Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva17. prosince 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 3 min

Posuzování vlivů na životní prostředí: Komise přijala odůvodněné stanovisko ve sporu Česka s Polskem

jesman-fabio-qspp_jav60q-unsplash.jpg
Countryside nature
Countryside nature
Komise dnes přijala odůvodněné stanovisko v řízení, které zahájilo Česko vůči Polsku podle článku 259 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česko tvrdí, že Polsko porušilo právo Evropské unie některými opatřeními přijatými v rámci řízení o prodloužení koncese na těžbu v hnědouhelném dole Turów do roku 2026.

Komise dnes přijala odůvodněné stanovisko v řízení, které zahájilo Česko vůči Polsku podle článku 259 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česko tvrdí, že Polsko porušilo právo Evropské unie některými opatřeními přijatými v rámci řízení o prodloužení koncese na těžbu v hnědouhelném dole Turów do roku 2026.

V případě sporu mezi dvěma členskými státy článek 259 stanoví, že o této záležitosti musí být nejprve informována Komise, která poté, co umožní oběma stranám se vyjádřit, má tři měsíce na to, aby vydala odůvodněné stanovisko. Pokud Komise stanovisko ve lhůtě tří měsíců nevydá, nebrání to předložení věci soudu.

Česko předložilo Komisi stížnost dne 30. září 2020 a Komise poté vyslechla Česko i Polsko. Ve svém odůvodněném stanovisku Komise dospěla k názoru, že se Polsko dopustilo některých porušení práva EU, která Česká republika ve své stížnosti uvedla, nikoli však všech.

Zaprvé se Komise domnívá, že jsou v polském právu nesprávně provedena ustanovení směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (2011/92/EU), která se týkají přístupu k právní ochraně. Nesoulad příslušných ustanovení polského práva se směrnicí 2011/92 je rovněž předmětem probíhajícího řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.

Zadruhé Komise dospěla k závěru, že při prodlužování koncese na těžbu v hnědouhelném dole Turów polské orgány nesprávně uplatnily ustanovení směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (2011/92/EU) a směrnice o přístupu k informacím (2003/4/ES), pokud jde o informování veřejnosti a členských států zapojených do přeshraničních konzultací, přístup k právní ochraně a také zásadu loajální spolupráce zakotvenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

Další porušení, která Česko ve stížnosti uvádělo – zejména v souvislosti se směrnicí o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (2001/42/ES) a rámcovou směrnicí o vodě (2000/60/ES) –, považuje Komise vzhledem k důkazům a argumentům předloženým oběma členskými státy za neopodstatněná.

Souvislosti

Hnědouhelný důl Turów se nachází v jihozápadním Polsku poblíž hranic s Českem a Německem.

Za účelem prodloužení koncese na těžbu v dole Turów Polsko v květnu 2019 změnilo územní plán a v lednu 2020 vydalo environmentální povolení, včetně posouzení vlivů na životní prostředí, pro prodloužení s okamžitou vykonavatelností. V březnu 2020 Polsko prodloužilo platnost koncese na těžbu do roku 2026. Probíhaly sice přeshraniční mezistátní konzultace a konzultace s veřejností týkající se environmentálního povolení a změny územního plánu, ale ty se prodloužení těžební koncese netýkaly.

V září 2020 podaly české orgány Komisi formální mezistátní stížnost podle článku 259 Smlouvy o fungování EU, podle nějž má být věc předložena Komisi dříve, než členský stát podá žalobu proti jinému členskému státu u Soudního dvora EU.

Česká republika tvrdila, že Polsko porušilo: směrnici 2011/92/EU, směrnici 2001/42/ES, směrnici 2000/60/ES, směrnici 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a zásadu loajální spolupráce uvedenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU.

Další kroky

Poté, co Komise přijme odůvodněné stanovisko, se může Česko rozhodnout, zda věc předloží Soudnímu dvoru EU. To nebrání stranám v tom, aby nalezly smírné řešení sporu.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. prosince 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku