Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. listopadu 2022

Posílení Schengenu: Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko jsou připraveny plně se účastnit schengenského prostoru

Europe Day 2021 celebration in Brussels

Komise vyzývá Radu, aby neprodleně přijala nezbytná rozhodnutí, která Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku umožní plně se účastnit schengenského prostoru. Ve sdělení, které bylo dnes přijato, Komise hodnotí vynikající výsledky tří členských států při uplatňování schengenských pravidel.

Tyto členské státy již řadu let významně přispívají k řádnému fungování schengenského prostoru, a to i během pandemie a v poslední době v situaci, kdy čelily bezprecedentním důsledkům války na Ukrajině. I když jsou tyto tři země již částečně vázány schengenskými pravidly, kontroly na vnitřních hranicích s těmito členskými státy nebyly zrušeny, a proto tyto členské státy nevyužívají všech výhod, které vyplývají z toho, že jsou součástí schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Plné členství v schengenském prostoru je pro tyto členské státy právní povinností, a proto by jim mělo být umožněno vzhledem k tomu, že splňují podmínky.

Rozšířením schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích se Unie stane bezpečnější (díky lepší ochraně našich společných vnějších hranic a efektivní policejní spolupráci), bude více prosperovat (díky tomu, že se zamezí ztrátám času na hranicích a usnadní se kontakty mezi lidmi a podniky) a bude atraktivnější (tím, že se výrazně rozšíří největší společný prostor na světě bez kontrol na vnitřních hranicích).

Bulharsko zavedlo silnou správu hranic s účinnou hraniční ostrahou a systematickými hraničními kontrolami. Prioritou je boj proti přeshraniční trestné činnosti prostřednictvím mezinárodní policejní spolupráce, včetně spolupráce s Europolem. Schengenský informační systém je dobře zaveden. Bulharsko rovněž prokázalo, že má nezbytné struktury k zajištění dodržování základních práv, zaručení přístupu k mezinárodní ochraně a dodržování zásady nenavracení.

Rumunsko provádí přísnou a účinnou správu hranic, včetně ostrahy hranic a systematických hraničních kontrol, a mezinárodní policejní spolupráci. Aktivně bojuje proti nelegální migraci a obchodování s lidmi (oblasti, které jsou považovány za prioritní). Schengenský informační systém je dobře zaveden. Pokud jde o dodržování základních práv, Rumunsko má zavedeny účinné struktury, které zaručují přístup k mezinárodní ochraně a dodržuje zásadu nenavracení.

Bulharsko a Rumunsko úspěšně dokončily postup schengenského hodnocení v roce 2011. Rada dokončení postupu hodnocení uznala ve dvou samostatných závěrech Rady, ale již více než 11 let nebylo přijato žádné rozhodnutí Rady o zrušení vnitřních hranic. Vzhledem k době, která uplynula od roku 2011, a s cílem posílit vzájemnou důvěru a uznat vývoj schengenských pravidel od roku 2011 vydaly Bulharsko a Rumunsko v březnu 2022 v Radě společné prohlášení. Bulharsko a Rumunsko dobrovolně přizvaly tým odborníků pod koordinací Komise, aby prozkoumali provádění nejnovějšího vývoje schengenských pravidel.

Tato dobrovolná zjišťovací mise, která se uskutečnila v říjnu 2022, potvrdila, že Bulharsko a Rumunsko nejen pokračovaly v provádění nových pravidel a nástrojů, ale že rovněž podstatně posílily celkové uplatňování struktury schengenského systému ve všech jejích rozměrech. Kromě toho se ukázalo, že tyto dvě země mají při provádění schengenských pravidel vzorové výsledky.

V prosinci 2021 Rada potvrdila, že Chorvatsko splnilo požadované podmínky pro vstup do schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Postup hodnocení probíhal od roku 2016 do roku 2020. Jeho součástí byla i úspěšná cílená inspekce na místě v roce 2020, která měla ověřit provádění opatření v oblasti správy vnějších hranic. Chorvatsko vyvinulo značné úsilí, aby zajistilo, že kontroly na vnějších hranicích budou v souladu se závazky v oblasti základních práv. Konkrétně v červnu 2021 zřídilo nezávislý monitorovací mechanismus, který zajišťuje nezávislé monitorování lidských práv v případě operací souvisejících s hranicemi, migranty a žadateli o azyl. Mechanismus přímo zahrnuje chorvatské zúčastněné strany a řídí jej nezávislý poradní výbor. Chorvatsko bylo prvním členským státem, který takový mechanismus zavedl. Dne 4. listopadu 2022 byla podepsána nová dohoda o prodloužení a posílení nezávislého monitorovacího mechanismu. Tato nová dohoda plně odráží všechna doporučení vydaná poradním výborem dne 27. října 2022.

Další postup

Pod vedením českého předsednictví bude Rada pro spravedlnost a vnitřní věci dne 8. prosince hlasovat o plnou účast Bulharska, Rumunska a Chorvatska na schengenském prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

Souvislosti

Schengenský prostor představuje největší oblast volného cestování na světě. V současné době zahrnuje 22 zemí EU (Belgii, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Itálii, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maltu, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko) a čtyři přidružené země mimo EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Irsko si zachovává možnost neúčasti na zrušení kontrol na vnitřních hranicích.

Země, které se chtějí k schengenskému prostoru připojit, musí projít řadou hodnocení, která zjistí, zda splňují podmínky nezbytné k uplatňování schengenských pravidel. Jakmile mise pro schengenské hodnocení potvrdí, že je členský stát připraven připojit se k prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích, vyžaduje se jednomyslný souhlas všech ostatních členských států uplatňujících schengenské acquis v plném rozsahu. Svůj souhlas musí také vyjádřit Evropský parlament.

Dne 10. listopadu 2022 vydal Evropský parlament kladné stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o plném uplatňování schengenského acquis v Chorvatsku. Dne 18. října 2022 přijal Evropský parlament usnesení, v němž vyzval Radu, aby Rumunsku a Bulharsku umožnila připojit se k schengenskému prostoru. 

Další informace

Sdělení o posílení schengenského prostoru za plné účasti Bulharska, Rumunska a Chorvatska v prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích

Zpráva o dobrovolné zjišťovací misi uskutečněné v Bulharsku a Rumunsku, zaměřené na uplatňování schengenského acquis a jeho vývoj od roku 2011

Sdělení o ověření plného uplatňování schengenského acquis Chorvatskem

Závěry Rady o dokončení postupu hodnocení stupně připravenosti Rumunska provádět veškerá ustanovení schengenského acquis

Závěry Rady o splnění nezbytných podmínek pro plné uplatňování schengenského acquis v Chorvatsku

Proces přistoupení k EU krok za krokem

Usnesení Evropského parlamentu o přijetí Bulharska a Rumunska do schengenského prostoru

 

Citát

Nastal čas, aby se Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko mohly stát plnoprávnými členy schengenského prostoru, což je jejich právo. Dalším otálením riskujeme zbytečné odcizení občanů těchto zemí v době, kdy Evropa musí naopak těsněji spolupracovat. Díky rozšířenému schengenskému prostoru bude EU silnější, a to jak na vnitřní úrovni, tak na celosvětové úrovni.

Místopředseda Komise Margaritis Schinas - 16/11/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. listopadu 2022