Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva11. května 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Ochrana spotřebitele: Komise přijala přísnější pravidla pro finanční služby online

Digital growth

Evropská komise dnes přijala reformu stávajících pravidel EU o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku. Návrh posílí práva spotřebitelů a podpoří přeshraniční poskytování finančních služeb na jednotném trhu. S ohledem na celkovou digitalizaci odvětví a nové typy finančních služeb, které byly vyvinuty od zavedení pravidel v roce 2002, prošel trh výraznou proměnou. Svůj podíl na tomto vývoji měla pandemie COVID-19, během níž došlo k významnému nárůstu online transakcí.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla: „Spotřebitelé stále častěji využívají služby online. Platí to i pro finance, a to je dobrá věc. Musíme však také zajistit, aby pravidla hry odpovídala nejnovějšímu vývoji. V případě problémů potřebují spotřebitelé jasné informace a záchrannou síť.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders doplnil: „Je to jednoduché: s tím, jak se vyvíjí svět finančních služeb, se musí vyvíjet i naše pravidla. Digitalizace a strmě rostoucí počet nových finančních produktů toto odvětví za posledních dvacet let zásadně změnily a nedávná omezení volného pohybu osob v důsledku koronavirové krize ukázala, že účinnější a aktualizovaný regulační rámec pro finanční služby na dálku je důležitější než kdy jindy. Ačkoli se rizika a problémy mohou lišit, naše pozornost je vždy zaměřena na bezpečnost spotřebitelů.“

Modernizace pravidel EU

S cílem zajistit podporu poskytování finančních služeb na vnitřním trhu a vysokou úroveň ochrany spotřebitele návrh zavádí opatření v několika oblastech:

  • Snazší přístup k 14dennímu právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku. Aby byl výkon tohoto práva snazší, budou muset obchodníci při elektronickém prodeji dávat k dispozici tlačítko pro odstoupení od smlouvy. Obchodník bude navíc povinen zaslat oznámení o právu odstoupit od smlouvy, pokud budou předsmluvní informace obdrženy méně než jeden den před uzavřením smlouvy.
  • Jasná pravidla o poskytování předsmluvních informací. Návrh modernizuje například pravidla pro elektronickou komunikaci. Prodávajícímu ukládá povinnost poskytnout určité informace předem, například e-mailovou adresu obchodníka, případné skryté náklady nebo riziko spojené s finanční službou. Informace musí být rovněž viditelně uvedeny na obrazovce a jsou zavedena pravidla ohledně automatického otevírání oken a vrstvených odkazů pro poskytování informací. Nová pravidla rovněž zajistí, aby měl spotřebitel dostatek času na pochopení obdržených informací, a to alespoň jeden den před vlastním podpisem smlouvy.
  • Zvláštní pravidla na ochranu spotřebitelů při uzavírání smluv o finančních službách online. Smlouvy o finančních službách mohou být hůře srozumitelné, a to zejména tehdy, jsou-li sjednávány na dálku. Návrh ukládá obchodníkům, aby zavedli spravedlivé a transparentní online systémy a aby při používání online nástrojů (např. roboadvice nebo chat boxy) poskytovali náležité vysvětlivky. Pravidla rovněž posilují postavení spotřebitelů tím, že zavádějí možnost požádat o lidský zásah, pokud interakce s těmito online nástroji není plně uspokojivá.
  • Prosazování. Návrh posílí pravomoci příslušných orgánů. Na smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku se budou v případě rozsáhlého přeshraničního protiprávního jednání vztahovat přísnější sankce ve výši nejméně 4 % ročního obratu.
  • Plná harmonizace k zajištění stejné vysoké úrovně ochrany spotřebitele na celém vnitřním trhu. Návrh zavádí plnou právní harmonizaci a stanoví podobná pravidla pro všechny poskytovatele ve všech členských státech.

Další kroky

Návrh Komise budou nyní projednávat Rada a Evropský parlament.

Souvislosti

V posledních 20 let se uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku rychle mění. Poskytovatelé finančních služeb a spotřebitelé už nepoužívají fax, který je uveden ve směrnici, a objevili se noví aktéři (např. fintech společnosti) s novými obchodními modely a novými distribučními kanály (např. finanční služby prodávané online). Kromě toho pandemie COVID-19 a související omezení volného pohybu osob obecně urychlily nakupování online.

Směrnice byla předmětem plného hodnocení. Hlavní výsledky: i) po vstupu směrnice v platnost byla přijata řada legislativních aktů EU týkajících se konkrétních produktů (např. směrnice o spotřebitelském úvěru) a horizontálních právních předpisů EU (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), čímž se snížil její význam a následně i přidaná hodnota; ii) na účinnost směrnice při dosahování jejích hlavních cílů měla vliv řada změn, jako je rostoucí digitalizace služeb; iii) směrnice však byla i nadále užitečná, neboť její horizontální uplatňování zajistilo, že spotřebitelé mají u smluv uzavíraných na dálku určitou úroveň ochrany v případě finančních produktů, na něž se dosud nevztahovaly žádné právní předpisy EU (např. směrnice se použije při absenci pravidel EU pro kryptoaktiva).

Posouzení dopadů připojené k návrhu zkoumalo řadu možností. Upřednostňovaná možnost vedla ke zrušení směrnice 2002/65/ES, modernizaci a následnému začlenění stále relevantních článků (právo na předsmluvní informace a právo odstoupit od smlouvy) do směrnice 2011/83/EU (směrnice o právech spotřebitelů), rozšíření uplatňování některých pravidel směrnice 2011/83/EU na finanční služby pro spotřebitele uzavírané na dálku (např. pravidla pro dodatečné platby, prosazování a sankce) a zavedení cílených nových ustanovení k zajištění spravedlnosti online při uzavírání finančních služeb na internetu. Návrh se tedy zabývá zjištěnými problémy a řeší cíle účinným, účelným a přiměřeným způsobem.

Další informace

Návrh, kterým se mění pravidla týkající se smluv o finančních službách uzavíraných na dálku

Pravidla EU pro uvádění finančních služeb na trh na dálku

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. května 2022