Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva18. dubna 2023Odhadovaná doba čtení: 9 min

Komise vyzývá k výraznější podpoře digitálního vzdělávání a dovedností

Teleworking

Komise dnes v kontextu Evropského roku dovedností přijala dva návrhy doporučení Rady s cílem podpořit členské státy a odvětví vzdělávání a odborné přípravy při zajišťování vysoce kvalitního, inkluzivního a přístupného digitálního vzdělávání a odborné přípravy, jež přispějí k rozvíjení digitálních dovedností evropských občanů.

Návrhy se zabývají dvěma hlavními výzvami, které společně identifikovaly Komise a členské státy EU: 1) chybějící mezirezortní přístup k digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě a 2) obtíže při zprostředkovávání nezbytných digitálních dovedností lidem.

Posílení klíčových faktorů

Navzdory pokroku a některým vynikajícím příkladům inovací nevedlo zatím kombinované úsilí k systémové digitální transformaci ve vzdělávání a odborné přípravě. Členské státy mají nadále problém dosáhnout dostačující úrovně investic do infrastruktury digitálního vzdělávání a odborné přípravy, vybavení a obsahu digitálního vzdělávání, digitální odborné přípravy (prohlubování dovedností) učitelů a zaměstnanců a monitorování a hodnocení politik v oblasti digitálního vzdělávání a odborné přípravy.

Návrh „doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu“ vyzývá všechny členské státy, aby zajistily všeobecný přístup k inkluzivnímu a vysoce kvalitnímu digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě s cílem řešit digitální propast, která se ve světle krize COVID-19 stala ještě zjevnější. Toho by mohlo být dosaženo vytvořením soudržného rámce investic, správy a odborné přípravy učitelů pro účinné a inkluzivní digitální vzdělávání. V doporučení se navrhují pokyny a opatření, jež mohou členské státy provádět s cílem uplatňovat mezirezortní a mnohostranný přístup, jakož i kulturu inovací a digitalizace, jež budou iniciovány zdola a v jejichž čele budou stát pracovníci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Zlepšení výuky digitálních dovedností

Druhá společně identifikovaná výzva souvisí s různou úrovní digitálních dovedností v rámci různých skupin obyvatelstva a se schopností vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy tyto rozdíly řešit. Návrh „doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě“ se zabývá každou úrovní vzdělávání a odborné přípravy. Vyzývá členské státy, aby začaly včas poskytovat digitální dovednosti soudržným způsobem na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. To lze zajistit stanovením postupných cílů a zavedením cílených intervencí zaměřených na konkrétní „prioritní nebo těžko dosažitelné skupiny“. Návrh vyzývá členské státy, aby podporovaly vysoce kvalitní informatiku ve školách, začleňovaly rozvoj digitálních dovedností do vzdělávání dospělých a přijaly inkluzivní strategie, jež budou řešit nedostatky v profesích v oblasti informačních technologií.

Komise je připravena podpořit provádění obou nástrojů usnadněním vzájemného učení a výměn mezi členskými státy a všemi příslušnými zúčastněnými stranami prostřednictvím nástrojů EU, jako je Nástroj pro technickou podporu. Komise rovněž podporuje digitální vzdělávání a dovednosti prostřednictvím spolupráce v rámci Evropského centra digitálního vzdělávání a prostřednictvím nástrojů financování EU, mezi něž patří programy Erasmus+ a Digitální EvropaFond pro spravedlivou transformaciEvropský fond pro regionální rozvojEvropský sociální fond plusNástroj pro oživení a odolnost, program Horizont Evropa a nástroj NDICI – Globální Evropa.

Pilotní projekt evropského osvědčení o digitálních dovednostech

Klíčovým opatřením Komise bude snazší uznávání certifikace digitálních dovedností. Za tímto účelem provede Komise společně s několika členskými státy pilotní projekt evropského osvědčení o digitálních dovednostech, jehož cílem je posílit důvěru v certifikaci digitálních dovedností a její akceptování v celé EU. To lidem pomůže, aby jejich digitální dovednosti byly široce, rychle a snadno uznávány mj. zaměstnavateli či poskytovateli odborné přípravy. Výsledky pilotního projektu budou představeny v rámci studie proveditelnosti k evropskému osvědčení o digitálních dovednostech ke konci roku. Finální evropské osvědčení o digitálních dovednostech bude zavedeno v roce 2024 na základě výsledků pilotního projektu a zjištění studie.

Další kroky

Komise vyzývá členské státy, aby oba dnešní návrhy doporučení Rady urychleně přijaly.

Na základě úspěšného strukturovaného dialogu a skupiny národních koordinátorů zřídí Komise skupinu na vysoké úrovni pro digitální vzdělávání a dovednosti s cílem podpořit provádění obou doporučení.

Souvislosti

Oba dnes předložené návrhy vycházejí ze závěrů strukturovaného dialogu o digitálním vzdělávání a dovednostech, který Komise vedla s členskými státy EU v průběhu roku 2022. Prostřednictvím digitální dekády chce EU zajistit, aby do roku 2030 mělo 80 % dospělých alespoň základní digitální dovednosti a aby bylo v EU zaměstnáno 20 milionů specialistů v oblasti IKT. Cílem dialogu bylo posílit závazek v oblasti digitálního vzdělávání a dovedností a pomoci urychlit úsilí na úrovni EU, aby Evropa mohla splnit své cíle pro rok 2030 v této oblasti. Návrhy jsou dále v souladu s klíčovým pilířem solidarity a začlenění v rámci evropských digitálních práv a zásad, podle nichž by měli mít všichni přístup k internetu a k digitálním dovednostem a nikdo nesmí zůstat opomenut.

Návrhy naplňují dvě strategické priority Akčního plánu digitálního vzdělávání: podporu rozvoje vysoce výkonného ekosystému digitálního vzdělávání a zlepšování digitálních dovedností a kompetencí pro digitální transformaci. Akční plán vyzývá k větší spolupráci na evropské úrovni v rámci digitálního vzdělávání s cílem řešit výzvy a příležitosti pandemie COVID-19 a představit příležitosti pro komunitu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (učitele a studenty), tvůrce politik, akademickou obec a výzkumné pracovníky na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni. Je klíčovým faktorem umožňujícím realizovat vizi vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 a přispívá k dosažení cílů Evropské agendy dovednostíAkčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv a Digitálního kompasu 2030. Tím, že dnešní balíček přispívá k podpoře a zlepšování digitálních dovedností Evropanů, představuje i klíčový výsledek v rámci Evropského roku dovedností.

Návrh vychází z analýzy provedené Společným výzkumným střediskem Komise, v níž jsou určeny hlavní poznatky a trendy, které se objevily v rámci strukturovaného dialogu, výzvy k předložení faktických podkladů a plánů pro oživení a odolnost členských států EU.  

Další informace

Evropská platforma pro školní vzdělávání

Informativní přehled o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě

Informativní přehled o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu

Informativní přehled o pilotním projektu evropského osvědčení o dovednostech

Evropské osvědčení o digitálních dovednostech

Akční plán digitálního vzdělávání na období 2021–2027

Evropský rok dovedností

Citace

Tyto návrhy zdůrazňují, že je třeba, aby všichni v celé Evropě měli přístup k digitálnímu vzdělávání. V oblasti digitálních dovedností musíme dělat mnohem více. Tyto dovednosti musí mít pro nás stejný význam jako čtení a psaní. Cílem je, aby do roku 2030 mělo alespoň 80 % všech dospělých základní digitální dovednosti a aby bylo zaměstnáno 20 milionů specialistů v oblasti IKT včetně mnoha žen.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 18/04/2023

 

Evropa připravená na digitální věk musí mít vedoucí postavení nejen v oblasti technologií, ale i ve vzdělávání. Naše systémy vzdělávání a odborné přípravy musí využít příležitostí, které nabízí digitální věk, a umožnit účastníkům vzdělávání získat kompetence a dovednosti potřebné k tomu, aby byli schopni uspět v současnosti i budoucnosti. Musíme účinněji reagovat na zvýšené potřeby digitálních dovedností pro učení, život a trh práce.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 18/04/2023

 

Naše spolupráce s členskými státy EU prostřednictvím Akčního plánu digitálního vzdělávání se ukázala jako užitečná při poukazování na naše slabiny a hledání řešení. V našich zemích a společnostech přetrvává digitální propast. Dnešní návrhy představují naši vizi inkluzivního a vysoce kvalitního digitálního vzdělávání. Jsem přesvědčena, že členské státy, školy a vzdělávací instituce, učitelé, rodiče a studenti spojí síly a promění naši vizi v realitu.

Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež - 18/04/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. dubna 2023