Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Chcete s námi na letošní Colours of Ostrava?

Soutěžte s námi o dva lístky a třeba se potkáme u Europe Stage!

Pravidla instagramové soutěže o vstupenky na festival Colours of Ostrava (13. – 16. 7. 2022)

Vítězkou soutěže se stala Markéta pod instagramovou přezdívkou @maaranyo. Losování proběhlo 4. července v 17:25 pomocí aplikace Comment Picker.

Vítězka soutěže o lístky na CoO 2022

 

Pořadatel

Zastoupení Evropské komise v České republice sídlící na adrese Evropský dům, Jungmannova 24, 111 21 Praha 1 (dále jen „Pořadatel“)

Doba trvání Soutěže

Soutěž probíhá od 24. 6. (16:00) do 1. 7. 2022 (23:59)

Předmět výhry a počet poskytnutých výherních předmětů

Cenou pro vítěze jsou dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colours of Ostrava (v hodnotě odpovídající 3290 Kč), který se koná mezi 13. a 16. červencem 2022 v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Přesná specifikace výherního předmětu je k nalezení na webové stránce: https://www.colours.cz/e-shop/koupit-vstupenku

Odměněn bude 1 výherce.

Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou trvalého bydliště a s adresou pro doručování na území České republiky, která souhlasí s těmito pravidly a v době konání soutěže na platformě Instagram splní tyto 3 podmínky:

  • Soutěžící se stane tzv. „followerem“ (sledujícím) profilu @evropskakomise (www.instagram.com/evropskakomise).
  • Soutěžící „olajkuje“ (klepne na srdíčko znamenající „to se mi líbí“ na) soutěžní příspěvek
  • Soutěžící označí v komentáři pod soutěžním příspěvkem dva další instagramové profily. Komentářů může soutěžící zanechat libovolný počet, pokud v každém z nich označí jiné dva instagramové profily.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli souhlas s následným zpracováním jeho kontaktních údajů potřebných pro předání výhry.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které nesplní podmínky soutěže, dále pak osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a osoby ve vztahu osob k nim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce v souladu s pravidly stanovenými v tomto článku, výhra není platně získána, výherce nemá na takovou výhru nárok a výhra nebude této osobě předána.

Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 4 dnů od ukončení soutěže. Všechny příspěvky, které splnily zadání soutěže, budou zařazeny do slosování. Ze všech příspěvků pak bude losováním vybrán 1 vítěz soutěže.

Oznámení o výsledku soutěže

Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na platformě Instagram.

Oslovení výherce a předání výher

Výherce bude osloven formou soukromé zprávy na síti Instagram. Bude v této zprávě požádán o poskytnutí jména, příjmení a emailové adresy pro zaslání dvou elektronických vstupenek. Výhra bude zaslána výherci do 12. 7. 2022.

V případě, že výherce neposkytne tyto údaje nutné k zaslání výhry do 10. 7. 2022, nárok na výhru v tomto případě propadá.

Všeobecné podmínky

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, měnit podmínky předávání výher, pravidla a podmínky soutěže. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo pořadatel použít na jiné účely dle vlastního uvážení. V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou pořadatelem na Instagramu, nebo Instagram komentář či popisek oznamující jeho výhru a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel zprávu od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny komentáře, které jsou vulgární. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník dále souhlasí, že pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, včetně profilů pořadatele na sociálních sítích. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické síti Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické síti Instagram.

V Praze, dne 24. června 2022