Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva14. září 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Komise zakáže produkty nucené práce na trhu EU

Growth

Komise dnes navrhla, aby na trhu EU byly zakázány produkty nucené práce. Návrh se vztahuje na všechny produkty, tj. produkty vyrobené v EU a určené pro domácí spotřebu a na vývoz, i na dovážené zboží a nezaměřuje se na konkrétní společnosti nebo průmyslová odvětví. Tento komplexní přístup je důležitý, protože podle odhadů je 27,6 milionu lidí obětmi nucené práce v mnoha odvětvích a na všech kontinentech. K nucené práci dochází většinou v soukromých podnicích, ale v některých případech ji ukládají i státy. Návrh vychází z mezinárodně dohodnutých definic a norem a zdůrazňuje význam úzké spolupráce s globálními partnery. Vnitrostátní orgány budou na základě šetření oprávněny stáhnout produkty nucené práce z trhu EU. Celní orgány EU identifikují produkty nucené práce a zabrání jim v překročení hranic EU.

Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis prohlásil: „Tento návrh přinese skutečnou změnu v boji proti modernímu otroctví, které postihuje miliony lidí po celém světě. Naším cílem je odstranit z trhu EU všechny produkty nucené práce bez ohledu na to, kde byly vyrobeny. Náš zákaz se bude vztahovat jak na domácí produkty, tak na vývoz i dovoz. Příslušné orgány a celní orgány budou spolupracovat na tom, aby tento systém spolehlivě fungoval. Snažili jsme se minimalizovat administrativní zátěž pro podniky pomocí individuálního přístupu pro malé a střední podniky. Rovněž dále prohloubíme naši spolupráci s našimi globálními partnery a mezinárodními organizacemi.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „V dnešní geopolitické situaci potřebujeme bezpečné i udržitelné dodavatelské řetězce. Nemůžeme nadále zachovávat model spotřeby zboží vyráběného neudržitelným způsobem. Naše vedoucí postavení v oblasti průmyslu a technologií implikuje, že musíme být asertivnější při obraně našich hodnot a při stanovování našich pravidel a norem. Náš jednotný trh představuje obrovské aktivum, které brání tomu, aby se produkty nucené práce šířily v EU, a páku na podporu větší udržitelnosti na celém světě.“

Nástroj pro potírání nucené práce v praxi

Vnitrostátní orgány v členských státech budou zákaz uplatňovat prostřednictvím důsledného vymáhání na základě posouzení rizik. V předběžné fázi posoudí rizika nucené práce na základě mnoha různých zdrojů informací, které by společně měly usnadnit identifikaci rizik a pomoci zacílit jejich úsilí. Mezi ně mohou patřit příspěvky od občanské společnosti, databáze rizik nucené práce zaměřená na konkrétní produkty a zeměpisné oblasti a náležitá péče, kterou podniky uplatňují.

Orgány zahájí šetření u produktů, u nichž existuje důvodné podezření, že byly vyrobeny za použití nucené práce. Mohou od podniků požadovat informace a provádět kontroly a inspekce, a to i v zemích mimo EU. Pokud vnitrostátní orgány odhalí prvek nucené práce, nařídí stažení produktů, které již byly uvedeny na trh, a zakáží uvádět tyto produkty na trh a vyvážet je. Podniky budou muset dané zboží zlikvidovat. Za vymáhání předpisů na hranicích EU budou odpovědné celní orgány členských států.

Pokud vnitrostátní orgány nejsou schopny shromáždit všechny důkazy, které potřebují, například z důvodu nedostatečné spolupráce ze strany daného podniku nebo státního orgánu třetí země, mohou přijmout rozhodnutí na základě dostupných údajů.

Příslušné orgány budou v průběhu celého procesu uplatňovat zásady posuzování na základě rizik a proporcionality. Na tomto základě zohledňuje tento návrh zejména situaci malých a středních podniků. Malé a střední podniky nebudou mít výjimku a budou těžit ze specifické koncepce tohoto opatření, to znamená, že příslušné orgány zohlední velikost a zdroje dotčených hospodářských subjektů a míru rizika nucené práce před tím, než zahájí formální vyšetřování. Malé a střední podniky budou moci využít i podpůrných nástrojů.

Komise také do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost vydá pokyny. Tyto pokyny budou zahrnovat vodítka pro náležitou péči v oblasti nucené práce a informace o ukazatelích rizik nucené práce. Nová síť EU pro produkty nucené práce bude sloužit jako platforma pro strukturovanou koordinaci a spolupráci mezi příslušnými orgány a Komisí.   

Další kroky

Než návrh vstoupí v platnost, musí jej nyní projednat a schválit Evropský parlament a Rada Evropské unie. Použitelným se stane 24 měsíců po vstupu v platnost.

Souvislosti

Dnešní návrh navazuje na závazek, který vyslovila předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021. Evropská unie podporuje důstojnou práci ve všech odvětvích a oblastech politiky v souladu s komplexním přístupem, který se zaměřuje na pracovníky na domácích trzích, ve třetích zemích a v globálních dodavatelských řetězcích. To zahrnuje základní pracovní normy, jako je odstranění nucené práce. Sdělení o důstojné práci na celém světě předložené v únoru 2022 představuje vnitřní a vnější politiky, které EU používá k zajištění důstojné práce po celém světě, mimo jiné prostřednictvím mezinárodních partnerství, obchodu, sousedství EU a rozšíření, boje proti obchodování s lidmi a zadávání veřejných zakázek.

EU se rovněž aktivně zabývá porušováním pravidel důstojné práce, včetně nucené práce, na mnoha mezinárodních platformách, jako je Mezinárodní organizace práce, G7 a Světová obchodní organizace.

V červenci 2021 Komise a Evropská služba pro vnější činnost zveřejnily pokyny na pomoc podnikům v EU při přijímání vhodných opatření s cílem řešit riziko nucené práce v jejich provozech a dodavatelských řetězcích. Tyto pokyny představují přechodný stupeň k povinným horizontálním právním předpisům v oblasti náležité péče.

Ve svém návrhu směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti přijatém v únoru 2022 stanovila Komise povinnosti náležité péče pro větší podniky, jejichž účelem je identifikovat skutečné a potenciální nepříznivé dopady na lidská práva, včetně pracovních práv, a na životní prostředí v globálních dodavatelských řetězcích, předcházet jim, zmírňovat je a zohledňovat.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Návrh nařízení o zákazu produktů nucené práce na trhu Evropské unie

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. září 2022