Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva19. října 2021Zastoupení v Česku

Pracovní program Komise na rok 2022: Společně za silnější Evropu

p051254-160605.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes schválila svůj pracovní program na rok 2022, tedy další kroky, které hodlá ve svém odvážném plánu transformace pokoronavirové Evropy na zelenější, spravedlivější, digitálnější a odolnější společnost podniknout.

Stručné shrnutí:

• Pracovní program 2022 odráží zkušenosti z krize

• Zvláštní pozornost věnuje mladým („Evropský rok mládeže“)

• Uvádí do praxe kroky ke klimatické neutralitě • Posiluje kybernetickou bezpečnost

• Příklady iniciativ:

- evropský akt o čipech

- přezkum emisních norem CO2 pro těžká nákladní vozidla

- právní rámec pro certifikaci pohlcování uhlíku

- nová pravidla udržitelného používání pesticidů

- silnější právo na opravu výrobků

- nový rámec pro dynamické farmaceutické odvětví

- přezkum legislativy k léčivým přípravkům pro děti a vzácná onemocnění

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes schválila svůj pracovní program na rok 2022, tedy další kroky, které hodlá ve svém odvážném plánu transformace pokoronavirové Evropy na zelenější, spravedlivější, digitálnější a odolnější společnost podniknout. Program zahrnuje 42 nových politických iniciativ, které se dotýkají všech šesti hlavních cílů politických směrů předsedkyně von der Leyenové, a navazuje na její projev o stavu Unie v roce 2021. Odráží také zkušenosti získané z bezprecedentní krize způsobené pandemií a zvláštní pozornost věnuje mladé generaci – rok 2022 navrhuje vyhlásit Evropským rokem mládeže.

„Uplynulý rok nám ukázal, co všechno dokážeme zvládnout a co všechno můžeme udělat pro evropské občany, jestliže postupujeme společně. V nadcházejícím roce proto musíme pokračovat ve stejném duchu a mimo jiné uvést do praxe politiky směřující ke klimatické neutralitě Evropy do roku 2050, utvářet digitální budoucnost, posilovat své jedinečné sociálně tržní hospodářství a bránit své hodnoty a zájmy jak doma, tak v zahraničí. Pomocí kombinace dlouhodobého rozpočtu EU a nástroje NextGenerationEU, z nichž máme k dispozici dohromady 2,018 bilionu eur, budeme moci vytvořit lepší a modernější Evropu,“ prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Maroš Šefčovič, místopředseda odpovědný za interinstitucionální vztahy a strategický výhled, ji doplnil: „Z takto rozsáhlé krize se nestačí pouze zotavit. Musíme z ní vyjít silnější a odolnější. V tomto duchu jsme sestavili svůj pracovní program na rok 2022. Promítli jsme do něj své odhodlání odrazit se od pandemie a využít příležitosti, jež nám nabízí souběžná ekologická a digitální transformace. Doufám, že se s Evropským parlamentem a Radou na zásadních legislativních návrzích rychle shodneme, a budeme tak moci začít svým občanům, podnikům a ostatním předkládat společné výsledky.“

Plnění šesti hlavních cílů

  1. Zelená dohoda pro Evropu

Komise bude pokračovat v uskutečňování záměru učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent na světě. Kromě průkopnického balíčku „Fit for 55“, který letos představila coby součást Zelené dohody pro Evropu, navrhne právní rámec pro certifikaci pohlcování uhlíku. Dále pak podnikne další kroky směrem k mobilitě s nulovými emisemi, například přezkum emisních norem CO2 pro těžká nákladní vozidla, naváže na akční plán pro nulové znečištění s cílem zlepšit kvalitu vody a ovzduší, stanoví nová pravidla udržitelného používání pesticidů a posílí právo na opravu výrobků namísto jejich výměny, čímž posune na další stupeň oběhové hospodářství. Mimoto Komise zmobilizuje zdroje nad rámec již navrženého Sociálního klimatického fondu, čímž se zdvojnásobí externí financování na biodiverzitu. Významnější roli také budou hrát zelené dluhopisy. Ty jsou navíc vyjádřením našeho závazku, že na oživení EU hodláme použít převážně udržitelné financování.

  1. Evropa připravená na digitální věk

Zatímco pandemie zafungovala jako katalyzátor a urychlila digitalizaci světa, Komise naváže na svůj program digitální dekády tak, aby digitální transformace EU proběhla do roku 2030. Vzhledem k tomu, že velmi důležitým faktorem v inovačním procesu zůstává jednotný trh, rozhodla se Komise přehodnotit politiku hospodářské soutěže a navrhla nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu, aby zabránila jeho narušení v budoucnu. V rámci řešení naléhavého problému s dodávkami polovodičů pro digitální řešení přijme evropský akt o čipech, který má podpořit vznik moderního ekosystému a nových trhů pro průlomové evropské technologie. Dále Komise navrhne evropský akt o kybernetické odolnosti, který stanoví společné standardy kybernetické bezpečnosti, a zahájí výstavbu kosmického globálního zabezpečeného komunikačního systému EU. Ten nabídne členským státům další širokopásmové připojení v celé EU a zabezpečenou nezávislou komunikaci. Důležitou pozici budou zaujímat také opatření k rozšíření výuky digitálních dovedností ve školách a ve vysokoškolském vzdělávání.

  1. Hospodářství ve prospěch lidí

Nyní, kdy oživení nabírá rychlost a hospodářská činnost se vrací na úroveň před krizí, potřebujeme nalézt způsob, jak naše sociálně tržní hospodářství učinit odolnějším. Komise bude stavět na Akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv coby vodítku pro vytváření kvalitních pracovních míst, spravedlivých pracovních podmínek a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a předloží návrh na zlepšení ochrany zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci. V zájmu podpory politik členských států předloží iniciativu o adekvátním minimálním příjmu, jež posílí sociální záchranné sítě, klíčové pro tlumení hospodářských otřesů.Jelikož pro oživení ekonomiky je zásadní finanční sektor, představíme také návrhy ohledně okamžitých plateb, abychom podpořili jejich zavádění a usnadnili podnikům v EU přístup ke kapitálu. Jakmile bude nalezeno globální řešení reformy mezinárodního rámce daně z příjmů právnických osob, zajistí Komise, aby byla urychleně a jednotně zavedena v celé EU.

  1. Silnější Evropa ve světě

Komise se i nadále snaží upevňovat jedinečné vedoucí postavení EU ve světě. V průběhu příštího roku představí novou strategii nazvanou Globální brána, jejímž smyslem je vytvářet po celém světě partnerství v oblasti konektivity a podpořit tak obchod a investice. Do konce letošního roku bude představeno nové společné prohlášení EU a NATO a Komise se bude snažit zrychlit práci na vytvoření skutečné evropské obranné unie. V souvislosti s celosvětovou transformací energetiky a snahou o zdravější oceány bude předložena nová strategie pro mezinárodní angažovanost v oblasti energetiky a akční plán zaměřený na mezinárodní správu oceánů.

  1. Podpora evropského způsobu života

Ve snaze zajistit, aby mladí lidé mohli utvářet budoucnost, navrhla Komise vyhlásit rok 2022 Evropským rokem mládeže. Spolu s tím plánuje spustit iniciativu ALMA (z anglického Aim, Learn, Master, Achieve – stanovit si cíl, učit se, osvojit si dovednost, dosáhnout cíle), která má znevýhodněným mladým Evropanům, kteří nemají zaměstnání ani se momentálně nevzdělávají nebo neabsolvují odbornou přípravu, pomoci získat s potřebnou sociální podporou pracovní zkušenost v zahraničí. Konečným cílem je zapojit je do vzdělávání, odborné přípravy nebo kvalitního zaměstnání. Dále Komise představí evropskou strategii pro vysoké školy a navrhne způsoby hlubší a udržitelnější nadnárodní spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání. Na základě zkušeností s pandemií přednese evropskou strategii v oblasti péče, jejímž cílem je komplexním způsobem zlepšit péči – od péče o děti až po dlouhodobou péči. V zájmu upevňování Evropské zdravotní unie Komise navrhne nový rámec pro dynamické farmaceutické odvětví EU, který by měl zajistit přístup k cenově dostupným vysoce kvalitním léčivým přípravkům, a přezkum legislativy týkající se léčivých přípravků pro děti a na vzácná onemocnění a na základě doporučení o screeningu nádorových onemocnění podpoří rozsáhlejší screening a včasné diagnostikování rakoviny, které může zachránit život.

  1. Nový impuls pro evropskou demokracii

Konference o budoucnosti Evropy je v plném proudu a spolu s evropskými občanskými iniciativami bude evropskou demokracii dál oživovat. Komise také plánuje další kroky k zajištění svobody médií a plurality prostřednictvím Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků a hodlá dál dohlížet na dodržování stěžejní zásady pro efektivní fungování EU – právního státu.V rámci intenzívnějšího boje proti přeshraniční trestné činnosti bude důležitým bodem programu i nadále společný právní rámec pro efektivní předávání trestních řízení mezi členskými státy. Rovněž budeme v těsné spolupráci s dalšími institucemi dál pracovat na koncepci nového interinstitucionálního etického orgánu EU.Abychom zajistili rovnost všech, navrhneme opatření ke zlepšení uznávání rodičovství mezi zeměmi EU. V neposlední řadě bude předložena také iniciativa týkající se odlivu mozků a zmírňování problémů souvisejících s vylidňováním, která nabídne možná řešení.

Úplný seznam 42 nových politických iniciativ v rámci 32 politických cílů, do nichž je rozděleno šest hlavních cílů činnosti Komise, je uveden v příloze 1 pracovního programu Komise na rok 2022.

Zásada „jeden přijmout – jeden zrušit“

V zájmu snižování zátěže spojené s politickými cíli EU hodlá Komise v rámci tohoto pracovního programu plně uplatňovat zásadu „jeden přijmout – jeden zrušit“. To znamená, že jakmile zavedeme nové nevyhnutelné povinnosti, systematicky a proaktivně omezíme povinnosti spojené s již existující evropskou legislativou v téže oblasti. Vyčíslování předpokládaných nákladů na dodržování předpisů EU bude transparentnější a systematicky uváděno v posouzeních dopadů, přičemž správní náklady budou kompenzovány. Lepší regulace s důrazem na zásady „významně nepoškozovat“ a „digitalizace jako standard“ bude také dál přispívat k udržitelnosti a digitální transformaci.

Další kroky

Komise nyní zahájí jednání s Parlamentem a Radou, aby společně sestavily seznam legislativních priorit, u nichž se rozhodly urychleně přijmout opatření. Bude i nadále podporovat členské státy a spolupracovat s nimi na provádění nových i stávajících unijních předpisů v jejich vnitrostátním právu a v případě potřeby bude právo EU rozhodně prosazovat pomocí řízení o porušení Smlouvy.

Souvislosti

Komise každoročně přijímá pracovní program se seznamem opatření, jež přijme v nadcházejícím roce. Program Komise informuje veřejnost i spolutvůrce právních předpisů o politickém odhodlání předložit nové iniciativy, stáhnout projednávané návrhy a přezkoumat stávající právní předpisy EU. Program se nevěnuje běžné činnosti Komise, jež spočívá v plnění úlohy strážkyně smluv a prosazování stávající legislativy, ani pravidelným iniciativám, jež Komise přijímá každý rok. Pracovní program Komise na rok 2022 je výsledkem intenzívní spolupráce s Evropským parlamentem, členskými státy a poradními orgány EU.

Další informace

Pracovní program Komise

Informativní přehled k pracovnímu programu Komise na rok 2022 – obecně

Informativní přehled k pracovnímu programu Komise na rok 2022 – příloha I

Pracovní program Komise na rok 2022: Společně za silnější Evropu

Internetová stránka pracovního programu Komise na rok 2022

Plán na podporu oživení Evropy

NextGenerationEU

Zelená dohoda pro Evropu

Formování digitální budoucnosti Evropy

Priority Evropské Komise

Podrobnosti

Datum zveřejnění
19. října 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku