Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Ochrana osobních údajů - Správa odběru informací ze služby Newsroom

Operace zpracování údajů: Týdeník Zastoupení Evropské komise v České republice, comm-rep-czatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-cz[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Správce údajů: Zastoupení Evropské komise v České republice, GŘ COMM, Evropská komise

Zpracovatel údajů: Evropská komise, GŘ Connect, oddělení R.3

Referenční číslo: DPR-EC-03928

Úvod

Evropská komise se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí, z jakých důvodů se vaše osobní údaje zpracovávají, jakým způsobem je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak zajišťujeme ochranu všech údajů, které získáme. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace používány a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte vy. Prohlášení obsahuje také kontakt na odpovědného správce údajů, na kterého se můžete obracet v případě, že potřebujete uplatnit vaše práva, a dále kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Informace týkající se operace zpracování údajů „Správa odběru informací ze služby Newsroom“ (tj. Týdeník Zastoupení Evropské komise v České republice), kterou provádějí útvary Evropské komise, jsou uvedeny níže.

Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel zpracování údajů: správce údajů shromažďuje a dále zpracovává vaše osobní údaje, abyste prostřednictvím našeho týdeníku nebo oznámení mohli dostávat požadované informace o různých tématech v oblasti služby (služeb) Evropské komise.

Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování.

Na jakém právním základě vaše osobní údaje zpracováváme?

Přihlásili jste se k odběru informací o různých tématech týkajících se útvarů Evropské komise.

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem odběru požadovaných informací prostřednictvím týdeníku nebo oznámení.

Které osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Aby bylo možno zpracování provést, smí správce údajů shromažďovat tyto kategorie osobních údajů:

  • vaši e-mailovou adresu;
  • četnost oznámení a
  • oblasti zájmu.

Tyto osobní údaje potřebujeme, abychom zajistili poskytování služby vám jako účastníkovi.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Správce údajů uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu 5 let od poslední interakce s útvary Komise, nebo dokud nepožádáte o smazání svých osobních údajů.

Pokud jste si vytvořili profil pro využití služeb Connect Newsroom, můžete související osobní údaje kdykoli upravit. Svůj profil a osobní údaje s ním spojené můžete také smazat.

Můžete rovněž napsat na zvláštní e-mailovou schránku CNECT-NEWSROOMatec [dot] europa [dot] eu (CNECT-NEWSROOM[at]ec[dot]europa[dot]eu) a požádat o odhlášení ze seznamu e-mailových adres, anebo použít odhlašovací odkaz v informačním e-mailu, který jste obdrželi.

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, databáze, nahraná data atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise. Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Ochranu vašich osobních údajů zajišťuje řada technických a organizačních opatření. Mezi technická opatření patří postupy vhodné k ochraně bezpečnosti na internetu, před ztrátou údajů a změnou údajů nebo neoprávněným přístupem, přičemž se zohledňuje riziko spojené se zpracováním údajů a povaha zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují přístup k údajům omezený na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely jejich zpracování.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří jsou odpovědní za provádění této operace zpracování a dalším oprávněným zaměstnancům Komise v souladu se zásadou „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Zaměstnanci dodavatele mají rovněž přístup k vašim osobním údajům v souladu se zásadou „vědět jen to nejnutnější“.

Upozornění: Podle čl. 3 bodu 13 nařízení (EU) 2018/1725 se za příjemce nepovažují orgány veřejné moci (např. Účetní dvůr, Soudní dvůr EU), které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu. Další zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Informace, které shromažďujeme, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. V příslušných případech máte právo vymazat své osobní údaje, omezit zpracování vašich osobních údajů, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Pro účely tohoto zpracování údajů jste správci udělili souhlas s poskytnutím svých osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením svého rozhodnutí správci údajů zaslaným na adresu: Zastoupení Evropské komise v České republice, GŘ COMM, Evropská komise (comm-rep-czatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-cz[at]ec[dot]europa[dot]eu)). Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování provedeného předtím, než jste souhlas odvolali.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit také na evropského inspektora ochrany údajů. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (vč. referenčního čísla, viz poslední odstavec).

Kontaktní údaje

  • Správce údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725, máte-li připomínky, otázky nebo obavy či pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání svých osobních údajů, obraťte se prosím na správce údajů: Zastoupení Evropské komise v České republice, GŘ COMM, Evropská komise (comm-rep-czatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-cz[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 můžete kontaktovat pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů data-protection-officeratec [dot] europa [dot] eu ((data-protection-officer[at]ec[dot]europa[dot]eu)).

  • Evropský inspektor ochrany údajů

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů na adrese edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu).

Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací obnášejících zpracování osobních údajů Evropskou komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny. Rejstřík najdete na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-03928.