Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. března 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 13 min

Kritické suroviny: Komise navrhuje, jak zajistit bezpečné a udržitelné dodavatelské řetězce pro zelenou a digitální budoucnost EU

bagr v dole

Stručné shrnutí:

 • Komise navrhuje, jak dlouhodobě řešit nedostatek kritických surovin
 • Jsou totiž nepostradatelné mj. pro digitální průmysl, letectví, kosmonautiku
 • Zavádí seznam strategických surovin a aktualizuje soupis surovin kritických
 • Cílem je posílit odolnost EU tím, že se:
  • sníží její závislost,
  • zvýší její připravenost,
  • a současně se posílí princip udržitelnosti a oběhovosti u dodávek surovin.
 • EU by měla posílit recyklaci a investice do výzkumu a inovací
 • V mezinárodním měřítku bude mj. třeba:
  • diverzifikovat dovoz surovin, aby se omezila závislost na jednotlivých zemích,
  • rozvíjet strategická partnerství se spolehlivými dodavateli.

 

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes představila komplexní soubor činností, který má zajistit přístup EU k bezpečným, diverzifikovaným, cenově dostupným a udržitelným dodávkám kritických surovin. Kritické suroviny jsou nepostradatelné pro širokou škálu strategických odvětví, včetně průmyslu s nulovými čistými emisemi, digitálního průmyslu, letectví a kosmonautiky a odvětví obrany.

I když se předpokládá, že poptávka po kritických surovinách výrazně poroste, Evropa je silně závislá na dovozu, často od téměř monopolních dodavatelů z třetích zemí. EU musí zmírnit rizika pro dodavatelské řetězce související s těmito strategickými závislostmi, aby posílila svou ekonomickou odolnost, což se projevilo v podobě nedostatku po pandemii COVID-19 a energetické krize po ruské invazi na Ukrajinu. Tím může být ohroženo úsilí EU o splnění jejích cílů v oblasti klimatu a digitálních technologií.

Dnes přijaté nařízení a sdělení o kritických surovinách staví na přínosech a příležitostech, které nabízí jednotný trh a vnější partnerství EU, pokud jde o diverzifikaci a posílení odolnosti dodavatelských řetězců kritických surovin v EU. Akt o kritických surovinách rovněž zlepšuje schopnost EU monitorovat a zmírňovat rizika narušení a posiluje oběhovost a udržitelnost.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Tento akt napomůže k dosažení našich cílů v oblasti klimatu. Významně zlepší rafinaci, zpracování a recyklaci kritických surovin zde v Evropě. Suroviny mají zásadní význam pro výrobu klíčových technologií pro naši souběžnou transformaci, jako je výroba větrné energie, skladování vodíku nebo baterie. Také posilujeme svou spolupráci se spolehlivými obchodními partnery na celém světě, abychom snížili stávající závislost EU na jediné nebo několika málo zemích. Je v našem společném zájmu navýšit výrobu udržitelným způsobem a zároveň zajistit nejvyšší úroveň diverzifikace dodavatelských řetězců pro naše evropské podniky.“

Spolu s reformou uspořádání trhu s elektřinou a aktem o průmyslu s nulovými čistými emisemi tak dnešní opatření týkající se kritických surovin vytváří příznivé regulační prostředí pro odvětví s nulovými čistými emisemi a konkurenceschopnost evropského průmyslu, jak bylo oznámeno v průmyslovém plánu Zelené dohody.

Vnitřní akce

Akt o kritických surovinách vybaví EU nástroji k zajištění přístupu EU k bezpečným a udržitelným dodávkám kritických surovin, zejména prostřednictvím těchto opatření:

Stanovení jasných priorit pro činnost: Kromě aktualizovaného seznamu kritických surovin zavádí akt seznam strategických surovin, které mají zásadní význam pro technologie důležité pro ekologické a digitální ambice Evropy a pro obranné a kosmické aplikace, kterým hrozí potenciální rizika v oblasti dodávek v budoucnu. Nařízení začleňuje tyto seznamy kritických i strategických surovin do práva EU. Nařízení stanoví jasné referenční hodnoty pro domácí kapacity v celém strategickém dodavatelském řetězci surovin a pro diverzifikaci dodávek v EU do roku 2030: 

 • nejméně 10 % roční spotřeby EU pro těžbu,
 • nejméně 40 % roční spotřeby EU pro zpracování,
 • nejméně 15 % roční spotřeby EU pro recyklaci
 • ne více než 65 % roční unijní spotřeby každé strategické suroviny v jakékoli příslušné fázi zpracování z jediné třetí země

Vytvoření bezpečných a odolných dodavatelských řetězců kritických surovin v EU: Akt sníží administrativní zátěž a zjednoduší povolovací postupy pro projekty v oblasti kritických surovin v EU. Kromě toho bude pro vybrané strategické projekty k dispozici podpora přístupu k financování a kratší povolovací lhůty (24 měsíců u povolení k těžbě a 12 měsíců u povolení ke zpracování a recyklaci). Členské státy budou muset rovněž vypracovat vnitrostátní programy pro průzkum geologických zdrojů.

Zajištění toho, aby EU mohla zmírnit rizika spojená s dodávkami: Aby byla zajištěna odolnost dodavatelských řetězců, stanoví zmíněný akt monitorování dodavatelských řetězců kritických surovin a koordinaci zásob strategických surovin mezi členskými státy. Některé velké společnosti budou muset provést audit svých dodavatelských řetězců pro strategické suroviny, který bude zahrnovat zátěžový test na úrovni společnosti.

Investice do výzkumu, inovací a dovedností:  Komise posílí zavádění a využívání průlomových technologií v oblasti kritických surovin. Vytvoření rozsáhlého partnerství v oblasti dovedností souvisejících s kritickými surovinami a Akademie pro suroviny navíc podpoří dovednosti relevantní pro pracovní sílu v dodavatelských řetězcích kritických surovin. V rámci vnějších vztahů se bude využívat strategie Global Gateway jako nástroj na pomoc partnerským zemím při rozvoji jejich vlastních kapacit pro těžbu a zpracování, včetně rozvoje dovedností.

Ochrana životního prostředí díky zlepšení oběhovosti a udržitelnosti kritických surovin: Lepší bezpečnost a cenová dostupnost dodávek kritických surovin musí jít ruku v ruce se zvýšeným úsilím o zmírnění jakýchkoli nepříznivých dopadů, a to jak v EU, tak ve třetích zemích, pokud jde o pracovní práva, lidská práva a ochranu životního prostředí. Úsilí o zlepšení udržitelného rozvoje hodnotových řetězců kritických surovin rovněž pomůže podpořit hospodářský rozvoj ve třetích zemích a také správu udržitelnosti, lidská práva, řešení konfliktů a regionální stabilitu.

Členské státy budou muset přijmout a provádět vnitrostátní opatření pro zlepšení sběru odpadu bohatého na kritické suroviny a zajistit jeho recyklaci na druhotné kritické suroviny. Členské státy a soukromí provozovatelé budou muset prozkoumat potenciál opětovného získávání kritických surovin z těžebních odpadů v rámci stávajících těžebních činností, ale také ze starých skládek těžebních odpadů. Výrobky obsahující permanentní magnety budou muset splňovat požadavky na oběhovost a poskytovat informace o recyklovatelnosti a recyklovaném obsahu.

Mezinárodní angažovanost

Diverzifikace dovozu kritických surovin do Unie: EU nikdy nebude soběstačná, pokud jde o dodávky těchto surovin, a u většiny své spotřeby se bude nadále spoléhat na dovoz. Mezinárodní obchod má proto zásadní význam při podpoře celosvětové produkce a zajištění diverzifikace dodávek. EU bude muset posílit svou globální spolupráci se spolehlivými partnery, aby bylo možné rozvíjet a diverzifikovat investice a podporovat stabilitu mezinárodního obchodu a posílit právní jistotu pro investory. EU bude zejména usilovat o vzájemně přínosná partnerství s rozvíjejícími se trhy a rozvojovými ekonomikami, zejména v rámci své strategie Global Gateway.

EU posílí obchodní opatření, mimo jiné vytvořením klubu pro kritické suroviny pro všechny podobně smýšlející země, které jsou ochotny zlepšit globální dodavatelské řetězce, posílením Světové obchodní organizace (WTO), rozšířením své sítě dohod o usnadnění udržitelných investic a dohod o volném obchodu a tvrdším vymáháním v boji proti nekalým obchodním praktikám.

Bude dále rozvíjet strategická partnerství: EU bude spolupracovat se spolehlivými partnery na podpoře jejich hospodářského rozvoje udržitelným způsobem prostřednictvím vytváření hodnotových řetězců přímo v jejich zemích a zároveň bude podporovat bezpečné, odolné, cenově dostupné a dostatečně diverzifikované hodnotové řetězce pro EU.

Další kroky

Navrhované nařízení bude před přijetím a vstupem v platnost projednáno a schváleno Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

Souvislosti

Tato iniciativa zahrnuje nařízení a sdělení. Nařízení stanoví regulační rámec na podporu rozvoje domácích kapacit a posílení udržitelnosti a oběhovosti dodavatelských řetězců kritických surovin v EU. Sdělení navrhuje opatření na podporu diverzifikace dodavatelských řetězců prostřednictvím nových mezinárodních vzájemně se podporujících partnerství. Důraz je rovněž kladen na maximalizaci přínosu obchodních dohod EU, a to při plné doplňkovosti se strategií Global Gateway.

Akt o kritických surovinách oznámila předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022, v němž vyzvala k řešení závislosti EU na dovážených kritických surovinách pomocí diverzifikace a zajištění domácích a udržitelných dodávek kritických surovin. Tento akt je reakcí na Versailleské prohlášení z roku 2022, které přijala Evropská rada a které nastínilo strategický význam kritických surovin pro zaručení strategické autonomie Unie a evropské suverenity. Reaguje rovněž na závěry Konference o budoucnosti Evropy a na usnesení Evropského parlamentu z listopadu 2021 o strategii EU v oblasti kritických surovin.

Opatření vycházejí z posouzení kritičnosti provedeného v roce 2023, ze zprávy o strategickém výhledu zaměřené na strategické technologie a z opatření zahájených v rámci akčního plánu pro kritické suroviny z roku 2020. Dnešní návrh se opírá o vědeckou práci Společného výzkumného střediska Komise (JRC). Kromě prognostické studie JRC rovněž přepracovalo informační systém v oblasti surovin, který poskytuje znalosti o surovinách, a to jak primárních (vytěžených/sklizených), tak sekundárních, například z recyklace. Tento nástroj poskytuje informace o konkrétních surovinách, zemích, jakož i o různých odvětvích a technologiích a zahrnuje analýzy pro nabídku i poptávku, jak současnou, tak i budoucí. 

Akt o kritických surovinách je předkládán souběžně s aktem EU o průmyslu s nulovými čistými emisemi, jehož cílem je rozšířit výrobu klíčových uhlíkově neutrálních technologií nebo technologií s nulovými čistými emisemi v EU, aby vznikly bezpečné, udržitelné a konkurenceschopné dodavatelské řetězce pro čistou energii, a dosáhlo se tak cílů EU v oblasti klimatu a energetiky.

Další informace

Evropské nařízení o kritických surovinách

Sdělení

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Kritické suroviny a obchod – infografika

Opatření týkající se čtyř kritických surovin – infografika

Informační systém EU v oblasti surovin

Zpráva JRC o strategickém výhledu

Citace

Tento akt napomůže k dosažení našich cílů v oblasti klimatu. Významně zlepší rafinaci, zpracování a recyklaci kritických surovin zde v Evropě. Suroviny mají zásadní význam pro výrobu klíčových technologií pro naši souběžnou transformaci, jako je výroba větrné energie, skladování vodíku nebo baterie. Také posilujeme svou spolupráci se spolehlivými obchodními partnery na celém světě, abychom snížili stávající závislost EU na jediné nebo několika málo zemích. Je v našem společném zájmu navýšit výrobu udržitelným způsobem a zároveň zajistit nejvyšší úroveň diverzifikace dodavatelských řetězců pro naše evropské podniky.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová - 16/03/2023

 

Bez bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin nemůže proběhnout ekologická a průmyslová transformace. Dnešní balíček týkající se kritických surovin představuje vyváženou strategii. Dovoz je a nadále zůstane zásadní, proto zintenzivňujeme své úsilí na mezinárodní úrovni. Recyklace z dlouhodobého hlediska významně přispěje k zabezpečení našich dodávek a rovněž k zajištění konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Proto musíme jednat dnes. Abychom zajistili, že potenciál, který máme k dispozici v EU, bude využit, zjednodušíme i způsoby podnikání.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 16/03/2023

 

Kritické suroviny mají zásadní význam pro naši konkurenceschopnost a hrají zásadní roli při plnění našeho cíle stát se lídrem v zelených odvětvích budoucnosti. Rozšíříme a urychlíme své vlastní kapacity a vybudujeme silnější globální vztahy založené na důvěře, otevřenosti a vzájemném prospěchu. Naše nedávno uzavřené obchodní dohody s Chile a budoucí dohody s Austrálií nebo Indonésií pomohou podpořit udržitelné a odolné dodavatelské řetězce. Vytvoříme celosvětový klub pro kritické suroviny se spolehlivými partnery, kteří chtějí rozvíjet vlastní odvětví kritických surovin. Užší a rozmanitější obchodní vazby jsou způsobem, jak snížit naši závislost a zranitelnost, která z ní vyplývá.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda odpovědný za obchodní politiku - 16/03/2023

 

Solární panely, tepelná čerpadla, elektromobily, čipy, léčivé přípravky, střelivo: suroviny mají zásadní význam pro technologie a produkty strategického významu. Poptávka po těchto vzácných a omezených zdrojích prudce roste, což vedlo k celosvětovému soupeření o nové zdroje plynu a ropy přímo v centru naší ekonomiky. Tímto aktem EU zintenzivňuje svou činnost, pokud jde o těžbu, rafinaci, recyklaci a diverzifikaci, aby zajistila bezpečný a udržitelný přístup ke kritickým surovinám.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 16/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. března 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku