Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva27. února 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 11 min

Pokrok ohledně Protokolu o Irsku/Severním Irsku: principiální politická dohoda o Windsorském rámci

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to the United Kingdom

Evropské komisi a vládě Spojeného království se dnes podařilo dosáhnout principiální politické dohody ohledně Windsorského rámce. Jedná se o komplexní soubor společných řešení, která mají s konečnou platností odstranit praktické obtíže, s nimiž se občané a podniky v Severním Irsku setkávají, a zajistit jim dlouhodobou jistotu a předvídatelnost dalšího vývoje.  

Ke společným řešením patří mimo jiné nová ujednání o clech, zemědělsko-potravinářských aspektech, léčivých přípravcích, DPH a spotřební dani, jakož i specifické nástroje, jimiž se má zajistit, aby se více zohledňovala perspektiva obyvatel Severního Irska při jednání o konkrétních otázkách, jež mají význam zvláště pro místní komunity. Tato nová ujednání se opírají o pevné záruky, jež mají zajistit integritu jednotného trhu EU, na který má Severní Irsko speciální přístup.   

Dnešní principiální politická dohoda oběma stranám umožňuje zahájit novou kapitolu jejich partnerství, která se zakládá na vzájemné důvěře a plné spolupráci. Zároveň tak bude možné využít plného potenciálu vzájemného vztahu.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Windsorského rámce bylo možné dosáhnout díky jasné politické vůli a tvrdé práci založené na naprosto základní premise, a to že zájmy a potřeby lidí by měly být vždy na prvním místě. V našem úsilí jsme nikdy neztráceli ze zřetele podporu a ochranu těžce získaných výhod Velkopáteční (Belfastské) dohody. Výsledek dnešního jednání nám umožňuje předložit definitivní řešení, která budou fungovat ve prospěch lidí i podniků v Severním Irsku a zároveň ochrání náš jednotný trh. Kromě toho tak dnes můžete otočit list a věnovat se našemu dvojstrannému vztahu, vztahu blízkých spojenců, kteří v krizových dobách drží spolu.“

Společná řešení, jež se podařilo nalézt v rámci dohody o vystoupení, byla zformulována na základě těchto východisek:

  • komplexní, horizontální a definitivní řešení praktických obtíží fungování Protokolu,
  • rovnováha mezi flexibilními opatřeními pro pohyb zboží určeného ke konečnému užití v Severním Irsku a účinnými zárukami, které zaručují ochranu jednotného trhu EU,
  • jasné rozlišování mezi zbožím, u něhož hrozí, že vstoupí na jednotný trh EU, a zbožím, u něhož toto riziko nehrozí.

V oblasti sanitární a fytosanitární se společnými řešeními zajišťuje, že budou v supermarketech v Severním Irsku k dispozici stejné potraviny jako ve zbytku Spojeného království. V praxi to bude znamenat, že zemědělsko-potravinářské maloobchodní produkty určené ke konečné spotřebě v Severním Irsku bude možné přepravovat z Velké Británie s minimálními kontrolami a požadavky na certifikaci. Kromě toho se na ně budou vztahovat zdravotní normy platné ve Spojeném království, přičemž v zájmu ochrany jednotného trhu pak zůstanou i nadále v platnosti unijní pravidla pro zdraví rostlin a zvířat. Toto ujednání je v souladu se souborem stávajících i nových záruk. Například budou postupně zavedena zařízení pro kontrolu sanitárního a fytosanitárního stavu a související označování. Jakmile budou tyto záruky plně funkční, dojde ke snížení kontrol totožnosti na pouhých 5 %. Fyzické kontroly se budou provádět na základě přístupu založeného na zpravodajských informacích a na míře potenciálního rizika. Ke zjednodušení dojde i při cestování se zvířaty v zájmovém chovu – bude k tomu potřeba pouze běžný cestovní pas zvířete, označení mikročipem a prohlášení majitele zvířete, že s ním nevycestuje na území EU.

Nová ujednání v oblasti cel jsou založena na rozšířené verzi systému důvěryhodných obchodních subjektů, do něhož se budou moci zapojit i podniky z Velké Británie. Na zboží přepravované důvěryhodnými obchodními subjekty, u něhož nehrozí, že vstoupí na jednotný trh EU, se budou vztahovat výrazně zjednodušené postupy a prohlášení, kde bude nutné vyplňovat mnohem méně údajů. Výrazné usnadnění podmínek se zavádí pro nákladní dopravu a přepravu všech typů balíků, tj. zásilek mezi dvěma podniky, mezi podnikem a spotřebitelem, spotřebitelem a podnikem i mezi spotřebiteli, přičemž posledně uvedený typ zásilek bude zcela vyňat z hlavních celních požadavků. Tato nová řešení je možné realizovat zvláště díky novým ujednáním o sdílení dat, jelikož je tak možné vyhodnotit míru rizika. Na základě toho se pak stanoví nutnost kontroly. Jako záruka rovněž funguje přísný postup autorizace a sledování systému důvěryhodných obchodních subjektů a dále zvýšený dohled nad trhem a prosazování pravidel ze strany orgánů Spojeného království. Zboží, u něhož hrozí, že vstoupí na jednotný trh EU, bude podléhat nezjednodušenému celnímu režimu.

Dále se podařilo nalézt trvalé řešení problému, jak zajistit, aby měli obyvatelé Severního Irska přístup ke všem léčivým přípravkům (včetně nových léčiv) ve stejném okamžiku a za stejných podmínek jako lidé ve zbytku Spojeného království. Tím se doplňuje řešení, které Unie přijala v dubnu 2022 ohledně dodávek generik do Severního Irska. Tato nová ujednání je možné realizovat díky novým zárukám, tj. zejména v oblasti označování, jimiž se má zajistit, aby se daná léčiva neocitla na jednotném trhu EU.  

Nově byla stanovena určitá flexibilní ujednání u některých pravidel týkajících se DPH a spotřební daně, u nichž jsou zavedeny záruky ochrany EU před rizikem podvodů a případným narušením hospodářské soutěže. Jde například o možnost stanovit sazby DPH Spojeného království pro nemovité věci, u nichž nehrozí, že vstoupí na jednotný trh EU (např. tepelná čerpadla pro domácnosti), pod úrovní minimálních sazeb DPH EU. Režim osvobození od DPH uplatňovaný ve Spojeném království pro malé a střední podniky nyní platí pro zboží i služby, a to v případě, že Spojené království respektuje unijní limit pro velikost malých a středních podniků. Zároveň bude nyní možné zdaňovat veškeré alkoholické nápoje podle jejich obsahu alkoholu. Pro alkoholické nápoje, které jsou podávány k okamžité spotřebě v pohostinstvích v Severním Irsku, bude navíc možné stanovit nižší celní sazby, a to za předpokladu, že nejsou pod úrovní minimálních celních sazeb platných v EU.

Pokud jde o správu věcí veřejných, budou více brány v potaz názory obyvatel Severního Irska a daných zainteresovaných stran, a to prostřednictvím pravidelného dialogu na všech úrovních struktur dohody o vystoupení. Intenzivnější bude i zapojení zúčastněných stran Severního Irska do řešení otázek týkajících se Protokolu. V rámci Smíšené poradní pracovní skupiny budou zřízeny nové tematické podskupiny. Dále bude vytvořen nový nouzový mechanismus, tzv. Stormontská brzda, která vládě Spojeného království, umožní, na žádost 30 členů zákonodárného shromáždění Severního Irska, zastavit v Severním Irsku uplatňování upravených nebo nahrazujících ustanovení právních předpisů EU týkajících se Protokolu, jež mohou mít zásadní a trvalý dopad na každodenní život tamějších komunit. Tento mechanismus bude možné použít za zcela mimořádných podmínek a jako krajní řešení, a to v rámci velmi přesně definovaného postupu uvedeného v jednostranném prohlášení Spojeného království.

Ve věcech práva EU zůstává Soudní dvůr Evropské unie jedinou a poslední instancí.

Společná řešení se věnují rovněž obtížím s prováděním celních kvót u nejcitlivějších kategorií oceli a vyjasňují uplatňování pravidel státní podpory

Tato nová ujednání byla vypracována v rámci dohody o vystoupení, jejíž je Protokol o Irsku/Severním Irsku nedílnou součástí. V rámci těchto předem stanovených právních parametrů se prostřednictvím několika cílených úprav Protokolu s konečnou platností řeší nepředvídatelné okolnosti nebo nedostatky, které se u něho od začátku uplatňování objevily. 

Další postup

Evropská komise a vláda Spojeného království nyní podniknou v rámci svých pravomocí nezbytné kroky, jimiž se zajistí, aby byla uvedená společná řešení převedena do podoby právně závazných nástrojů a aby byla urychleně a v dobré víře zavedena do praxe. Za tímto účelem se v nadcházejících týdnech rovněž uskuteční schůzka smíšeného výboru EU – Spojené království zřízeného dohodou o vystoupení, jíž budou společně předsedat místopředseda Komise Maroš Šefčovič a ministr zahraničí Spojeného království James Cleverly. Komise dnes předložila Radě návrhy postoje EU mimo jiné k rozhodnutím, které je třeba během uvedené schůzky přijmout.

Dále dnes Komise představila legislativní návrhy týkající se sanitární a fytosanitární oblasti, léčivých prostředků a celních kvót. Tyto návrhy budou nyní postoupeny Evropskému parlamentu a Radě.

V tomto ohledu budou plně respektovány příslušné role Evropského parlamentu a Rady.

Nová ujednání nejsou kompatibilní se zákonem k protokolu o Severním Irsku. Komise vítá, že vláda Spojeného království zastavuje postup související s tímto zákonem a nepokračuje v jeho projednávání, takže se jím parlament Spojeného království po skončení zasedacího období již nebude dále zabývat. Jakmile dojde k provedení těchto ujednání, bude to znamenat, že již není žádný důvod pro probíhající soudní řízení zahájené Komisí proti Spojenému království vztahující se k Protokolu o Irsku/Severním Irsku.    

Souvislosti

Na Protokolu o Irsku/Severním Irsku jakožto nedílné součásti dohody o vystoupení se společně dohodly EU a Spojené království a ratifikovaly jej. Protokol je v platnosti od 1. února 2020 a má právní účinky podle mezinárodního práva. Jeho cílem je chránit Velkopáteční (Belfastskou) dohodu ve všech jejích aspektech, zachovat mír a stabilitu v Severním Irsku, zabránit vzniku tvrdé hranice na ostrově Irsko a zachovat integritu jednotného trhu EU.

Další informace

Prohlášení předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové

Politické prohlášení

Zpráva

Infopřehled

Právní dokumenty

Citace

Od samého počátku projevovala Evropská unie opravdové pochopení pro nepředvídatelné praktické potíže, které provádění Protokolu v praxi doprovázely. Díky odhodlání a nepolevujícímu úsilí na straně Komise i Spojeného království se nám podařilo najít společná řešení. Protokol tak může začít fungovat ve prospěch všech obyvatel Severního Irska. Navíc se tím zajistí integrita jednotného trhu EU. Budeme tak se Spojeným královstvím moci rozvíjet takovou spolupráci, která je v dnešním světě tolik potřebná: spolupráce trvalá, strategická, která vede k úspěchu.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič - 27/02/2023

 

Windsorského rámce bylo možné dosáhnout díky jasné politické vůli a tvrdé práci založené na naprosto základní premise, a to že zájmy a potřeby lidí by měly být vždy na prvním místě V našem úsilí jsme nikdy neztráceli ze zřetele podporu a ochranu těžce získaných výhod Velkopáteční (Belfastské) dohody. Výsledek dnešního jednání nám umožňuje předložit definitivní řešení, která budou fungovat ve prospěch lidí i podniků v Severním Irsku a zároveň ochrání náš jednotný trh. Kromě toho tak dnes můžete otočit list a věnovat se našemu dvojstrannému vztahu, vztahu blízkých spojenců, kteří v krizových dobách drží spolu.“

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová - 27/02/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. února 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku