Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva27. dubna 2022

Legální migrace: jak přilákat kvalifikované a talentované pracovníky do EU

Brussels Academic Hospital Laboratory, Belgium 

Komise dnes navrhuje ambiciózní a udržitelnou politiku v oblasti legální migrace. V rámci komplexního přístupu k migraci stanoveného v paktu o migraci a azylu navrhuje Komise právní, operativní a politické iniciativy, které budou přínosem pro hospodářství EU, posílí spolupráci se třetími zeměmi a v dlouhodobém horizontu zlepší celkové řízení migrace. Soubor návrhů rovněž obsahuje konkrétní opatření, která usnadní lidem prchajícím před ruskou invazí na Ukrajině vstup na trh práce EU.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „I když mají nyní naše členské státy plné ruce práce se zvládnutím příchodu více než 5 milionů lidí z Ukrajiny, je rovněž nezbytné položit základy udržitelného a společného přístupu k pracovní migraci, který bude řešit potřeby EU v oblasti dovedností v dlouhodobém horizontu. Dnešními iniciativami uznáváme, že legální migrace má veskrze pozitivní přínos: dává těm, kteří chtějí migrovat, příležitost zlepšit svou situaci a zároveň zajišťuje hostitelským zemím více kvalifikovaných pracovníků, kteří zase posílí hospodářství ve prospěch všech.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Každoročně přicházejí do EU legálně dva až tři miliony státních příslušníků třetích zemí. Nelegálních vstupů je oproti tomu 125 000 až 200 000. Legální migrace má zásadní význam pro naše hospodářské oživení, digitální a zelenou transformaci a pro vytvoření bezpečných cest do Evropy. Zároveň přispívá k omezení nelegální migrace. Dnešním balíčkem zjednodušujeme proces podávání žádostí o pobyt a práci v EU a posilujeme práva rezidentů a jejich rodinných příslušníků. Jsem přesvědčena, že zavádíme solidní cestu k tomu, abychom do EU přilákali nové talenty jak v současnosti, tak i do budoucna.“

Posílený legislativní rámec

V zájmu účinnějšího rámce pro legální způsoby migrace do EU navrhuje Komise revizi směrnice o jednotném povolení a směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech.

  • Postup pro jednotné povolení, jež kombinuje pracovní povolení a povolení k pobytu, bude efektivnější. Celý proces se tak pro žadatele i zaměstnavatele urychlí a zjednoduší. Žadatelé budou moci podávat žádosti jak v členských státech EU, tak ve třetích zemích. Budou rovněž posíleny záruky rovného zacházení a ochrana před pracovním vykořisťováním.
  • Revize směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech usnadní získání statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU. Budou zjednodušeny podmínky pro přijetí: např. bude umožněna kumulace dob pobytu v různých členských státech. Revize navíc posílí práva dlouhodobě pobývajících rezidentů a jejich rodinných příslušníků, včetně zlepšení podmínek pro slučování rodin a usnadnění mobility v rámci EU.

Lepší propojení dovedností s potřebami trhu práce

Komise navrhuje posílit operativní spolupráci na úrovni EU mezi členskými státy i s partnerskými zeměmi. Pokročilo se v řadě klíčových iniciativ zaměřených na sladění potřeb trhu práce a dovedností v členských státech a partnerských zemích. V návaznosti na zahájení talentových partnerství v červnu 2021 nyní Komise navrhuje řadu kroků k jejich realizaci, tak aby první taková partnerství byla dohodnuta do konce roku 2022.

Komise navrhuje vytvořit první celoevropskou platformu a tzv. rezervoár talentů EU s cílem zvýšit atraktivitu EU pro státní příslušníky třetích zemí, kteří se zajímají o pracovní příležitosti, a pomoci zaměstnavatelům nalézt pracovníky s potřebnou kvalifikací. V zájmu řešení naléhavé potřeby usnadnit nově příchozím z Ukrajiny přístup na trh práce navrhuje Komise pilotní iniciativu, která by měla začít fungovat do léta 2022.

Politika v oblasti legální migrace zaměřená na budoucnost

Komise rovněž zkoumá další možné způsoby legální migrace do EU ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Potenciál vidí Komise v politikách zaměřených na budoucnost ve třech oblastech: péče, mládež a inovace. Cílem bude:

  • přilákat kvalifikované a talentované pracovníky do odvětví, ve kterých existuje nedostatek a potřeba pracovních sil, například v odvětví dlouhodobé péče,
  • vytvořit příležitosti pro mladé lidi k objevování nových zemí a využívání výhod práce a cestování a
  • podporovat inovativní podnikání v rámci EU a investovat do evropské technologické suverenity.

Souvislosti

I když o počtu přijímaných legálních migrantů rozhodují samy členské státy, EU je může podpořit praktickými a operativními nástroji. V posledních dvou desetiletích vytvořila EU právní rámec, který do značné míry harmonizuje podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí v členských státech. Hodnocení tohoto právního rámce v roce 2019 zdůraznilo, že by bylo možné učinit více, pokud jde o přispění rámce EU pro legální migraci k řešení demografických a migračních výzev EU. Po rozsáhlé veřejné konzultaci a v návaznosti na dvě usnesení Evropského parlamentu z roku 2021 byla Komise vyzvána k předložení souboru návrhů na usnadnění legální migrace do EU s cílem snížit byrokracii, posílit harmonizaci, prosazovat základní práva a rovné zacházení a předcházet pracovnímu vykořisťování.

Další informace

Sdělení: Přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU

Revidovaná směrnice o jednotném povolení

Revidovaná směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Videopříspěvek

Pakt o migraci a azylu

1. KVĚTNA 2022
COM_2022_655_1_EN_ACT_part1_v4
čeština
(435.83 KB - PDF)
Stáhnout
1. KVĚTNA 2022
COM_2022_657_1_EN_ACT_part1_v7
čeština
(1.16 MB - PDF)
Stáhnout
1. KVĚTNA 2022
COM_2022_650_1_EN_ACT_part1_v5
čeština
(704.35 KB - PDF)
Stáhnout

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. dubna 2022