Přejít na hlavní obsah
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. září 2022

Komise vyzývá k lepšímu uplatňování pravidel EU v oblasti životního prostředí za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí

Životní prostředí - factsheet pro Česko

Komise dnes zveřejnila třetí přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, což je klíčový nástroj pro podávání zpráv, který podporuje prosazování právních předpisů v oblasti životního prostředí a zvyšuje povědomí o významu provádění pravidel v této oblasti. Překlenutí propasti mezi tím, co se rozhoduje na úrovni Unie, a tím, co se provádí v praxi, má zásadní význam pro zajištění dobrých výsledků v oblasti životního prostředí pro občany a pro zachování rovných podmínek pro podniky, jakož i pro vytváření příležitostí pro hospodářský rozvoj.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius řekl: „Letošní přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí je výzvou k akci. Ačkoli od předchozího přezkumu došlo v některých oblastech k pokroku, obávám se, že v jiných se mezera v provádění těchto předpisů stále zvětšuje, v důsledku čehož jsme vůči znečištění životního prostředí a souvisejícím rizikům všichni mnohem zranitelnější. Tato analýza poskytuje členským státům nástroje a informace, které potřebují pro účinnější provádění a lepší ochranu našeho zdraví a životního prostředí. Využijme je co nejlépe!“

Tento přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí vyvozuje závěry a definuje společné trendy na úrovni EU na základě 27 zpráv o jednotlivých zemích, které ukazují aktuální stav provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Obsahuje velké množství informací o tom, jak účinně vlády EU chrání kvalitu vzduchu, který občané dýchají, vody, kterou pijí, a přírody, která jim přináší potěšení. Přezkum dále stanoví v každém členském státě prioritní opatření ke zlepšení.

Zpráva pro Česko:

Zpráva pro ?? Česko: Velký problém je kvalita ovzduší, klimatická opatření nezahrnují biodiverzitu a zadržování vody v krajině. ČR však dělá pokrok v podpoře environmentální infrastruktury a v plnění cílů oběhového hospodářství.

Celý přehled → https://t.co/qkR7DlyKx0pic.twitter.com/kE2AIrkj2X

— Evropská komise v ČR (@ZEK_Praha) September 8, 2022
8. ZÁŘÍ 2022
Informativní přehled pro Česko
čeština
(1.2 MB - PDF)
Stáhnout
8. ZÁŘÍ 2022
Zpráva pro Česko pro rok 2022
čeština
(2.29 MB - PDF)
Stáhnout

 

Aktuální stav v hlavních oblastech politiky životního prostředí v EU

  • Biologická rozmanitost v EU nadále klesá. Mezi stanoviště, jejichž stav byl ohodnocen jako nejhorší v celé EU, patří polopřirozené travinné porosty, vrchoviště, rašeliniště a močály. Pod obrovským tlakem jsou lesy a většina členských států musí ještě více urychlit úsilí o dokončení svých sítí Natura 2000.
  • Voda: pokrok směrem k dosažení dobrého stavu vodních útvarů je pomalý a některé členské státy zaostávají s přijetím klíčových nástrojů k řešení tohoto problému, zejména plánů povodí. Stejně tak jsou členské státy povinny včas přijmout svůj plán pro zvládání povodňových rizik, aby mohly lépe zvládat rizika povodní ve své zemi. Kromě toho vzbuzují stále v několika zemích obavy prováděcí pravidla pro pitnou vodu. Provádění pravidel EU týkajících se dusičnanů a čištění městských odpadních vod bylo navíc kvůli nedostatečnému plánování a infrastruktuře pomalé, a to navzdory dostupnosti finančních prostředků EU.
  • Oběhové hospodářství: ačkoli většina členských států má zavedeny vnitrostátní strategie a akční plány pro oběhové hospodářství, existují značné rozdíly mezi mírou produktivity zdrojů v členských státech a mírou využívání oběhových materiálů. Míra produktivity měří, jak efektivně hospodářství využívá zdroje ve výrobě, zatímco míra využití oběhových materiálů měří podíl materiálu získaného a vráceného zpět do hospodářství. Ke zlepšení potenciálu recyklovatelnosti plastů, stavebních materiálů a textilií je třeba přijmout další opatření. Významným problémem ve všech členských státech je i nadále předcházení vzniku odpadů a v některých zemích je stále třeba řešit skládky, které nesplňují normy.
  • Znečištění ovzduší představuje pro Evropany stále velký zdravotní problém. Členské státy musí systematicky a důsledně plnit požadavky na monitorování kvality ovzduší, aby bylo možné lépe prosazovat opatření pro zajištění čistého ovzduší na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Dosažení souladu vyžaduje přísná opatření, zejména přechod k udržitelné mobilitě poháněné obnovitelnými zdroji energie a zavedení nízkoemisních zemědělských technik, a to i pro chov hospodářských zvířat a hospodaření s hnojem a hnojivy.
  • Klima: celkově existuje dobrá úroveň provádění právních předpisů v oblasti klimatu v celé EU; nyní je důležité schválit a provést balíček opatření ke splnění cíle –55 % stanoveného v právním rámci pro klima do roku 2030. Úsilí o přizpůsobení se změně klimatu v každém členském státě a na úrovni EU je však třeba zintenzívnit, aby bylo možné vypořádat se s drsnou realitou jejích narůstajících dopadů. Vhodná opatření k prevenci a/nebo minimalizaci škod způsobených změnou klimatu mají významné hospodářské, environmentální a sociální přínosy.

Faktory napomáhající provádění

Mnoho členských států musí zajistit, aby bylo k dispozici více finančních prostředků na pokrytí investičních potřeb napříč cíli a prioritami v oblasti životního prostředí. Tento přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí poprvé porovnává pro každý členský stát dostupné finanční prostředky na provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí s investičními potřebami. Investiční potřeby v EU ke splnění cílů v oblasti životního prostředí činí 110 miliard EUR ročně. Téměř dvě třetiny mezery v investicích do životního prostředí se týkají řešení obecného znečištění a ochrany a správy vodních útvarů.

Pro zajištění souladu a provádění právních předpisů EU má zásadní význam přizpůsobení a posílení správní kapacity členských států, přičemž zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti na vnitrostátní úrovni je klíčové pro provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. Jedná se o pilíře správy záležitostí týkajících se životního prostředí. Ve většině členských států lze stále zlepšovat přístup veřejnosti k soudům za účelem napadení rozhodnutí, aktů nebo opomenutí, zejména v oblastech plánování týkajících se vody, přírody a/nebo kvality ovzduší. Většina členských států musí také lépe informovat veřejnost o jejích právech na přístup k právní ochraně.

Souvislosti

První balíček opatření v rámci přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí byl přijat v únoru 2017. Tento přezkum funguje souběžně s politikou Komise v oblasti zlepšování právní úpravy, která se zaměřuje na lepší provádění stávajících právních předpisů a politik. Od jeho přijetí uspořádalo mnoho členských států vnitrostátní dialogy o přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí zaměřené na prioritní témata uvedená v jejich zprávách. V mnoha případech byly zapojeny regionální a místní orgány a hlavní zúčastněné subjekty.

Komise spolupracuje s členskými státy na tom, aby mohly prostřednictvím přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí lépe uplatňovat politiky a pravidla v oblasti životního prostředí. V případech, kdy dojednané předpisy nejsou řádně prováděny, může Komise podniknout právní kroky.

Informace o porušování právních předpisů v oblasti životního prostředí jsou k dispozici na interaktivní mapě a v přehledu.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí

Hlavní zpráva o přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí

Zprávy o jednotlivých zemích

Informační přehledy o jednotlivých zemích

Interaktivní mapa případů nesplnění povinnosti v oblasti životního prostředí v EU

Video o přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí v roce 2022

Internetové stránky přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. září 2022