Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva19. července 2021Zastoupení v Česku

NextGenerationEU: Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost ve výši 7 miliard eur

ursula_von_der_leyen_babis.jpg
© EC
© EC
Evropská komise dnes vydala kladné hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost. Jedná se o důležitý krok k tomu, aby EU vyplatila z Nástroje pro oživení a odolnost ve formě grantů 7 miliard EUR. Těmito finančními prostředky se podpoří provádění klíčových investičních a reformních opatření nastíněných v plánu Česka pro oživení a odolnost. Tyto prostředky budou hrát klíčovou úlohu při pomoci Česku vyjít z pandemie COVID-19 silnější.

Nástroj pro oživení a odolnost je hlavním prvkem plánu NextGenerationEU, který na podporu investic a reforem v celé EU poskytne 800 miliard EUR (v běžných cenách). Český plán je součástí nebývalé koordinované reakce EU na krizi COVID-19, jejímž cílem je řešit společné evropské výzvy cestou ekologické a digitální transformace a posílit hospodářskou i sociální odolnost a soudržnost jednotného trhu.

Komise plán Česka posoudila na základě kritérií stanovených v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. V analýze Komise se zejména posuzovalo, zda investice a reformy stanovené v plánu Česka podpoří ekologickou a digitální transformaci, přispějí k účinnému řešení problémů zjištěných v rámci evropského semestru a posílí jeho růstový potenciál, vytváření pracovních míst a hospodářskou a sociální odolnost.

Zajištění ekologické a digitální transformace Česka

Komise ve svém posouzení plánu Česka konstatuje, že na opatření na podporu cílů v oblasti klimatu Česko věnuje 42 % prostředků, které mu byly celkově přiděleny. Plán zahrnuje investice do energie z obnovitelných zdrojů, modernizace rozvodných sítí dálkového vytápění, výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov. Obsahuje rovněž opatření na ochranu přírody a vodohospodářství, jakož i investice do udržitelné mobility.

Komise ve svém posouzení plánu Česka konstatuje, že na opatření, která podporují digitální transformaci, Česko věnuje 22 % prostředků, které mu byly celkově přiděleny. Plán počítá s investicemi do digitální infrastruktury, digitalizace veřejné správy, včetně oblastí zdravotnictví, spravedlnosti a správy stavebních povolení. Podporuje digitalizaci podniků a digitální projekty v kulturních a kreativních odvětvích. Zahrnuje také opatření ke zlepšení digitálních dovedností na všech úrovních, jako součást vzdělávacího systému a prostřednictvím specializovaných programů pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci.

Posílení hospodářské a sociální odolnosti Česka

Komise se domnívá, že plán Česka účinně řeší všechny hospodářské a sociální výzvy uvedené v doporučeních pro Česko, která mu Rada adresovala v rámci evropského semestru v letech 2019 a 2020, nebo jejich významnou část.

Plán stanoví opatření k řešení potřeby investic do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, udržitelné dopravy a digitální infrastruktury. Cílem několika opatření je řešit potřebu podporovat digitální dovednosti, zlepšit kvalitu a inkluzivnost vzdělávání a zvýšit dostupnost zařízení péče o děti. Plán rovněž počítá se zlepšením podnikatelského prostředí, zejména prostřednictvím rozsáhlých opatření pro elektronickou veřejnou správu, reformy postupů udělování stavebních povolení a protikorupčních opatření. Výzvy v oblasti výzkumu a vývoje pomohou řešit investice zaměřené na posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru a finanční a nefinanční podpora inovativních podniků.

Plán představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci Česka, čímž odpovídajícím způsobem přispívá ke všem šesti pilířům uvedeným v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.

Podpora stěžejních investic a reformních projektů

V českém plánu jsou navrženy projekty ve všech sedmi stěžejních evropských oblastech. Jedná se o zvláštní investiční projekty, které se zabývají otázkami, jež jsou společné všem členským státům v oblastech, které vytvářejí pracovní místa a růst a jsou potřebné pro dvojí transformaci. Česko například navrhlo 1,4 miliardy EUR na podporu energeticky účinných renovací budov a 500 milionů EUR na posílení digitálních dovedností prostřednictvím vzdělávání a investic do programů zvyšování kvalifikace a rekvalifikace veškeré pracovní síly.

Komise ve svém posouzení konstatovala, že v souladu s požadavky stanovenými v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost žádné opatření obsažené v plánu nebude významně poškozovat životní prostředí.

Opatření navržená v plánu pro oživení a odolnost týkající se kontrolních systémů jsou přiměřená pro předcházení, odhalování a nápravu korupce, podvodů a střetů zájmů v souvislosti s využíváním finančních prostředků. Rovněž se očekává, že tato opatření účinně zabrání dvojímu financování podle uvedeného nařízení a jiných programů Unie. Tyto kontrolní systémy jsou doplněny dodatečnými auditními a kontrolními opatřeními obsaženými v návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, který předložila Komise, jako milníky. Tyto milníky musí být splněny předtím, než Česko předloží Komisi svou první žádost o platbu.

Členové sboru komisařů k tomu uvedli:

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Evropská komise dnes rozhodla dát zelenou plánu Česka pro oživení a odolnost. Tento plán bude hrát klíčovou úlohu při podpoře přechodu na ekologičtější a digitálnější budoucnost Česka. Opatření, která zlepšují energetickou účinnost, digitalizují veřejnou správu a zabraňují zneužívání veřejných prostředků, přesně naplňují cíle plánu NextGenerationEU. Vítám rovněž silný důraz, který plán klade na posílení odolnosti českého systému zdravotní péče, aby se připravil na budoucí výzvy. Budeme s vámi po celou dobu procesu, aby se plán realizoval v plném rozsahu.“

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Tento plán nasměruje Česko na cestu k oživení a podpoří hospodářský růst v době, kdy se Evropa chystá na ekologickou a digitální transformaci. Česko hodlá investovat do obnovitelné energie a udržitelné dopravy a zároveň zlepšit energetickou účinnost budov. Chce zavést větší digitální konektivitu v celé zemi, podporovat digitální vzdělávání a dovednosti a digitalizovat řadu veřejných služeb. Vítaným způsobem se zaměřuje na zlepšení podnikatelského prostředí a soudního systému, jež podpoří opatření k boji proti korupci a propagaci elektronické veřejné správy (e-government), a to v rámci vyvážené reakce na hospodářskou a sociální situaci v České republice. Jakmile bude tento plán řádně uveden do praxe, přispěje k tomu, že Česko získá pevné základy pro budoucnost.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni řekl: „Plán Česka pro oživení a odolnost výrazně napomůže úsilí této země postavit se po hospodářském šoku způsobeném pandemií opět na nohy. 7 miliard EUR z prostředků NextGenerationEU, které v příštích pěti letech poplynou do Česka, podpoří rozsáhlý program reforem a investic, jejichž cílem je vybudovat udržitelnější a konkurenceschopnější ekonomiku. Prostředky zahrnují velmi rozsáhlé investice do renovace budov, čisté energie a udržitelné mobility, jakož i opatření na podporu digitální infrastruktury a dovedností a digitalizace veřejných služeb. Podnikatelské prostředí bude mít prospěch z podpory elektronické veřejné správy a protikorupčních opatření. Plán rovněž podpoří zkvalitnění zdravotní péče, včetně posílené prevence rakoviny a rehabilitační péče.“

Další kroky

Komise dnes přijala návrh prováděcího rozhodnutí Rady, jímž se Česku poskytne formou grantů z Nástroje pro oživení a odolnost 7 miliard eur. Rada bude mít nyní jako vždy čtyři týdny na to, aby návrh Komise přijala.

Jakmile Rada plán schválí, bude Česku v rámci předběžného financování vyplaceno 910 milionů EUR. To představuje 13 % celkové částky přidělené Česku.

Komise povolí další vyplácení prostředků na základě uspokojivého splnění milníků a cílů stanovených v prováděcím rozhodnutí Rady, přičemž zohlední pokrok v provádění investic a reforem. 

Více informací:

Otázky a odpovědi: Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost: Otázky a odpovědi

Informační přehled o plánu Česka pro oživení a odolnost

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu Česka pro oživení a odolnost

Příloha návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu Česka pro oživení a odolnost

Pracovní dokument útvarů Komise připojený k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady

Nástroj pro oživení a odolnost

Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost

Podrobnosti

Datum zveřejnění
19. července 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku