Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva16. listopadu 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Program LIFE: na projekty v oblasti životního prostředí, přírody a klimatu míří přes 280 milionů eur z EU

life_logo_0.jpg
© EU
© EU
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise schválila investiční balíček ve výši přes 280 milionů eur z rozpočtu EU na více než 120 nových projektů programu LIFE. 

Stručné shrnutí

 • Komise odsouhlasila více než 120 projektů v oblasti živ. prostředí (program LIFE)
 • 280 milionů eur od Komise (o 37 % více než vloni) aktivuje dvojnásobný objem dalších investic
 • Projekty sledují zelené cíle Komise a týkají se oblastí jako:
  • životní prostředí a účinné využívání zdrojů
  • příroda a biologická rozmanitost
  • zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně
 • Komise podpoří projekty zaměřené rovněž na:
  • ochranu a posílení biologické rozmanitosti v Evropě (obnova rašelinišť, jedinečné ekosystémy…)
  • snižování spotřeby energie v nových budovách
  • zabránění plýtvání potravinami a lepší nakládání s odpady

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise schválila investiční balíček ve výši přes 280 milionů eur z rozpočtu EU na více než 120 nových projektů programu LIFE. Tyto finanční prostředky EU přispějí k aktivaci investic v celkové výši téměř 590 milionů eur a pomohou těmto projektům splnit jejich ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí, přírody a klimatu. Tato částka představuje oproti minulému roku nárůst o 37 %.

Projekty pomohou dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu tím, že podpoří strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti a akční plán pro oběhové hospodářství. Přispějí tak mimo jiné k zelenému oživení po pandemii koronaviru a pomohou Evropě stát se klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Mnoho nových projektů je přeshraničních a je do nich zapojeno několik členských států.

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu, uvedl: „Zelená dohoda pro Evropu je naším plánem pro zelenou, inkluzivní a odolnou Evropu. Projekty LIFE tyto hodnoty ztělesňují. Členské státy díky nim společně usilují o ochranu životního prostředí, obnovu přírody a podporu biologické rozmanitosti. Těším se na výsledky těchto nových projektů.“

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov, k tomu dodal: „Projekty LIFE mohou přinést hmatatelné výsledky v praxi. Řeší některé z nejzávažnějších problémů naší doby, jako jsou změna klimatu, úbytek přírody a neudržitelné využívání zdrojů. Budou-li v celé EU napodobovány rychle a ve velkém rozsahu, mohou pomoci EU dosáhnout ambiciózních cílů Zelené dohody pro Evropu a přispět k vybudování zelenější a odolnější Evropy pro nás všechny, ale i pro příští generace.“

Přibližně 220 milionů eur je vyčleněno na řadu projektů se zaměřením na životní prostředí a účinné využívání zdrojů, přírodu a biologickou rozmanitost, a správu a informace v oblasti životního prostředí. Dalších více než 60 milionů eur je určeno na podporu zmírňování změny klimatu, přizpůsobení se této změně a na projekty týkající se správy a informací.

Patří sem také významné investice zaměřené na ochranu a posílení biologické rozmanitosti v Evropě. Projekty, jako je obnova rašelinišť, jedinečných ekosystémů, které jsou domovem moha vysoce přizpůsobených, vzácných a ohrožených druhů, přispějí k realizaci strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti. Rašeliniště jsou rovněž významným úložištěm uhlíku a mohou podpořit evropské úsilí o dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Projekty LIFE podporují také snižování spotřeby energie v nových budovách v souladu s nedávno zahájenou evropskou strategií „renovační vlna“. Prostředky budou směřovat na vývoj univerzálního a dostupného nízkouhlíkového řešení, které by mohlo snížit spotřebu energie ve všech nových budovách až o 40 %.

Prostředky budou určeny rovněž na projekty, které zabrání plýtvání potravinami a povedou k lepšímu nakládání s odpady v souladu s akčním plánem EU pro oběhové hospodářství.

Finanční prostředky jsou vyčleněny i na řadu projektů, které pomohou energeticky náročným odvětvím snížit emise skleníkových plynů v souladu s ambiciózním plánem Komise na dosažení cíle v oblasti klimatu a s cílem klimatické neutrality.

Stručně v číslech

 • 47 projektů v rámci programu LIFE zaměřených na životní prostředí a účinné využívání zdrojů bude impulsem k investicím ve výši 208 milionů eur, přičemž EU poskytne z této částky 76 milionů eur. Tyto projekty zahrnují činnosti v pěti oblastech: ovzduší, životní prostředí a zdraví, účinné využívání zdrojů a oběhové hospodářství, odpady a voda.
 • 8 projektů programu LIFE v oblasti správy a informování o životním prostředí v celkovém objemu téměř 17 milionů eur, přičemž EU přispěje něco přes 9 milionů eur. Tyto projekty zvýší povědomí širší veřejnosti o otázkách životního prostředí a pomohou veřejným orgánům podporovat, sledovat a prosazovat dodržování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí.
 • 16 projektů programu LIFE zaměřených na zmírňování změny klimatu s celkovým rozpočtem ve výši přibližně 86 milionů eur a příspěvkem z rozpočtu EU ve výši téměř 32 milionů eur.
 • 15 projektů programu LIFE v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, které budou impulsem k investicím ve výši 50 milionů eur, přičemž 26 milionů eur bude pocházet z prostředků EU.
 • 3 projekty programu LIFE v oblasti správy a informování o klimatu zlepší správu věcí veřejných a zvýší povědomí o změně klimatu. Jejich celkový rozpočet činí 7 milionů eur a příspěvek z prostředků EU téměř 4 miliony eur.

Popis projektů a další podrobnosti naleznete v příloze této tiskové zprávy.

Souvislosti

Projekty byly vybrány z více než 1 250 žádostí podaných na základě výzvy k předkládání návrhů v rámci programu LIFE 2019 uveřejněné v dubnu roku 2019. Program LIFE je finanční nástroj EU pro životní prostředí a oblast klimatu. Od roku 1992, kdy začal fungovat, již v celé EU a ve třetích zemích spolufinancoval více než 5 500 projektů. V jeho rámci neustále probíhá asi 1 100 projektů. Na období 2014–2020 je rozpočet programu stanoven na 3,4 miliardy eur v běžných cenách. Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 navrhuje Komise zvýšit financování programu LIFE o téměř 60 %.

Další informace

Příloha: Krátká shrnutí schválených projektů z výzvy k předkládání návrhů v rámci programu LIFE 2019

Program LIFE

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. listopadu 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku