Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. června 2022

Sedm zemí získalo 2,4 miliardy eur z Modernizačního fondu na urychlení ekologické transformace

Solární panely

Stručné shrnutí:

 • Z Modernizačního fondu byla dnes sedmi zemím poskytnuta celková částka 2,4 miliardy eur
 • Do Česka z něj jde 520 milionů eur
 • Finance jsou určeny na
  • modernizaci energetické soustavy
  • snížení emisí skleníkových plynů
  • plnění klimatických cílů

Celé znění tiskové zprávy:

Z Modernizačního fondu byla dnes sedmi zemím poskytnuta celková částka 2,4 miliardy eur, která jim má pomoci modernizovat jejich energetické soustavy, snížit emise skleníkových plynů v energetice, průmyslu a dopravě a splnit jejich cíle v oblasti klimatu a energetiky vytyčené pro rok 2030. Investice byly potvrzeny v Rumunsku (1391,6 milionu eur), Česku (520 milionů eur), Polsku (244,2 milionu eur), Litvě (85 milionů eur), Maďarsku (74,3 milionu eur), na Slovensku (49,5 milionu eur) a v Chorvatsku (40 milionů eur). Uvolněním uvedené sumy je završen třetí investiční cyklus Modernizačního fondu. Ve srovnání s předchozími investičními cykly je poskytnuté financování výrazně vyšší.

Modernizační fond je aktivním nástrojem evropské solidarity. Prostřednictvím příjmů ze systému pro obchodování s emisemi dosahuje konkrétních výsledků v praxi – přijímajícím zemím pomáhá snižovat emise skleníkových plynů v klíčových odvětvích a dosahovat klimatické neutrality. Tuto významnou finanční injekci lze navíc využít k odstartování projektů, které nám pomohou urychlit energetickou transformaci v reakci na ruskou invazi Ukrajiny,“ vysvětluje výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

Viceprezident Evropské investiční banky Ambroise Fayolle pak dodává: „Modernizační fond podporuje země EU, kterých se energetická transformace dotýká nejsilněji, a pomáhá tak zajistit financování klimatických opatření tam, kde je nejvíce zapotřebí. V tomto posledním cyklu vyplácení byla z fondu uvolněna částka 2,4 miliardy eur na podporu 45 investičních návrhů, která přijímajícím členským státům pomůže modernizovat jejich energetické soustavy a zlepšit energetickou účinnost. Evropská investiční banka coby „klimatická“ banka EU s potěšením spolupracuje s Evropskou komisí a členskými státy na implementaci Modernizačního fondu, který je klíčovým nástrojem k urychlení přechodu EU na čistou energii a k podpoře provádění nedávno prezentované strategie RePowerEU.“ 

Modernizační fond podporuje 45 investičních návrhů v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojůmodernizace energetických sítíenergetické účinnosti v odvětví energetiky, v průmyslu, budovách a dopravě a nahrazování uhlí ve výrobě nízkouhlíkovým palivem. Příklady investic, které fond podporuje:

 • Česko – modernizace systémů veřejného osvětlení v obcích, náhrada uhlí v dálkovém vytápění a zařízeních zapojených do systému ETS biomasou a plynem, zvýšení energetické účinnosti,
 • Chorvatsko – výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,
 • Litva – renovace veřejných budov, zvýšení energetické účinnosti,
 • Rumunsko – výstavba osmi fotovoltaických parků a dvou plynových turbín s kombinovaným cyklem, které ve výrobě elektřiny nahradí hnědé uhlí obnovitelnými zdroji a plynem, modernizace elektrických sítí,
 • Polsko – zlepšení energetické účinnosti v průmyslu,
 • Maďarsko – zařízení na skladování energie pro bezpečnost sítě,
 • Slovensko – obnova a rozšíření sítí dálkového vytápění a chlazení.

Co se týče příštího cyklu vyplácení, přijímající členské státy musí investiční návrhy na potenciální podporu z Modernizačního fondu předložit do 16. srpna 2022, půjde-li o neprioritní návrhy (tj. investice mimo prioritní oblasti fondu), a do 13. září 2022, půjde-li o prioritní návrhy (tj. investice spadající do prioritních oblastí).

Souvislosti

Modernizační fond je financován z příjmů z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi a jeho cílem je podpořit deset zemí EU s nižšími příjmy při přechodu na klimatickou neutralitu modernizací jejich elektrárenství a širších energetických systémů, zvyšováním energetické účinnosti a usnadněním spravedlivé transformace. Příjemci podpory jsou tyto státy: Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Modernizační fond podporuje investice do výroby a využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti, skladování energie, modernizace energetických soustav (včetně dálkového vytápění, potrubí a sítí) a spravedlivé transformace v regionech závislých na uhlíku.

V prvním roce jeho fungování byla z Modernizačního fondu poskytnuta částka 898,43 milionu eur osmi přijímajícím zemím. Tyto prostředky jim mají pomoci modernizovat jejich energetické soustavy, snížit emise skleníkových plynů v energetice, průmyslu, dopravě a zemědělství a podpořit je v plnění cílů, které si vytyčily v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030.

Modernizační fond doplňuje další evropské nástroje financování, jako jsou např. politika soudržnosti nebo Fond pro spravedlivou transformaci. Fond mobilizuje významné zdroje, které mohou přijímajícím členským státům pomoci podpořit investice v souladu s plánem REPowerEU a balíčkem Fit for 55.

Za činnost fondu odpovídají přijímající členské státy, které úzce spolupracují s Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou (EIB). 

Další informace 

Internetové stránky Modernizačního fondu

Přijatá rozhodnutí o vyplacení

Potvrzení prioritních návrhů

Doporučení týkající se neprioritních návrhů

Seznam potvrzených a doporučených investičních návrhů

Realizace Zelené dohody pro Evropu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. června 2022