Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva5. července 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

Nová zpráva o výkonnosti výzkumu a inovací: Budování udržitelné budoucnosti v nejistých dobách

SRIP report 2022

Komise vydala zprávu o výkonnosti vědy, výzkumu a inovací v EU z roku 2022, v níž analyzuje inovační výkonnost EU v globálním kontextu. Zpráva poskytuje přehled o tom, jak mohou politiky v oblasti výzkumu a inovací pomoci vybudovat inkluzivní, udržitelnou, konkurenceschopnou a odolnou Evropu tím, že využijí zásadní úlohu výzkumu a inovací jako zdroje prosperity a katalyzátoru změn. Ve zprávě se rovněž zdůrazňuje, že v důsledku koronavirové pandemie a ruské invaze na Ukrajinu je nezbytně nutné, aby Evropa posílila svoji schopnost rychle a odpovídajícím způsobem reagovat na nové neočekávané výzvy.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová uvedla: „Ze zprávy o výkonnosti vědy, výzkumu a inovací v EU z roku 2022 vyplývá, jak jsou výzkum a inovace klíčové pro budování udržitelné a odolné budoucnosti, kterou Evropa potřebuje. Digitální a ekologickou transformaci jednoduše nelze uskutečnit bez silných systémů výzkumu a inovací. O důkazy obsažené ve zprávě se opírá sdělení o novém evropském programu inovací, které připravujeme.“

Ve zprávě je předestřeno pět způsobů jimiž může věda přispět k vybudování udržitelné, konkurenceschopné a odolné Evropy prostřednictvím politik, které:

  • pomohou dosáhnout zelené a digitální ekonomiky pro prosperující společnosti, které nikoho neopomíjejí,
  • nás připraví na změny – jak ty, které jsou na obzoru, tak ty neočekávané – a to prostřednictvím bezpečně fungujících ekonomik, diverzifikovaných dodavatelských řetězců a znalostí, které pomohou řešit budoucí výzvy,
  • ve větší míře investují do lidí, podniků a institucí s cílem nalézt řešení,
  • propojí jednotlivce a organizace tak, aby získali přístup k dovednostem a znalostem a sdíleli je a v zájmu silnějšího inovačního systému zmenší rozdíly mezi regiony a zeměmi,
  • zajistí vhodné institucionální a finanční rámcové podmínky, na kterých se budou spolupodílet občané, s cílem zaměřit se na prioritní oblasti.

Z letošní zprávy vyplývá, že v globálním prostředí zůstává EU na poli vědecké výroby a technologické produkce silným hráčem. Ačkoli představuje pouze 6 % světové populace, na celosvětových investicích do výzkumu a vývoje se podílí přibližně 18 % a na celosvětově nejcitovanějších vědeckých publikacích 21 %. Pokud jde o technologickou produkci, EU zastává celosvětově vedoucí postavení v oblasti klimatu – připadá na ni totiž 23 % všech patentových přihlášek. EU rovněž významně přispívá k dalším oblastem, jako je biohospodářství (23 %) a zdraví (17 %). Její pozice však ztrácí na stabilitě, neboť hlavní obchodní partneři EU v posledních letech svou inovační výkonnost zlepšují rychlejším tempem. Investice do výzkumu a vývoje v EU během krize poklesly, přičemž mezi jednotlivými odvětvími panovaly značné rozdíly. Přední investoři EU do výzkumu a vývoje v oblasti zdravotnictví a služeb IKT své investice do výzkumu a vývoje v letech 2019 až 2020 zvýšili (10,3 % a 7,2 %), avšak přední investoři EU do výzkumu a inovací v jiných odvětvích své investice do výzkumu a vývoje během krize snížili; jedná se o poskytovatele IKT (–3,6 %), odvětví chemických látek (–3,7 %), automobilový průmysl (–7,2 %) a letecký a kosmický průmysl (–22,6 %).

Klesající dynamika podnikání v EU bude mít dopad na inovace a hospodářský růst. Aby došlo ke zlepšení podnikatelského prostředí a inovační kapacity EU, je podle zprávy nezbytné obnovit úsilí k řešení dlouhotrvajících problémů, tedy nedostatků v přístupu k financování; regulačních rámců, které brání inovacím; přetrvávající propasti mezi podniky s vysokou výkonností a zaostávajícími podniky a problémů s přilákáním a udržením talentů. Těmito otázkami se bude zabývat připravované sdělení o novém evropském programu inovací.

Virtuální zahajovací akce v rámci zprávy se uskuteční dne 12. července 2022 od 15:00 do 17:00 (SEČ). Na ní budou představena hlavní zjištění zprávy a proběhne zde diskuse s významnými řečníky o současných trendech v oblasti výzkumu a inovací a souvisejících politikách.

Souvislosti

Zpráva Výkonnost vědy, výzkumu a inovací v EU analyzuje dynamiku výzkumu a inovací a jejich hybné síly. Je kombinací analýzy založené na ukazatelích a hloubkové analýzy aktuálních politických otázek, díky čemuž obsahuje relevantní informace jak pro subjekty z oblasti výzkumu a inovací, tak pro ekonomické a finanční analytiky a tvůrce politik. Zprávu vydává jednou za dva roky Generální ředitelství Komise pro výzkum a inovace. Letošní zpráva je již čtvrtá v řadě. Zpráva z roku 2020 je k dispozici zde.

Další informace

Internetové stránky se zprávami

Shrnutí

Infografika

Zahajovací akce (12. července 2022)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
5. července 2022