Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva19. prosince 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Obchodování s lidmi: Komise navrhuje přísnější pravidla pro potírání této formy trestné činnosti, která se neustále vyvíjí

Stop sexual harassment and violence against women, rape and sexual abuse concept
© Copyright stock.adobe.com - Tinnakorn

Evropská komise dnes navrhla posílit pravidla pro prevenci obchodování s lidmi a boj proti této trestné činnosti. Každý rok se v EU stane obětí obchodování s lidmi více než 7 000 osob. Toto číslo je ale pravděpodobně mnohem vyšší, neboť mnoho obětí zůstává neodhaleno. Náklady spojené s obchodováním s lidmi v EU dosahují 2,7 miliardy eur ročně. Většinu obětí tvoří ženy a dívky, ale podíl mužských obětí se zvyšuje, zejména v souvislosti s pracovním vykořisťováním.

V posledních letech se formy vykořisťování změnily a tato trestná činnost se stále více přesouvá na internet. To vyžaduje nová opatření na úrovni EU, protože obchodníci s lidmi využívají těchto nových příležitostí k náboru, ovládání, přepravě a vykořisťování obětí, jakož i k přesunu zisků a oslovování klientů v EU i mimo ni.

Díky aktualizovaným pravidlům budou mít donucovací a soudní orgány k dispozici účinnější nástroje pro vyšetřování a stíhání nových forem vykořisťování. Podle nových pravidel bude například vědomé využívání služeb, které poskytují oběti obchodování s lidmi, představovat trestný čin. V návrhu Komise jsou stanoveny povinné sankce za trestné činy v oblasti obchodování s lidmi spáchané nejen jednotlivci, nýbrž i společnostmi. Cílem návrhu je rovněž zlepšit postupy včasné identifikace a podpory obětí v členských státech, zejména vytvořením evropského referenčního mechanismu.

Aktualizovaná pravidla budou zahrnovat zejména tyto prvky:

  • Zařazení nucených sňatků a nezákonných adopcí mezi druhy vykořisťování, na které se vztahují definice stanovené ve směrnici. Členské státy tak budou povinny kriminalizovat toto jednání ve svém vnitrostátním trestním právu jakožto obchodování s lidmi.
  • Výslovně jsou zmíněny trestné činy obchodování s lidmi, které byly spáchány pomocí informačních a komunikačních technologií, včetně internetu a sociálních médií, nebo jimž tyto technologie napomohly.
  • Povinné sankce pro právnické osoby odpovědné za trestné činy obchodování s lidmi. To zahrnuje i vyloučení těchto osob z požívání veřejných výhod nebo dočasné či trvalé uzavření zařízení, v nichž k trestnému činu došlo.
  • Formální vnitrostátní referenční mechanismy ke zlepšení včasné identifikace obětí a zprostředkování pomoci a podpory obětem. Tím bude položen základ evropského referenčního mechanismu, pro nějž budou zřízena vnitrostátní kontaktní místa.
  • Motivace ke snížení poptávky tím, že vědomé využívání služeb poskytovaných oběťmi obchodování s lidmi bude kvalifikováno jako trestný čin.
  • Každoroční sběr údajů obchodování s lidmi v celé EU, které zveřejní Eurostat.

Další kroky

Nyní je na Evropském parlamentu a Radě, aby tento návrh projednaly. Po jeho přijetí budou muset členské státy provést nová pravidla ve svém vnitrostátním právu.

Souvislosti

Obchodování s lidmi je přeshraniční trestná činnost, která dopadá na všechny členské státy. Navzdory pokroku dosaženému v posledních letech zůstává v EU nadále vážnou hrozbou. Dnes zveřejněná čtvrtá zpráva o pokroku dosaženém v boji proti obchodování s lidmi poskytuje faktický přehled o klíčových otázkách týkajících se obchodování s lidmi v EU.

Jádrem úsilí EU v oblasti prevence obchodování s lidmi a boje proti této trestné činnosti je od roku 2011 směrnice o boji proti obchodování s lidmi. Směrnice poskytla právní základ pro důraznou reakci trestního soudnictví a vysoké standardy ochrany a podpory obětí. Kvůli vývoji v poslední době je však nezbytná aktualizace stávajícího znění směrnice.

V dubnu 2021 předložila Komise strategii EU pro boj proti obchodování s lidmi (2021–2025), která se zaměřuje na předcházení této trestné činnosti, postavení obchodníků s lidmi před soud a ochranu obětí a posílení jejich postavení. Jedním z klíčových opatření strategie bylo ustanovení o hodnocení a případném přezkumu směrnice o boji proti obchodování s lidmi v zájmu jejího přizpůsobení aktuálním potřebám. Vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi často provádějí organizované zločinecké skupiny, je strategie pro boj proti obchodování s lidmi úzce propojena se strategií EU pro boj proti organizované trestné činnosti. Ochrana společnosti před organizovanou trestnou činností, včetně obchodování s lidmi, je prioritou strategie bezpečnostní unie EU.

Další informace

Otázky a odpovědi: Nová pravidla pro boj proti obchodování s lidmi

Informativní přehled

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí

Zpráva o pokroku dosaženém v oblasti boje proti obchodování s lidmi (čtvrtá zpráva)

Internetové stránky o boji proti obchodování s lidmi

Citát

Obchodování s lidmi je mimořádně komplexní trestná činnost a aktivity obchodníků s lidmi se neustále vyvíjejí s tím, jak postupuje technologický pokrok. Vynaložíme veškeré úsilí na to, abychom postavili před soud více pachatelů a ochránili více lidí před těmito ohavnými zločiny. Pouze díky úzké spolupráci s členskými státy bude možné zlepšit naše schopnosti v prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně jeho obětí. Dnešní návrh je dalším konkrétním výsledkem strategie EU pro bezpečnostní unii.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 19/12/2022

 

Hospodářský útlum po pandemii koronaviru, rostoucí digitalizace společnosti a vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině vytvořily nové příležitosti, jako mohou obchodníci s lidmi zneužívat zranitelného postavení lidí k vlastnímu finančnímu obohacení. Evropská unie potřebuje přísnější pravidla pro prevenci obchodování s lidmi a boj proti němu a pro ochranu obětí. Nemůžeme tolerovat, aby zákazníci služeb postavených na vykořisťování, kteří jsou si tohoto trestného činu vědomi, zůstali nepotrestáni. Navrhujeme proto, aby členské státy vědomé využívání takových služeb kriminalizovaly.

Ylva Johanssonová, komisařka pro vnitřní věci - 19/12/2022

 

Chceme ukázat, že společnosti, které profitují z nucené práce, nevyváznou s pouhou pokutou za tyto trestné činy, nýbrž že jim hrozí vážné následky, jako je vyloučení z požívání veřejných výhod nebo dokonce uzavření jejich provozoven. Potřebujeme komplexnější systém identifikace, ochrany a podpory obětí obchodování s lidmi, který lze realizovat pouze prostřednictvím dostupných a účinných vnitrostátních referenčních mechanismů. Tato pravidla zmodernizují boj proti obchodování s lidmi a ochranu jeho oběti.

Diane Schmitt, EU Anti-Trafficking Coordinator - 19/12/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
19. prosince 2022