Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva19. července 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Otázky a odpovědi: Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost ve výši 7 miliard eur

nextgenerationeu_otazky_a_odpovedi.jpg
© EC
© EC
Jak Komise plán Česka pro oživení a odolnost posuzovala? Komise posuzuje plány na podporu oživení a odolnosti na základě jedenácti kritérií stanovených v samotném nařízení. 

 U 11 kritérií se vyžaduje posouzení, zda:

  • opatření mají trvalý dopad,
  • opatření řeší problémy uvedené v doporučeních pro jednotlivé země nebo jejich významnou část,
  • milníky a cíle, které umožňují sledovat pokrok v oblasti reforem a investic, jsou jasné a realistické,
  • plány splňují cíl 37 % výdajů na oblast klimatu a cíl 20 % výdajů na digitální oblast,
  • plány respektují zásadu „významně nepoškozovat“,
  • plány poskytují přiměřený kontrolní a auditní mechanismus a stanoví věrohodnost informací o nákladech.

Komise své posouzení shrnula v návrhu prováděcího rozhodnutí Rady. Doprovodný pracovní dokument útvarů Komise obsahuje k tomuto posouzení podrobnou dokumentaci.

 

Podporuje plán Česka pro oživení a odolnost účinně ekologickou transformaci?

Příspěvek českého plánu na ekologickou transformaci činí 42 % celkového přídělu ve výši 7 miliard EUR. To přesahuje minimum 37 % požadované nařízením o Nástroji pro oživení a odolnost.

Opatření plánu na podporu ekologické transformace Česka zahrnují 1,6 miliardy EUR na zvýšení energetické účinnosti obytných a veřejných budov, jeslí a zařízení sociální péče. Plán poskytuje 500 milionů EUR na zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, a to podporou solární energie pro podniky a nákupem kotlů na biomasu, tepelných čerpadel a solárních energetických systémů pro domácnosti. Obsahuje také investice ve výši 1,1 miliardy EUR na podporu udržitelné mobility prostřednictvím modernizace železniční infrastruktury, pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu a rozšíření infrastruktury pro dobíjení elektrické energie.

Další investice mají podpořit recyklační infrastrukturu, oběhové hospodářství a lepší systémy hospodaření s vodou pro podniky, jakož i opatření na přizpůsobení se změně klimatu v lesnictví a vodohospodářství.

 

Přispívá plán Česka pro oživení a odolnost účinně k digitální transformaci?

Příspěvek českého plánu k digitální transformaci činí 22 % celkového přídělu ve výši 7 miliard EUR. To přesahuje minimum 20 % požadované nařízením o Nástroji pro oživení a odolnost.

Opatření uvedená v plánu na podporu digitální transformace Česka zahrnují 650 milionů EUR na podporu digitální transformace podniků prostřednictvím center pro digitální inovace, využívání špičkových digitálních technologií a zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou a sítí 5G. Investice ve výši 310 milionů EUR podpoří přechod na digitální vzdělávání, což zahrnuje přepracování učebních osnov v oblasti IT, poskytnutí digitálního vybavení 7 000 škol a digitální odbornou přípravu učitelů, jakož i nové vysokoškolské programy v rychle rostoucích digitálních oborech. Dalších 275 milionů EUR je určeno na programy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace zaměřené na digitální dovednosti a dovednosti pro průmysl 4.0, což pomůže pracovní síle přizpůsobit se potřebám digitální ekonomiky. Další finanční prostředky ve výši 450 milionů EUR jsou vyčleněny na digitalizaci veřejných služeb, od digitalizace stavebních povolení a územního plánování až po zdravotní péči a spravedlnost.

 

Představuje plán pro oživení a odolnost vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci Česka?

Komise se domnívá, že plán představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci, čímž odpovídajícím způsobem přispívá ke všem šesti pilířům uvedeným v článku 3 nařízení.

Plán stanoví opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí, posílení přístupu malých a středních podniků k financování, stimulaci výsledků výzkumu a inovací, zvýšení zaměstnanosti a propojení dovedností s pracovními místy a ke zvýšení účinnosti veřejné správy a soudního systému. Cílené intervence jsou navrženy tak, aby posílily sociální soudržnost řešením nerovností ve vzdělávání, jakož i problémů souvisejících s účastí žen na trhu práce, a posílily rozvoj dovedností. Plán obsahuje politiku pro příští generaci, a to v rámci reforem a investic na všech úrovních vzdělávání, jejichž cílem je posílit digitální dovednosti žáků, studentů a učitelů, zatímco další opatření se zaměřují na posílení podpory znevýhodněných škol a žáků, u nichž hrozí neúspěch, nebo na zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a péče.

Plán obsahuje do určité míry opatření k provádění reforem a veřejných investičních projektů představujících ucelené činnosti. Plán mohl lépe využít celý potenciál některých investic prostřednictvím dalekosáhlejších doplňkových reforem. To se týká zejména opatření na podporu obnovitelných zdrojů energie, nízkoemisní mobility a digitální a udržitelné dopravní infrastruktury, kde investice nedoprovázejí příslušné reformy.

 

Zabývají se reformy účinně všemi příslušnými doporučeními pro Česko, která mu byla vydána v rámci evropského semestru, nebo jejich významnou částí?

Součástí plánu Česka je rozsáhlý soubor vzájemně se posilujících reforem a investic, jež přispívají k účinnému řešení všech nebo významné části hospodářských a sociálních výzev identifikovaných v doporučeních Rady určených Česku v rámci evropského semestru v letech 2019 a 2020.

Plán přispívá k řešení strukturálních problémů uvedených v doporučeních pro jednotlivé země prostřednictvím investic a reforem v oblasti zdravotní péče, dovedností a vzdělávání, ekologické a digitální transformace, dopravy, podpory podniků a výzkumu a inovací.

Proces udělování stavebních povolení bude reformován a digitalizován, čímž se výrazně zkrátí jeho délka. Očekává se, že opatření na podporu elektronické veřejné správy a boje proti korupci zlepší podnikatelské prostředí. Růstový potenciál a konkurenceschopnost českého hospodářství by měly být podpořeny také investicemi do výzkumu a vývoje, které by se měly zaměřit na spolupráci veřejného a soukromého sektoru, přístup k financování a nefinanční podporu pro inovativní podniky, zejména malé a střední podniky, zlepšení inovačního ekosystému, a měly by se rovněž zaměřit na průmyslovou, environmentální, dopravní, kulturní, digitální a zdravotnickou oblast.

Očekává se, že doporučení Rady týkající se trhu práce, dovedností a vzdělávání budou řešena prostřednictvím rekvalifikačních programů, celoživotní odborné přípravy v podnicích, nových zařízení péče o děti, digitálních kompetencí učitelů, aktualizovaných osnov podporujících digitální dovednosti a gramotnost a vybavení IT pro školy, jakož i opatření zaměřených na nerovnosti ve vzdělávání.

Doporučení v oblasti zdravotní péče budou podle všeho řešena prostřednictvím posílené prevence rakoviny a rehabilitační péče, vytvoření portálu elektronického zdravotnictví, který podpoří integrované postupy péče, a podpory vzdělávání v oblasti zdravotní péče.

Více informací:

Tisková zpráva: Evropská komise schválila plán Česka pro oživení a odolnost ve výši 7 miliard eur

Nástroj pro oživení a odolnost: Otázky a odpovědi

Informační přehled o plánu Česka pro oživení a odolnost

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu Česka pro oživení a odolnost

Příloha návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu Česka pro oživení a odolnost

Pracovní dokument útvarů Komise připojený k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady

Nástroj pro oživení a odolnost

Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost

Podrobnosti

Datum zveřejnění
19. července 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku