rozmanitost a snížit znečištění. Kromě toho byla v rámci Nové agendy pro spotřebitelestanovena jako priorita ekologická transformace spolu s potřebou lépe vybavit spotřebitele jasnými a spolehlivými informacemi o dopadu výrobku nebo služby na životní prostředí. Agenda rovněž vyžaduje lepší ochranu spotřebitelů před klamavými tvrzeními souvisejícími s klimatem, což je praktika často označovaná jako „greenwashing“ („lakování nazeleno“).

Články 5, 6 a 7 směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu zakazují nekalé obchodní praktiky ve formě klamavých jednání a opomenutí. Pokyny Evropské komise k výkladu a uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách obsahují konkrétní informace o environmentálních tvrzeních, která jsou považována za zavádějící.

Konkrétní krok ke zvýšení ochrany spotřebitele před zavádějícími ekologickými tvrzeními lze nalézt také ve směrnici o posílení postavení spotřebitelů v rámci zelené transformace, která výslovně zakazuje tvrzení založená na kompenzaci emisí skleníkových plynů, že produkt má neutrální, snížený nebo pozitivní dopad na životní prostředí, pokud jde o emise skleníkových plynů, a rovněž definuje požadavky, které musí obchodník dodržovat při používání tvrzení o budoucím environmentálním profilu produktu.

Kromě toho návrh směrnice o dokládání a sdělování výslovných environmentálních tvrzení (směrnice o environmentálních tvrzeních), který Komise předložila v březnu 2023, stanoví, že členské státy zajistí, aby obchodníci provedli posouzení za účelem doložení výslovných environmentálních tvrzení. Pokud jde o tvrzení o kompenzaci, musí být obchodníci transparentní ohledně toho, nakolik se takové tvrzení týká jejich vlastního provozu, a nakolik se týká nákupu kompenzačních kreditů.

Další informace

Další informace o opatřeních pro vymáhání práv spotřebitelů

Směrnice o nekalých obchodních praktikách

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Více informací o opatřeních v oblasti udržitelné spotřeby

 

Citace

 

Chceme-li odpovědné spotřebitele, musíme jim poskytnout přesné informace. Stále více cestujících se stará o svou environmentální stopu a vybírají si výrobky a služby s lepší environmentální výkonností. Zaslouží si přesné a vědecké odpovědi, nikoli vágní nebo nepravdivá tvrzení. Komise je plně odhodlána posílit postavení spotřebitelů v rámci ekologické transformace a bojovat proti „lakování nazeleno“. Očekáváme, že letecké společnosti i všechny ostatní průmyslové subjekty budou využívat environmentálních tvrzení odpovědně.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. dubna 2024