Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva2. února 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Nový přístup k zajištění celosvětového vedoucího postavení norem EU podporujících hodnoty a odolný, zelený a digitální jednotný trh

Visit of Thierry Breton, European Commissioner, to Spain

Stručné shrnutí:

 • Technické normy jsou „neviditelným“ základem fungování vnitřního trhu
 • Pomáhají zajistit fungování výrobků ve všech zemích EU
 • Od frekvence wi-fi přes elektrické zásuvky až po lyžařská vázání
 • Snižují náklady a zvyšují důvěru v produkty
 • Součástí nové strategie je návrh na změnu nařízení o technické normalizaci
 • Obsahuje pět souborů opatření:

          - rychlejší postupy (např. v oblasti léčivých přípravků)

          - lepší správu systému (jednodušší i pro malé a střední podniky)

          - silnější postavení EU v celosvětových normách

          - podporu inovace

          - podporu nové generace odborníků

 

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes předkládá novou strategii pro normalizaci, která nastiňuje náš přístup k normám v rámci jednotného trhu i v celosvětovém měřítku. Strategii doprovází návrh na změnu nařízení o normalizaci, zpráva o jeho provádění a roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2022. Cílem této nové strategie je posílit celosvětovou konkurenceschopnost EU, přispět k odolné, zelené a digitální ekonomice a zakotvit do technologických aplikací demokratické hodnoty.

Normy jsou tichým základem jednotného trhu a celosvětové konkurenceschopnosti EU. Pomáhají výrobcům zajistit interoperabilitu výrobků a služeb, snižují náklady, zvyšují bezpečnost a podporují inovace. Normy jsou neviditelnou, ale nezbytnou součástí našeho každodenního života: jako příklad uveďme třeba frekvence Wi-Fi, hračky připojené k internetu nebo lyžařská vázání. Díky normám získáváme důvěru v to, že určitý výrobek nebo služba jsou vhodné pro daný účel, jsou bezpečné a neuškodí ani lidem, ani životnímu prostředí. Soulad s harmonizovanými normami zaručuje, že výrobky jsou v souladu s právem EU.

Rychlé tempo inovací, naše ekologické a digitální ambice a důsledky technologických norem pro naše demokratické hodnoty EU vyžadují stále strategičtější přístup k normalizaci. Ambic EU v oblasti klimaticky neutrálního, odolného a oběhového hospodářství nelze dosáhnout bez evropských norem. K tomu, aby EU zůstala tvůrcem celosvětových norem, bude zásadní, aby její aktivity v oblasti normalizace měly silný globální dopad a aby zastávala vedoucí roli, pokud jde o činnost v klíčových mezinárodních fórech a institucích. Prostřednictvím stanovování celosvětových norem vyváží EU své hodnoty a zároveň poskytuje společnostem z EU významnou výhodu prvního tahu.

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Zajištění ochrany údajů v oblasti umělé inteligence nebo toho, aby mobilní zařízení byla chráněna před hackerskými útoky, se opírá o normy a musí být v souladu s demokratickými hodnotami EU. Stejně tak potřebujeme normy pro zavádění důležitých investičních projektů, jako jsou vodík nebo baterie, a ke zhodnocení investic do inovací tím, že se společnostem v EU poskytne významná výhoda prvního tahu.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton doplnil: „Technické normy mají strategický význam. Technologická suverenita Evropy, její schopnost snižovat závislost v této oblasti i ochrana hodnot EU budou záviset na tom, zda budeme tvůrcem celosvětových norem. Prostřednictvím dnešní strategie jsme jasně vytyčili naše priority v oblasti normalizace a vytváříme podmínky pro to, aby se evropské normy staly celosvětovou referencí. Podnikáme kroky k zachování integrity procesu evropské normalizace, přičemž v centru pozornosti budou evropské malé a střední podniky a evropský zájem.“

Dnes předkládaná strategie navrhuje pět klíčových souborů opatření:

 1. Předvídat, upřednostňovat a řešit potřeby normalizace ve strategických oblastech: potřebujeme normalizovat rychleji a v souladu s evropskou inovační a politickou agendou. Komise vymezila naléhavé potřeby v oblasti normalizace, pokud jde o výrobu očkovacích látek a léčivých přípravků proti COVID-19, recyklaci kritických surovin, hodnotový řetězec čistého vodíku, nízkouhlíkový cement, certifikaci čipů a normy pro údaje. Počínaje letošním rokem budou příslušné priority jasně stanoveny v ročním pracovním programu Unie pro oblast normalizace na rok 2022. Bude vytvořeno fórum na vysoké úrovni, které bude poskytovat podklady pro určování budoucích priorit v oblasti normalizace. Komise zřídí funkci vrchního úředníka pro normalizaci s cílem zajistit v celé Komisi v oblasti normalizačních činností vedení na vysoké úrovni, které bude podporováno centrem excelence EU pro normy tvořeným útvary Komise.
 2. Zlepšit správu a integritu evropského systému normalizace: o evropských normách, které podporují politiku a právní předpisy EU, musí rozhodovat evropští aktéři. Komise navrhuje změnu nařízení o normalizaci s cílem zlepšit správu evropského systému normalizace. Ačkoli evropský systém zůstane otevřený, transparentní, inkluzivní a nestranný, návrh stanoví, že pověření adresovaná evropským normalizačním organizacím na žádost Komise musí provádět národní delegáti – národní normalizační orgány – z členských států EU a EHP. Tím se zabrání případnému nepatřičnému vlivu aktérů ze zemí mimo EU a EHP na procesy rozhodování při rozvoji norem pro klíčové oblasti, jako jsou normy týkající se kybernetické bezpečnosti nebo vodíku. Komise bude dále věnovat velkou pozornost inkluzivnosti systému, úloze malých a středních podniků a občanské společnosti. Vyzývá evropské normalizační organizace, aby modernizovaly své správní struktury, a zahájí proces vzájemného hodnocení mezi členskými státy a národními normalizačními orgány s cílem dosáhnout lepší inkluzivnosti pro občanskou společnost, uživatele a podmínky pro normalizaci příznivé pro malé a střední podniky. Zároveň Komise zahájí hodnocení nařízení o normalizaci.
 3. Posílit vedoucí postavení Evropy v oblasti celosvětových norem: Komise se bude prostřednictvím fóra na vysoké úrovni zasazovat o to, aby s členskými státy EU a národními normalizačními orgány zřídila nový mechanismus pro sdílení informací, koordinaci a posilování evropského přístupu k mezinárodní normalizaci. Komise bude rovněž usilovat o větší koordinaci mezi členskými státy EU a podobně smýšlejícími partnery. EU bude financovat normalizační projekty v afrických zemích a v zemích sousedství.
 4. Podporovat inovace: Komise navrhuje lépe využít potenciál výzkumu financovaného z prostředků EU s cílem zhodnotit inovační projekty prostřednictvím normalizačních činností a předvídat rané potřeby normalizace. Bude zřízen nástroj „standardisation booster“, který podpoří výzkumné pracovníky v rámci programů Horizont 2020 a Horizont Evropa při testování relevantnosti jejich výsledků z hlediska normalizace. Do poloviny roku 2022 bude zahájena práce na kodexu správné praxe pro výzkumné pracovníky v oblasti normalizace s cílem posílit vazbu mezi normalizací a výzkumem/inovacemi prostřednictvím Evropského výzkumného prostoru (EVP).
 5. Přispět k další generaci odborníků na normalizaci: normy se opírají o nejlepší odborníky a Evropa čelí generační změně. Komise bude podporovat větší akademické povědomí o normách, například pořádáním Dnů univerzit EU a odborné přípravy výzkumných pracovníků.

Souvislosti

Normy se dnes staly záležitostí globálního významu. Jiné regiony posilují svůj celosvětový vliv v této oblasti tím, že uplatňují více strategie a asertivity. Je třeba, aby se evropský systém normalizace vyvíjel a reagoval na tyto výzvy. Plány na novou strategii pro normalizaci a na legislativní úpravu nařízení o normalizaci oznámila Komise ve svém sdělení „Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy“.

Harmonizovaná norma je evropská norma vypracovaná na žádost Evropské komise uznanou evropskou normalizační organizací (CEN, CENELEC nebo ETSI). Tyto normy se po svém přijetí stávají součástí práva EU a poskytují výrobcům, kteří je na celém jednotném trhu používají, předpoklad shody s požadavky právních předpisů EU, což pomáhá snížit náklady pro malé podniky. Tento proces je založen na partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi Komisí a subjekty činnými v oblasti normalizace, přičemž rozdělení úloh a povinností se řídí nařízením o normalizaci z roku 2012.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se strategie EU pro normalizaci

Informativní přehled o strategii EU pro normalizaci

Strategie EU pro normalizaci: Stanovování celosvětových norem na podporu odolného, zeleného a digitálního jednotného trhu EU

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací o evropských normách a produktech evropské normalizace 

Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a Radě o provádění nařízení (EU) č. 1025/2012 v letech 2015 až 2020

Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2022

@EU_GROW na Twitteru

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. února 2022