Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva9. ledna 2023Odhadovaná doba čtení: 6 min

Rozbíhá se první cyklus spolupráce a monitorování k dosažení cílů Digitální dekády EU do roku 2030

Propojené ditální body

Politický program Digitální dekáda 2030, tedy mechanismus monitorování a spolupráce, kterým se má přispět k dosažení společných cílů digitální transformace Evropy stanovených do roku 2030, již vstoupil v platnost.

Zcela poprvé tak Evropský parlament, členské státy a Komise společně stanovily konkrétní cíle ve čtyřech klíčových oblastech, jež se týkají digitálních dovedností, infrastruktury včetně konektivity, digitalizace podniků a online veřejných služeb, to vše v souladu s prohlášením o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu. K dosažení cílů do roku 2030 slouží cyklický proces spolupráce, který začíná běžet právě dnes a jehož úkolem je posuzovat dosažený pokrok a definovat milníky. Na základě programu vznikl rovněž nový rámec pro projekty zahrnující více zemí, který členským státům umožní na realizaci digitálních iniciativ spolupracovat.

Konkrétní cíle digitální dekády

Od nynějška do roku 2030 budou členské státy EU ve spolupráci s Evropským parlamentem, Radou EU a Komisí utvářet digitální politiky tak, aby se dosáhlo cílů v těchto čtyřech oblastech:

  • zlepšování základních digitálních dovedností občanů a prohlubování těch pokročilých,
  • zajištění širšího využívání nových technologií (např. umělé inteligence, dat a cloudu) v podnicích EU, včetně těch malých,
  • další rozvoj konektivity, výpočetní a datové infrastruktury EU, zpřístupnění veřejných služeb a správy online.
  •  

Pod uvedené oblasti pak spadají cíle politického programu, jako je zajištění bezpečných a zabezpečených digitálních technologií, konkurenceschopného online prostředí pro malé a střední podniky, bezpečných postupů kybernetické bezpečnosti, spravedlivého přístupu k digitálním příležitostem pro všechny, jakož i rozvoj udržitelných inovací, jež účinně využívají energii i zdroje.

Cíle digitální dekády budou pro členské státy představovat jakési vodítko, jímž se budou řídit při stanovení vnitrostátních opatření. Ta pak Komise posoudí ve své výroční zprávě o pokroku, tj. ve zprávě o stavu digitální dekády. Spolupráci mezi Komisí a členskými státy v otázkách digitální transformace rovněž posílí nově vytvořená odborná skupina na vysoké úrovni – Rada pro digitální dekádu. Vznikne také nové fórum, v jehož rámci budou probíhat diskuse s cílem seznámit se s pohledem různých zúčastněných stran.

Spolupráce a monitorování pokroku při plnění cílů pro rok 2030

V nadcházejících měsících vypracuje Komise spolu s členskými státy klíčové ukazatele výkonnosti, které se využijí ke sledování pokroku při plnění jednotlivých cílů v rámci každoročního indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Členské státy do devíti měsíců od dnešního dne vypracují své vnitrostátní strategické plány, v nichž popíší politiky, opatření a činnosti, které hodlají k dosažení cílů programu zavést na vnitrostátní úrovni. Od června 2023 bude Komise zveřejňovat svou výroční zprávu o pokroku – zprávu o stavu digitální dekády – s cílem poskytnout aktuální informace o pokroku při plnění uvedených cílů, zhodnotit ho a vydat doporučení.

Projekty zahrnující více zemí

K dosažení některých cílů digitální dekády je nezbytné, aby členské země investice sloučily. Ke zvýšení dopadu společného úsilí se tak uvedeným politickým programem zavádí postup, jímž je možné identifikovat a zahájit projekty zahrnující více zemí. Ty se mohou věnovat oblastem, jako jsou například sítě 5G, kvantové počítače a propojené orgány veřejné správy.

Další kroky

V nadcházejících měsících Komise přijme prováděcí akt vymezující klíčové ukazatele výkonnosti pro digitální cíle a společně s členskými státy vypracuje pro každý z nich plánované trajektorie EU.

V červnu Komise zveřejní první zprávu o stavu digitální dekády, kterou poskytne aktuální informace o pokroku při plnění cílů a záměrů, pokrok zhodnotí a vydá doporučení.

V říjnu pak členské státy předloží své první vnitrostátní strategické plány, k nimž Komise vydá náležité pokyny. 

Souvislosti

Dne 9. března 2021 představila Komise svou vizi digitální transformace Evropy do roku 2030, a to ve sdělení Digitální kompas: Evropské pojetí digitální dekády. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v září 2021 představila komplexní správní rámec pro dosažení těchto digitálních cílů s názvem Cesta k digitální dekádě. Ten vyzývá ke společnému úsilí a investicím s cílem vytvořit v Evropě takové digitální prostředí, které nasměruje náš budoucí vývoj a zároveň posílí postavení občanů i podniků. V červenci 2022 dosáhl v této oblasti Evropský parlament a Rada EU politické dohody.

Souběžně s tím bylo v prosinci 2022 podepsáno interinstitucionální slavnostní prohlášení o digitálních právech a zásadách (tzv. „digitální DNA“ EU). Ve výroční zprávě o stavu digitální dekády Komise rovněž posoudí provádění digitálních zásad s cílem zajistit, aby se práva a svobody zakotvené v právním rámci EU dodržovaly online i offline.

Další informace

Úřední věstník

Aktualizované otázky a odpovědi – Politický program: Cesta k digitální dekádě

Aktualizovaná obecná informační stránka – Program politiky digitální dekády

Komunita Digitální dekáda na platformě Futurium (aktualizace)

Infopřehled (aktualizace)

Citáty:

Technologie budou v našich společnostech i v našem životě hrát i nadále stále důležitější úlohu. Díky monitorovacímu mechanismu máme nyní stanoveny konkrétní cíle, jimiž dosáhneme toho, aby digitální technologie fungovaly ve prospěch všech lidí i podniků.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 09/01/2023

 

Evropa musí usilovat o dosažení cílů Digitální dekády, abychom zajistili úspěšnou realizaci digitální transformace naší společnosti. K tomu je třeba klást důraz na zajištění vysoce kvalifikovaných odborníků, rozvoj zvýšené konektivity evropského kontinentu a zlepšení infrastruktury pro naše malé a střední podniky. Spolu s členskými zeměmi se zaměříme na klíčové technologie, jako jsou sítě 5G, cloud computing, optické sítě, kvantová výpočetní technika a mikroelektronika, a budeme společně usilovat o dosažení našeho cíle do roku 2030, který spočívá v odolnosti a soběstačnosti.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 09/01/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. ledna 2023