Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva27. dubna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Řízení migrace – nová Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

migration_interview.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes přijímá první Strategii EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění . Strategie podporuje dobrovolný návrat a opětovné začlenění jako nedílnou součást společného systému EU pro navracení, což je klíčový cíl nového paktu o migraci a azylu.

Stručné shrnutí

• Cílem je nový ekosystém pro návraty migrantů bez oprávněného pobytu v EU

• Dosud se jich do vlasti vrátí jen 1/3, z nich pouze 30 % dobrovolně

• Dobrovolnost je přitom klíčová pro efektivitu návratu

• Komise proto chce: 

  • zkrátit časové prodlevy mezi azylovým řízením a návratem 
  • posílit spolupráci při zpětném přebírání osob třetími zeměmi 
  • lepší opětovnou integraci osob v jejich zemích

• Součástí strategie je také: 

  • nový operační mandát Frontexu v oblasti navracení 
  • nový koordinátor EU pro navracení 
  • revize legislativy

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes přijímá první Strategii EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění . Strategie podporuje dobrovolný návrat a opětovné začlenění jako nedílnou součást společného systému EU pro navracení, což je klíčový cíl nového paktu o migraci a azylu. Stanoví praktická opatření k posílení právního a operačního rámce pro dobrovolné návraty z Evropy a tranzitních zemí, ke zlepšení kvality návratových a reintegračních programů, k lepšímu propojení s rozvojovými iniciativami a k posílení spolupráce s partnerskými zeměmi.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „EU vytváří nový ekosystém pro návraty – zaměřuje se na posílení spolupráce při zpětném přebírání osob, zlepšení správního rámce, nový operační mandát v oblasti navracení pro agenturu Frontex a jmenování koordinátora EU pro navracení. Do této skládanky pak zapadá i dnešní strategie pro dobrovolné návraty a opětovné začlenění. Návraty jsou účinnější, pokud jsou dobrovolné a pojí se s nimi skutečné možnosti opětovného začlenění navracených osob, a tato strategie vytvoří jednotnější a koordinovanější přístup členských států k plnému využití jejich potenciálu.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Z osob, které nemají oprávnění k pobytu v EU, se do země původu vrací pouze asi třetina, přičemž dobrovolně tak učiní méně než 30 % z nich. Dobrovolné návraty představují vždy tu lepší možnost: v jejich centru stojí jednotlivec, jsou účinnější a méně nákladné. Naše vůbec první strategie pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění pomůže osobám navraceným jak z EU, tak ze třetích zemí využít příležitostí ve své domovské zemi, přispět k rozvoji komunity a vybudovat důvěru v náš migrační systém, který tak bude efektivnější.“

Účinný právní a operační rámec

Mezi faktory, které stojí za nízkou mírou využívání programů asistovaného dobrovolného návratu, patří prodlevy mezi azylovým řízením a řízením o navracení, problémy při předcházení útěku, nedostatečné zdroje, chybějící údaje, celková fragmentace a omezená správní kapacita pro sledování rozhodnutí o navrácení. Komise bude prostřednictvím návrhu přepracované směrnice o navracenípozměněného návrhu nařízení o azylovém řízenínařízení o řízení azylu a migrace a revidovaného nařízení o Eurodacu nadále zavádět rychlé a spravedlivé společné postupy a pravidla pro azyl a navracení, sledovat poskytování pomoci při návratu a opětovném začleňování a snižovat rizika nedovoleného pohybu. Agentura Frontex může na základě svého posíleného mandátu podporovat členské státy ve všech fázích procesu dobrovolného návratu a reintegrace, včetně poradenství před návratem, podpory po příjezdu a sledování účinnosti pomoci při opětovném začleňování. Koordinátor pro navracení a síť na vysoké úrovni pro navracení poskytnou členským státům další technickou podporu při slučování různých oblastí návratové politiky EU.

Kvalitnější programy asistovaného dobrovolného návratu

Včasné, individualizované a účinné návratové poradenství, při němž se přihlíží ke konkrétní situaci včetně potřeb dětí a zranitelných skupin, a podpora po návratu zvyšují šance na úspěšné a udržitelné opětovné začlenění navrácených osob do domovských komunit. Komise bude s agenturou Frontex pracovat na vytvoření společných osnov pro poradce v oblasti navracení, které budou doplňovat stávající podporu agentury a lépe využívat internetové nástroje, jako je soupis pomoci při navracení a opětovném začleňování a nástroj pomoci při opětovném začleňování. Komise ve spolupráci s členskými státy, agenturou Frontex a Evropskou sítí pro navracení a reintegraci rovněž vypracuje rámec kvality pro poskytovatele služeb v oblasti opětovného začlenění, jenž bude založen na společných normách pro řízení projektů a podpořen z finančních prostředků EU.

Posilování spolupráce s partnerskými zeměmi

Spolupráce v oblasti dobrovolného návratu a opětovného začlenění je klíčovým aspektem migračních partnerství, která EU posílí v rámci nového paktu o migraci a azylu. EU bude v partnerských zemích podporovat odpovědnost za procesy opětovného začlenění, a to budováním kapacit, zajišťováním potřebných dovedností pro příslušný personál nebo podporou správních struktur s cílem reagovat na specifické hospodářské, sociální a psychosociální potřeby navracených osob. EU bude rovněž nadále poskytovat pomoc při dobrovolném návratu a opětovném začlenění migrantů, kteří uvízli v jiných zemích, mimo jiné prostřednictvím zkoumání nových partnerství. V neposlední řadě EU posílí vazby mezi reintegračními programy a dalšími příslušnými rozvojovými iniciativami v partnerských zemích. Komise zajistí koordinovanější využívání finančních zdrojů, které budou k dispozici v rámci různých fondů EU na podporu celého procesu dobrovolného návratu a opětovného začlenění.

Souvislosti

Dnešní strategie je součástí práce EU na vytvoření společného systému EU pro navracení v rámci nového paktu o migraci a azylu.

Strategie vychází z výsledků vnitrostátních programů a iniciativ financovaných EU v partnerských zemích a zkušeností získaných při jejich provádění, z práce Evropské sítě pro navracení a reintegraci a agentury Frontex a ze společné iniciativy EU a Mezinárodní organizace pro migraci týkající se ochrany a opětovného začlenění migrantů.

Další informace

Sdělení:  Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

Pracovní dokument útvarů Komise:  Rámec EU pro poradenství v oblasti navracení a nástroj pomoci při opětovném začleňování

Otázky a odpovědi:  Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. dubna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku