Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva24. ledna 2023Zastoupení v Česku

Potravinové zabezpečení a odolnost ekosystému: Komise zintenzivňuje opatření týkající se opylovačů

Biodiversity Belgium - Landscapes

Komise dnes předkládá novou dohodu pro opylovače, která má pomoci řešit alarmující úbytek volně žijícího opylujícího hmyzu v Evropě. Jde o revizi iniciativy EU týkající se opylovačů z roku 2018. Občané stále častěji požadují rozhodná opatření proti úbytku opylovačů, a to i prostřednictvím nedávné úspěšné evropské občanské iniciativy „Zachraňte včely a zemědělce“. Obnovená iniciativa obsahuje opatření, která mají EU a členské státy přijmout s cílem zvrátit do roku 2030 úbytek opylovačů. Aktuálně totiž v EU vymírá každý třetí druh včel, motýlů a pestřenkovitých. Iniciativa doplňuje návrh Komise na právní rámec pro obnovu přírody z června 2022 a je klíčovou součástí Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Zelené dohody pro Evropu

Zvrácení trendu úbytku opylovačů do roku 2030  

Revidovaná Iniciativa EU týkající se opylovačů stanoví cíle pro rok 2030 a související opatření v rámci tří priorit. Klíčovou prioritou je zlepšení ochrany opylovačů a řešení příčin jejich úbytku. Toho bude dosaženo prostřednictvím: 

  • Lepší ochrany druhů a stanovišť – Komise například dokončí plány ochrany ohrožených druhů opylovačů, určí opylovače typické pro stanoviště chráněná podle směrnice o stanovištích, které by členské státy měly chránit, a společně s členskými státy připraví plán na vytvoření sítě ekologických koridorů pro opylovače, tzv. Buzz Lines. 
  • Obnovy přírodních stanovišť v zemědělské krajině – zejména větší podporou zemědělství šetrného k opylovačům v rámci společné zemědělské politiky. 
  • Zmírnění dopadu používání pesticidů na opylovače – například pomocí právních požadavků na provádění integrované ochrany rostlin nebo dodatečnými zkušebními metodami pro stanovení toxicity pesticidů pro opylovače, včetně subletálních a chronických účinků. Vzhledem k tomu, že nadměrné používání pesticidů je klíčovou příčinou úbytku opylovačů, bude mít zásadní význam snížení rizika a používání pesticidů podle návrhu Komise týkajícího se udržitelného používání pesticidů. 
  • Zlepšení stanovišť opylovačů v městských oblastech. 
  • Řešení dopadů změny klimatu, invazních nepůvodních druhů a dalších hrozeb, jako jsou biocidy nebo světelné znečištění, na opylovače. 

Iniciativa se rovněž zaměří na zlepšení znalostí o úbytku opylovačů, jeho příčinách a důsledcích. Opatření zahrnují vytvoření komplexního monitorovacího systému, podporu výzkumu a posuzování, například mapováním klíčových oblastí opylovačů do roku 2025, a cílená opatření na podporu budování kapacit a šíření znalostí. 

Poslední prioritou je zapojení společnosti a podpora strategického plánování a spolupráce. Komise bude podporovat členské státy při vytváření vnitrostátních strategií pro opylovače. Komise a členské státy budou také občanům a podnikům pomáhat v činnosti – budou například zvyšovat povědomí veřejnosti a podporovat občanskou vědu. 

Úplný seznam opatření je uveden v příloze sdělení „Nová dohoda pro opylovače“

Další kroky 

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby tato nová opatření schválily a aktivně se zapojily do jejich provádění v úzké spolupráci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami. Nová opatření doplní chystané národní plány obnovy (podle navrhovaného právního předpisu o obnově přírody), v nichž budou členské státy rozhodovat o opatřeních k dosažení právně závazného cíle zvrátit do roku 2030 úbytek populací opylovačů. 

Komise bude v průběhu tohoto roku reagovat na občanskou iniciativu „Zachraňte včely a zemědělce“, a to prostřednictvím zvláštního sdělení. 

Souvislosti 

Opylovači jsou nedílnou součástí zdravých ekosystémů. Bez nich by se počet rostlinných druhů snížil a nakonec by řada z nich vymizela i s organismy, které na nich závisejí, což by mělo závažné ekologické, sociální a hospodářské důsledky. Vzhledem k tomu, že přibližně 80 % plodin a planě rostoucích rostlin závisí na opylování živočichy, je úbytek opylovačů jednou z největších hrozeb pro přírodu, dobré životní podmínky lidí a zabezpečení potravin v EU, neboť ohrožuje udržitelnou dlouhodobou zemědělskou produkci. Dnešní geopolitický kontext ještě více posiluje potřebu zvýšit odolnost našeho potravinového systému, mimo jiné i prostřednictvím ochrany a obnovy populací opylujícího hmyzu. 

Iniciativa vychází z komplexních konzultací se zúčastněnými stranami a z institucionální zpětné vazby od Evropského parlamentu, Rady, Výboru regionů a Evropského účetního dvora. Je rovněž v souladu s nedávno přijatým celosvětovým rámcem pro biologickou rozmanitost z Kchun-mingu a Montrealu, který obsahuje celosvětový cíl snížit do roku 2030 riziko plynoucí z používání pesticidů alespoň o 50 %. 

Další informace 

Otázky a odpovědi k revidované iniciativě EU týkající se opylovačů 

Sdělení „Nová politika pro opylovače“ a příloha 

Iniciativa EU týkající se opylovačů – Životní prostředí– Evropská komise (europa.eu) 

Pracovní dokument útvarů Komise – Faktory potravinového zabezpečení 

Informace EU o opylovačích 

Pollinator Park (europa.eu) 

Komise dnes předkládá novou dohodu pro opylovače, která má pomoci řešit alarmující úbytek volně žijícího opylujícího hmyzu v Evropě. Jde o revizi iniciativy EU týkající se opylovačů z roku 2018. Občané stále častěji požadují rozhodná opatření proti úbytku opylovačů, a to i prostřednictvím nedávné úspěšné evropské občanské iniciativy „Zachraňte včely a zemědělce“. Obnovená iniciativa obsahuje opatření, která mají EU a členské státy přijmout s cílem zvrátit do roku 2030 úbytek opylovačů. Aktuálně totiž v EU vymírá každý třetí druh včel, motýlů a pestřenkovitých. Iniciativa doplňuje návrh Komise na právní rámec pro obnovu přírody z června 2022 a je klíčovou součástí Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Zelené dohody pro Evropu

Zvrácení trendu úbytku opylovačů do roku 2030  

Revidovaná Iniciativa EU týkající se opylovačů stanoví cíle pro rok 2030 a související opatření v rámci tří priorit. Klíčovou prioritou je zlepšení ochrany opylovačů a řešení příčin jejich úbytku. Toho bude dosaženo prostřednictvím: 

  • Lepší ochrany druhů a stanovišť – Komise například dokončí plány ochrany ohrožených druhů opylovačů, určí opylovače typické pro stanoviště chráněná podle směrnice o stanovištích, které by členské státy měly chránit, a společně s členskými státy připraví plán na vytvoření sítě ekologických koridorů pro opylovače, tzv. Buzz Lines. 
  • Obnovy přírodních stanovišť v zemědělské krajině – zejména větší podporou zemědělství šetrného k opylovačům v rámci společné zemědělské politiky. 
  • Zmírnění dopadu používání pesticidů na opylovače – například pomocí právních požadavků na provádění integrované ochrany rostlin nebo dodatečnými zkušebními metodami pro stanovení toxicity pesticidů pro opylovače, včetně subletálních a chronických účinků. Vzhledem k tomu, že nadměrné používání pesticidů je klíčovou příčinou úbytku opylovačů, bude mít zásadní význam snížení rizika a používání pesticidů podle návrhu Komise týkajícího se udržitelného používání pesticidů. 
  • Zlepšení stanovišť opylovačů v městských oblastech. 
  • Řešení dopadů změny klimatu, invazních nepůvodních druhů a dalších hrozeb, jako jsou biocidy nebo světelné znečištění, na opylovače. 

Iniciativa se rovněž zaměří na zlepšení znalostí o úbytku opylovačů, jeho příčinách a důsledcích. Opatření zahrnují vytvoření komplexního monitorovacího systému, podporu výzkumu a posuzování, například mapováním klíčových oblastí opylovačů do roku 2025, a cílená opatření na podporu budování kapacit a šíření znalostí. 

Poslední prioritou je zapojení společnosti a podpora strategického plánování a spolupráce. Komise bude podporovat členské státy při vytváření vnitrostátních strategií pro opylovače. Komise a členské státy budou také občanům a podnikům pomáhat v činnosti – budou například zvyšovat povědomí veřejnosti a podporovat občanskou vědu. 

Úplný seznam opatření je uveden v příloze sdělení „Nová dohoda pro opylovače“

Další kroky 

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby tato nová opatření schválily a aktivně se zapojily do jejich provádění v úzké spolupráci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami. Nová opatření doplní chystané národní plány obnovy (podle navrhovaného právního předpisu o obnově přírody), v nichž budou členské státy rozhodovat o opatřeních k dosažení právně závazného cíle zvrátit do roku 2030 úbytek populací opylovačů. 

Komise bude v průběhu tohoto roku reagovat na občanskou iniciativu „Zachraňte včely a zemědělce“, a to prostřednictvím zvláštního sdělení. 

Souvislosti 

Opylovači jsou nedílnou součástí zdravých ekosystémů. Bez nich by se počet rostlinných druhů snížil a nakonec by řada z nich vymizela i s organismy, které na nich závisejí, což by mělo závažné ekologické, sociální a hospodářské důsledky. Vzhledem k tomu, že přibližně 80 % plodin a planě rostoucích rostlin závisí na opylování živočichy, je úbytek opylovačů jednou z největších hrozeb pro přírodu, dobré životní podmínky lidí a zabezpečení potravin v EU, neboť ohrožuje udržitelnou dlouhodobou zemědělskou produkci. Dnešní geopolitický kontext ještě více posiluje potřebu zvýšit odolnost našeho potravinového systému, mimo jiné i prostřednictvím ochrany a obnovy populací opylujícího hmyzu. 

Iniciativa vychází z komplexních konzultací se zúčastněnými stranami a z institucionální zpětné vazby od Evropského parlamentu, Rady, Výboru regionů a Evropského účetního dvora. Je rovněž v souladu s nedávno přijatým celosvětovým rámcem pro biologickou rozmanitost z Kchun-mingu a Montrealu, který obsahuje celosvětový cíl snížit do roku 2030 riziko plynoucí z používání pesticidů alespoň o 50 %. 

Další informace 

Otázky a odpovědi k revidované iniciativě EU týkající se opylovačů 

Sdělení „Nová politika pro opylovače“ a příloha 

Iniciativa EU týkající se opylovačů – Životní prostředí– Evropská komise (europa.eu) 

Pracovní dokument útvarů Komise – Faktory potravinového zabezpečení 

Informace EU o opylovačích 

Pollinator Park (europa.eu) 

 

Citáty:

„Evropští občané důrazně a jasně požadují opatření na ochranu opylovačů. Již u poloviny plodin v EU, které jsou závislé na opylování, se pociťují ztráty. Omezení a nahrazení chemických pesticidů je naprosto nezbytné. Chceme-li, aby evropští zemědělci prosperovali ve zdravém životním prostředí, musí se včelám a motýlům znovu začít dařit dobře.“

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu, 24.1.2023

„Ochrana opylovačů má zásadní význam pro zachování biologické rozmanitosti a naší planety pro budoucí generace. Naši občané neustále volají po rozhodných opatřeních na úrovni EU. Víme, že nadměrné používání pesticidů a nadměrné spoléhání se na ně představuje hrozbu pro naše potravinové zabezpečení, ziskovost zemědělských podniků, biologickou rozmanitost a životní prostředí. Budeme proto i nadále usilovně pracovat na omezení jejich používání a na minimalizaci úbytku opylovačů v budoucnu.“

Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, 24.1.2023

„V našem světě mohou i malé věci spouštět ty velké. V tomto případě bude malý hmyz rozhodovat o budoucnosti přírody i o dlouhodobém potravinovém zabezpečení. Na záchranu opylovačů potřebujeme okamžitá a cílená opatření, protože jsou pro naše ekosystémy, společnosti a ekonomiky neocenitelní. Tato nová dohoda pro opylovače v EU je rozhodujícím krokem vpřed nejen pro EU, ale může být inspirací pro podobná opatření v celém světě. Jednejme proto dřív, než bude příliš pozdě.“

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov, 24.1.2023

„Zemědělci jsou bezprostředně vystaveni dopadu změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti. Víme, že úbytek opylovačů představuje přímé riziko pro zemědělskou produktivitu. Dlouhodobého potravinového zabezpečení nelze dosáhnout bez větší udržitelnosti. Oceňuji a chválím každodenní tvrdou práci zemědělců, kteří se snaží pro nás zajistit potraviny a zároveň dodržovat nejambicióznější environmentální požadavky na světě. Při jejich přechodu na ekologičtější postupy je podpoří strategické plány SZP.“

Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství, 24.1.2023

„Evropští občané důrazně a jasně požadují opatření na ochranu opylovačů. Již u poloviny plodin v EU, které jsou závislé na opylování, se pociťují ztráty. Omezení a nahrazení chemických pesticidů je naprosto nezbytné. Chceme-li, aby evropští zemědělci prosperovali ve zdravém životním prostředí, musí se včelám a motýlům znovu začít dařit dobře.“

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu, 24.1.2023

„Ochrana opylovačů má zásadní význam pro zachování biologické rozmanitosti a naší planety pro budoucí generace. Naši občané neustále volají po rozhodných opatřeních na úrovni EU. Víme, že nadměrné používání pesticidů a nadměrné spoléhání se na ně představuje hrozbu pro naše potravinové zabezpečení, ziskovost zemědělských podniků, biologickou rozmanitost a životní prostředí. Budeme proto i nadále usilovně pracovat na omezení jejich používání a na minimalizaci úbytku opylovačů v budoucnu.“

Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, 24.1.2023

„V našem světě mohou i malé věci spouštět ty velké. V tomto případě bude malý hmyz rozhodovat o budoucnosti přírody i o dlouhodobém potravinovém zabezpečení. Na záchranu opylovačů potřebujeme okamžitá a cílená opatření, protože jsou pro naše ekosystémy, společnosti a ekonomiky neocenitelní. Tato nová dohoda pro opylovače v EU je rozhodujícím krokem vpřed nejen pro EU, ale může být inspirací pro podobná opatření v celém světě. Jednejme proto dřív, než bude příliš pozdě.“

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov, 24.1.2023

„Zemědělci jsou bezprostředně vystaveni dopadu změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti. Víme, že úbytek opylovačů představuje přímé riziko pro zemědělskou produktivitu. Dlouhodobého potravinového zabezpečení nelze dosáhnout bez větší udržitelnosti. Oceňuji a chválím každodenní tvrdou práci zemědělců, kteří se snaží pro nás zajistit potraviny a zároveň dodržovat nejambicióznější environmentální požadavky na světě. Při jejich přechodu na ekologičtější postupy je podpoří strategické plány SZP.“

Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství, 24.1.2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
24. ledna 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku