Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva8. března 2023

Pokyny k fiskální politice na rok 2024: Podpořit udržitelnost dluhu a růst

Press conference by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, and Paolo Gentiloni, European Commissioner, on the fiscal policy guidance for 2024

Komise dnes vydala pokyny členským státům k provádění a koordinaci fiskální politiky na příští rok. Mezitím pokračují jednání o příštím rámci pro správu ekonomických záležitostí. Obecně by se měly fiskální politiky v roce 2024 zaměřit na zajištění střednědobé udržitelnosti dluhu a na podporu udržitelného a inkluzivního růstu ve všech členských státech.

Důsledky deaktivace obecné únikové doložky a probíhajícího přezkumu správy ekonomických záležitostí

Obecná úniková doložka Paktu o stabilitě a růstu, která stanoví dočasnou odchylku od rozpočtových požadavků obvykle uplatňovaných v případě prudkého hospodářského propadu, bude na konci roku 2023 deaktivována. S koncem období, během něhož obecná úniková doložka platila, dojde k obnovení kvantifikovaných a adresných doporučení jednotlivým zemím v oblasti fiskální politiky.

Jednání o revidovaném rámci pro správu ekonomických záležitostí podle tzv. směrů, které Komise předložila v listopadu 2022, nicméně stále probíhají. Nový rámec pro správu ekonomických záležitostí tedy zatím není k dispozici, a navíc se situace po pandemii změnila, a proto není vhodné vracet se k uplatňování pravidel Paktu o stabilitě a růstu tak, jak platila před aktivací obecné únikové doložky v roce 2020.

Jelikož nový právní rámec zatím neexistuje a vzejde až z výsledků probíhajícího přezkumu správy ekonomických záležitostí, platí dál stávající právní rámec. Zároveň je vhodné zajistit hladkou návaznost budoucích fiskálních pravidel a zohlednit současné výzvy, takže ty prvky směrů Komise pro reformy, které odpovídají současné legislativě, by mohly být do cyklu fiskálního dohledu začleněny již nyní.

Komise je proto připravena navrhnout doporučení pro jednotlivé země v oblasti fiskální politiky na rok 2024, která budou obsahovat kvantitativní požadavek, jakož i kvalitativní pokyny k investičním a energetickým opatřením. Doporučení budou splňovat kritéria navržená ve směrech Komise a zároveň zůstanou v souladu se stávajícími právními předpisy v rámci Paktu o stabilitě a růstu.

Pokyny k přípravě plánů stability a konvergenčních plánů

Členské státy se vyzývají, aby ve svých programech stability a konvergenčních programech stanovily fiskální cíle, které budou splňovat kritéria fiskální korekce, jež definovala Komise ve svých směrech pro reformu. Rovněž se vyzývají, aby projednaly, jak by jejich reformní a investiční plány měly přispět k fiskální udržitelnosti a udržitelnému a inkluzivnímu růstu, včetně ekologické a digitální transformace a cílů týkajících se odolnosti, a to opět v souladu s danými kritérii.

Komise je tedy připravena navrhnout doporučení pro jednotlivé země v oblasti fiskální politiky na rok 2024, která budou:

  • v souladu s fiskálními cíli, které si členské státy stanoví ve svých programech stability a konvergenčních programech, za předpokladu, že cíle budou směřovat k postupnému snížení poměru veřejného dluhu k HDP nebo jeho udržení na obezřetné úrovni a k rozpočtovému schodku ve střednědobém horizontu pod referenční hodnotou 3 % HDP,
  • kvantifikována a dělena podle problémů členských států v oblasti veřejného dluhu,
  • formulována na základě čistých primárních výdajů, jak je Komise navrhla ve směrech pro reformu.

Kromě toho bude Komise ve svých doporučeních o fiskální politice pro jednotlivé země dál klást důraz na veřejné investice. Všechny členské státy by měly i nadále chránit investice financované z vnitrostátních zdrojů a zajistit efektivní využití finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost a z dalších fondů EU, zejména na ekologickou a digitální transformaci a cíle odolnosti.

Doporučení pro jednotlivé země budou obsahovat také pokyny týkající se fiskálních nákladů na opatření v oblasti energetiky.

Zavedení postupu při nadměrném schodku

Vzhledem ke stále značně nejistému makroekonomickému a rozpočtovému výhledu se Komise domnívá, že rozhodnutí o tom, zda by se na členské státy měl uplatnit postup při nadměrném schodku, by nemělo být přijato letos na jaře. Komise v souladu se stávajícími právními předpisy navrhne Radě, aby postupy při nadměrném schodku zahájila na jaře 2024 na základě výsledků plnění rozpočtu za rok 2023.

Členské státy by to měly zohlednit při plnění svých rozpočtů na rok 2023 a při přípravě svých programů stability a konvergenčních programů letos na jaře, a poté i při přípravě návrhů rozpočtových plánů na rok 2024 letos na podzim.

Připravované návrhy týkající se správy ekonomických záležitostí

Jednání o reformě rámce pro správu ekonomických záležitostí v návaznosti na směry Komise předložené v listopadu 2022 pokračují, přičemž názory na několik klíčových otázek se sbližují. Další otázky je však stále třeba vyjasnit.

Komise má v úmyslu předložit legislativní návrhy po nadcházejícím zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci a Evropské rady v březnu 2023.

Další kroky

Sdělení stanoví předběžné pokyny k provádění fiskálních politik na rok 2024, které budou podle potřeby aktualizovány v rámci jarního balíčku evropského semestru v květnu 2023.

Aktualizované pokyny budou i nadále odrážet globální hospodářskou situaci, konkrétní situaci každého členského státu, pokrok v jednáních o probíhajícím přezkumu správy ekonomických záležitostí a politické rozpravy v Radě.

Členské státy by měly pokyny zohlednit ve svých programech stability a konvergenčních programech.

Souvislosti

Dnešní pokyny mají sloužit jako podklad k přípravě programů stability a konvergenčních programů, v nichž členské státy představují své střednědobé fiskální strukturální plány. Na jaře na ně naváží fiskální doporučení pro jednotlivé země, ze kterých bude Komise vycházet při monitorování fiskálních výsledků, počínaje na podzim posouzením návrhů rozpočtových plánů členských států eurozóny na rok 2024.

V listopadu 2022 zveřejnila Komise své směry pro reformu rámce správy ekonomických záležitostí. Hlavními cíli návrhu je zlepšit odpovědnost členských států, zjednodušit rámec a posunout se směrem k většímu střednědobému zaměření v kombinaci s důslednějším a soudržnějším prosazováním.

Další informace

Otázky a odpovědi: Evropská komise představuje pokyny k provádění fiskální politiky v roce 2024

Sdělení o pokynech k provádění fiskální politiky v roce 2024

Sdělení o směrech pro reformu rámce správy ekonomických záležitostí EU

Citace

Aktivace únikové doložky Paktu o stabilitě a růstu v roce 2020 byla správný krok. Díky ní mohly vlády v EU financovat zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a poté i války Ruska proti Ukrajině. Našim ekonomikám pomohla doložka tyto nebývale silné bouře přestát, a nyní tedy můžeme potvrdit, že ke konci roku bude deaktivována. Také dnes, kdy členské státy začínají plánovat své rozpočty na rok 2024 a kdy pokračuje konstruktivní diskuze o reformě Paktu, předkládáme členským státům jasná doporučení. Vlády by měly provádět obezřetnou fiskální politiku, chránit veřejné investice a postupně ukončovat podpůrná opatření v oblasti energetiky, počínaje těmi nejobecnějšími. V neposlední řadě jsme se pak vzhledem ke stále velké ekonomické nejistotě rozhodli, že až do jara 2024 nezahájíme žádný postup při nadměrném schodku.

Komisař Paolo Gentiloni - 08/03/2023

 

Ekonomika EU byla v poslední době vystavena celé řadě otřesů, od pandemie po dopady války Ruska proti Ukrajině. Nyní je čas zaměřit se více na růst a udržitelnost dluhu v budoucnu. Chceme, aby si členské státy stanovily na rok 2024 ambiciózní fiskální cíle, vytyčily si reálnou cestu ke snížení dluhu a rozhodly se, s pomocí jakých reforem a investic dosáhnou udržitelného a inkluzivního růstu. Rozsáhlou podporu, která byla nutná, aby lidé i podniky zvládli loňský nárůst cen energií, bychom měli začít postupně ukončovat, a začneme těmi nejméně cílenými opatřeními. Budeme-li mít zdravé a kvalitní veřejné finance, budeme mít dobrý základ k tomu, abychom pokročili s ekologickou a digitální transformací a zlepšili naši konkurenceschopnost.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 08/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. března 2023