Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva18. října 2022

Komise vydala svůj pracovní program na rok 2023: vyřešit nejnaléhavější výzvy a držet dlouhodobý kurz

Pracovní program Evropské komise 2023

Evropská komise dnes vydala svůj pracovní program na rok 2023. Komise si vytyčila smělý plán reakce na současnou mnohostrannou krizi dopadající na každodenní život Evropanů, přičemž se ještě více zaměřuje na probíhající ekologickou a digitální transformaci. Díky ní bude Evropská unie odolnější.

V tomto duchu se Komise hodlá soustředit na podporu občanů a podniků – ať už formou snížení cen energie, zabezpečením dodávek, které jsou zásadní pro konkurenceschopnost průmyslu a zajištění potravin, nebo posílením sociálně tržního hospodářství.

Pracovní program Komise zahrnuje 43 nových politických iniciativ, které se dotýkají všech šesti hlavních cílů politických směrů předsedkyně von der Leyenové, a navazuje na její projev o stavu Unie v roce 2022 a na prohlášení o záměru.

Řada klíčových iniciativ v pracovním programu také navazuje na závěry Konference o budoucnosti Evropy. Nová generace panelových diskusí občanů bude navíc v některých klíčových oblastech zahrnuta do tvorby politik Komise. První diskuze se povedou na témata jako plýtvání potravinami, mobilita ve vzdělávání a virtuální světy.

„V letošním roce se potýkáme s řadou krizí, které způsobila ruská invaze na Ukrajinu. V roce 2023 budeme prosazovat ambiciózní agendu pro naše občany – řešit vysoké ceny energie, abychom zmírnili jejich dopad na rodiny a podniky v celé Evropě, a zároveň urychlovat ekologickou transformaci. Doma i po celém světě budeme bránit demokracii a právní stát,“ prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Maroš Šefčovič, místopředseda odpovědný za interinstitucionální vztahy a strategický výhled, ji doplnil: „Nový pracovní program Komise vychází z našich snah o řešení těch nejnaléhavějších problémů, jako je energetická krize, a ještě více zintenzívňuje náš boj s problémy generačními. To se jasně odráží i v našem závazku navrhnout taková opatření EU, která posílí strategickou autonomii Evropy v kritických surovinách, protože bez nich jednoduše ekologická a digitální transformace nebude existovat. Jako předseda pracovní skupiny pro zdraví jsem rovněž hrdý na to, že závěry Konference o budoucnosti Evropy se promítnou do mnoha našich iniciativ, a naši občané se tak budou dál zapojovat do vytváření evropských politik. Nyní vyzývám Evropský parlament a Radu, aby se urychleně dohodly na klíčových legislativních návrzích, abychom občanům a podnikům v této nelehké době pomohli.“

Plnění šesti hlavních cílů

  1. Zelená dohoda pro Evropu

V kontextu války Ruska proti Ukrajině navrhne Komise začátkem roku 2023 kromě jiného komplexní reformu unijního trhu s elektřinou, včetně oddělení cen elektřiny a plynu. V zájmu rychlejšího rozvoje ekonomiky založené na vodíku z obnitelných zdrojů navrhne Komise vytvoření nové Evropské vodíkové banky, která do nastartování trhu s vodíkem v EU investuje 3 miliardy EUR.

Dále Komise v roce 2023 podnikne kroky ke snížení množství odpadu a jeho dopadu na životní prostředí, a to především odpadu potravinového a textilního, což je téma vzešlé z Konference o budoucnosti Evropy. Podobně v reakci na obavy občanů navrhne přepracování právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

  1. Evropa připravená na digitální věk

V zájmu řešení současných a budoucích rizik strategické závislosti navrhne Komise opatření EU k zajištění adekvátního a diverzifikovaného přístupu ke kritickým surovinám potřebným pro digitální a hospodářskou odolnost Evropy.

U příležitosti 30. výročí založení jednotného trhu poukážeme na jeho značné přínosy, zaměříme se však i na identifikaci a odstranění jeho nedostatků. Zátěž malých a středních podniků v současné době ekonomické nejistoty pomůže zmírnit revize předpisů o opožděných platbách. Naše iniciativa za další rozšíření a modernizaci digitálních nástrojů a procesů v právu obchodních společností pak pomůže podnikům na jednotném trhu zjednodušením správních a soudních řízení.

Komise také navrhne společný evropský datový prostor pro mobilitu, jehož cílem bude podpořit digitalizaci odvětví mobility, zatímco regulační rámec EU pro hyperloop nás pomůže připravit na nově vznikající řešení v oblasti mobility.

  1. Hospodářství ve prospěch lidí

S přihlédnutím k příspěvkům z Konference o budoucnosti Evropy provede Komise přezkum naší správy ekonomických záležitostí, tak aby dál plnila svůj účel. S ohledem na současné naléhavé výzvy provedeme také v polovině období přezkum rozpočtu EU na období 2021–2027 a předložíme druhý soubor nových vlastních zdrojů, který bude vycházet z návrhu jednotného souboru daňových pravidel pro podnikání v Evropě.

Dále předložíme návrh, který by zakotvil zásady digitálního eura ještě předtím, než je Evropská centrální banka případně vydá, abychom zajistili, že společná měna Unie drží krok s digitální érou.

Vzhledem k sociálním výzvám, které přinesla pandemie COVID-19 a válka Ruska proti Ukrajině, aktualizujeme rámec pro kvalitu stáží s důrazem na otázky, jako je spravedlivé odměňování a přístup k sociální ochraně, abychom posílili sociální odolnost Evropy.

Jelikož tento program vznikl v době velké ekonomické nejistoty, jsme připraveni jej na jaře přehodnotit – především ta opatření, která mohou ovlivnit naši konkurenceschopnost.

  1. Silnější Evropa ve světě

Krutá realita války potvrzuje, že EU musí pracovat intenzívněji na bezpečnosti a obraně. Musíme bránit své zájmy, demokratické principy, mír a stabilitu, a proto představíme kosmickou strategii EU pro bezpečnost a obranu a novou strategii námořní bezpečnosti. Rovněž aktualizujeme soubor sankčních nástrojů, tak aby zahrnoval korupci.

Navrhneme nový program na oživení vztahů s Latinskou Amerikou a Karibikem. Současně budeme s ohledem na jejich budoucí přistoupení k EU dál spolupracovat s kandidátskými zeměmi na západním Balkáně, Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií.

  1. Podpora evropského způsobu života

Komise chce zjednodušit pohyb studentů mezi různými vzdělávacími systémy, aby studium, stáž nebo učňovskou přípravu v jiné zemi EU absolvovalo více než jen současných 15 % mladých lidí. Navrhne proto aktualizovat stávající rámec mobility ve vzdělávání. Navrhne také uznávání kvalifikace osob ze zemí mimo EU. Rok 2023 bude totiž Evropským rokem dovedností, a při té příležitosti chce Evropa do odvětví, v nichž jí chybí pracovní síla, přilákat vysoce kvalifikované pracovníky. Na jednu z nejstrategičtějších dovedností se zaměří cílená iniciativa – Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Legislativní návrhy o digitalizaci cestovních dokladů EU a usnadnění cestování pak budou cílit na bezpečnost a odolnost bezhraniční zóny schengenského prostoru.

Komise hodlá podpořit také další utváření evropské zdravotní unie. Navrhne proto komplexní přístup k duševnímu zdraví, což je další z hlavních iniciativ vzešlých z Konference o budoucnosti Evropy, revidované doporučení o nekuřáckém prostředí a nové doporučení o nádorových onemocněních, kterým lze předcházet očkováním.

  1. Nový impuls pro evropskou demokracii

Demokracie je základním kamenem Evropské unie. Během roku 2023 předloží Komise balíček opatření na obranu demokracie včetně iniciativy na ochranu demokratického prostoru EU před vnějšími zájmy.

Budeme pokračovat ve vytváření Unie rovnosti: navrhneme evropský průkaz osob se zdravotním postižením, který zajistí vzájemné uznávání statusu osoby se zdravotním postižením ve všech členských státech. Také budeme dál pracovat na odstranění nedostatků v právní ochraně před diskriminací na základě rasy nebo etnického původu.

V souladu s našimi zásadami zlepšování právní úpravy budeme i nadále zjišťovat potenciál k jejímu zjednodušení a snižování z ní vyplývající zátěže a podporovat udržitelnost. K systematickému odhalování a odstraňování nadměrné byrokracie přispěje i pracovní skupina zainteresovaných subjektů na vysoké úrovni, která se bude věnovat dalšímu zjednodušování acquis dopadajícího na občany a podniky.

Další kroky

Komise nyní zahájí jednání s Parlamentem a Radou, aby společně sestavily seznam legislativních priorit, u nichž se rozhodly urychleně přijmout opatření. Bude dál podporovat členské státy a spolupracovat s nimi na realizaci nových i stávajících unijních politik a provádění předpisů v jejich vnitrostátním právu a v případě potřeby bude právo EU rozhodně prosazovat pomocí řízení o porušení Smlouvy.

Souvislosti

Komise každoročně přijímá pracovní program se seznamem opatření, jež přijme v nadcházejícím roce. Program Komise informuje veřejnost i spolutvůrce právních předpisů o politickém odhodlání předložit nové iniciativy, stáhnout projednávané návrhy a přezkoumat stávající právní předpisy EU. Program se nevěnuje běžné činnosti Komise, jež spočívá v plnění úlohy strážkyně smluv a prosazování stávající legislativy, ani pravidelným iniciativám, jež Komise přijímá každý rok. Pracovní program Komise na rok 2023 je výsledkem intenzívní spolupráce s Evropským parlamentem, členskými státy a poradními orgány EU.

Další informace

Internetová stránka pracovního programu Komise na rok 2023

Informativní přehled k pracovnímu programu Komise na rok 2023 – představení pracovního programu Komise

Informativní přehled k pracovnímu programu Komise na rok 2023 – příloha I: nové politické cíle

Pracovní program Komise na rok 2023: Pevná a jednotná Unie

Internetová stránka pracovního programu Komise

Plán na podporu oživení Evropy

NextGenerationEU

Zelená dohoda pro Evropu

Formování digitální budoucnosti Evropy

Priority Evropské Komise

Poznámky místopředsedy Šefčoviče k pracovnímu programu Komise na rok 2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. října 2022