Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva2. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Směrem k pevnějšímu a odolnějšímu schengenskému prostoru

schengen.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes předkládá novou strategii , která má zajistit, aby největší volný cestovní prostor na světě – schengenský prostor – byl pevnější a odolnější.

Stručné shrnutí

• Krize ukázaly, že Schengen není samozřejmost

• Komise proto vydává strategii pro pevnější Schengen

• Součástí je návrh na revizi hodnotícího a monitorovacího mechanismu

• Cílem užší spolupráce uvnitř Schengenu

• A silnější společná správa vnějších hranic, např. o Interoperabilita infosystémů do roku 2023 o Elektronické podávání žádostí o vízum o Společná pravidla pro řízení nelegálních vstupů

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes předkládá novou strategii , která má zajistit, aby největší volný cestovní prostor na světě – schengenský prostor – byl pevnější a odolnější.

Schengenský prostor je domovem pro více než 420 milionů lidí ve 26 zemích. Odstranění kontrol na vnitřních hranicích mezi státy Schengenu je nedílnou součástí evropského způsobu života: téměř 1,7 milionu lidí žije v jednom státě Schengenu a pracuje v jiném. Lidé si budují své životy na základě svobod, které nabízí schengenský prostor, přičemž každý den mezi státy Schengenu cestuje na 3,5 milionu osob.

Volný pohyb osob, zboží a služeb je středobodem Evropské unie a představuje klíčový faktor pro oživení Evropy po koronavirové krizi. Dnes představená strategie Komise hodnotí výzvy, jimž schengenský prostor v posledních letech čelí, a vytyčuje cestu, kudy se ubírat pro zachování výhod vyplývajících z tohoto prostoru. Aby se členské státy mohly vypořádat s dnešními výzvami, je nezbytná společná akce na úrovni Unie.

Základem řádného fungování schengenského prostoru jsou tři pilíře: efektivní správa vnějších hranic EU; posílení vnitřních opatření, zejména v oblasti policejní spolupráce, bezpečnosti a řízení migrace, s cílem kompenzovat neprovádění kontrol na vnitřních hranicích a zajištění robustní připravenosti a řádné správy věcí veřejných, například dobudování schengenského prostoru. V zájmu posílení vzájemné důvěry při provádění schengenských pravidel dnes Komise rovněž předkládá návrh  na revizi schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Svoboda pohybovat se, žít a pracovat v různých členských státech je svobodou, kterou si Evropané považují. Různé krize a výzvy či problémy nám ukázaly, že Schengen – jeden z největších úspěchů EU – nelze považovat za samozřejmost. Dnes představujeme cestu, jak zajistit, aby schengenský prostor obstál v časech budoucích. Cestu, která zaručí volný pohyb osob, zboží a služeb bez ohledu na okolnosti a umožní nám znovu vybudovat naše ekonomiky a vyjít ze současné situace silnější jako celek.“

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas doplnil: „Neomezený pohyb v rámci schengenského prostoru má zásadní význam pro náš evropský způsob života. Schengen je dobře promazané soukolí, ale stejně jako jakýkoli jiný nástroj, aby obstál v čase, potřebuje zmodernizovat a zdokonalit. Dnes představujeme nový způsob, jak zajistit bezpečnost a mobilitu občanů EU a zároveň posílit odolnost schengenského prostoru vůči případným výzvám. Schengen samozřejmě není úplný, nezahrnuje-li všechny naše členské státy. Schengenský prostor, který bude více inkluzívní, bude rovněž pevnějším a bezpečnějším prostorem.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Díky dnešní strategii budeme vůči vnějšku vystupovat pevněji, což nám umožní užívat více volnosti uvnitř. Nejmodernější informační systémy zlepší správu vnějších hranic, zatímco posílená policejní spolupráce a společné řízení migrace pomohou schengenský prostor bez hraničních kontrol posílit. Dnešní strategie podpoří důvěru a správu věcí veřejných, abychom mohli lépe předvídat výzvy, připravit se a reagovat na ně, a já jsem odhodlána zajistit, aby všechny členské státy plnily svou úlohu.“

Strategie má za cíl: 

  • Zajistit efektivní správu vnějších hranic EU prostřednictvím probíhajícího utváření stálého útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráže, zajištěním interoperability informačních systémů pro správu hranic a řízení migrace do roku 2023 a díky připravovanému návrhu na digitalizaci žádostí o víza a cestovních dokladů. Komise rovněž vyzývá spolunormotvůrce, aby urychleně přijali nový pakt o migraci a azylu a jeho pravidla týkající se prověřování osob překračujících hranice bez povolení.
  • Posílit schengenský prostor uvnitř, neboť úzká spolupráce mezi členskými státy při předcházení bezpečnostním hrozbám a boji proti nim má zásadní význam pro to, aby mohlo být zachováno a kompenzováno neprovádění kontrol na vnitřních hranicích. Nové iniciativy budou zahrnovat kodex policejní spolupráce EU, modernizaci „prümského“ rámce pro výměnu informací o DNA, otiscích prstů a registraci vozidel a dále větší využívání předběžných informací o cestujících na letech v rámci schengenského prostoru. Nový pakt o migraci a azylu, jakmile bude přijat, rovněž stanoví společný přístup k řízení migrace, což představuje důležitý prvek pro řádné fungování schengenského prostoru.
  • Zlepšit připravenost a správu věcí veřejných: Komise dnes navrhuje revizi  schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu (více níže). Bude rovněž svolávat pravidelná schengenská fóra na podporu politického dialogu o řešení společných problémů, a to na základě výročních zpráv o stavu Schengenu. V průběhu tohoto roku Komise navrhne revizi Schengenského hraničního kodexu s cílem posílit odolnost schengenského prostoru vůči vážným hrozbám zajištěním úzké koordinace a zavedením nezbytných záruk, aby znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích bylo i nadále pouze krajním opatřením. Komise rovněž předloží pohotovostní plán, který umožní znovu aktivovat úspěšný systém zelených pruhů pro nepřerušenou nákladní dopravu v případě budoucích krizí. Konečně Komise zahájí dialog s členskými státy s cílem zabývat se dlouhodobým znovuzavedením kontrol.
  • Rozšíření schengenského prostoru: Budoucnost schengenského prostoru se musí vyznačovat rozšířením o ty členské státy EU, které dosud jeho součást netvoří. Jedná se jak o legitimní očekávání, tak o právní povinnost těch zemí, které jsou hodnoceny jako připravené k přistoupení.

Revidovaný hodnotící mechanismus pro posílení důvěry

V zájmu prohloubení společné důvěry v provádění schengenských pravidel a zajištění rychlé detekce a nápravy veškerých nedostatků dnes Komise navrhuje revizi  schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu. Změny zahrnují urychlení procesu hodnocení a zrychlený postup v případě závažných nedostatků, které by mohly ohrozit Schengen jako celek. Na schengenská hodnocení bude rovněž kladen větší politický důraz, přičemž jejich výsledky budou zahrnuty do výroční zprávy o stavu Schengenu a projednány s Evropským parlamentem a Radou. Revidovaný mechanismus zahrnuje přísnější monitorování, jak jsou dodržována základní práva.

Souvislosti

Před 36 lety se pět členských států dohodlo, že mezi sebou odstraní hraniční kontroly. Schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích je dnes domovem pro více než 420 milionů lidí ve 26 evropských státech. Schengenský prostor tvoří všechny země EU kromě Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Kypru a Irska. Jeho součástí jsou také čtyři země, které nejsou členy EU: Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Schengenská pravidla vyžadují aktualizaci, aby se přizpůsobila měnícím se výzvám. V zájmu vybudování odolnějšího schengenského prostoru předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v září loňského roku oznámila, že Komise předloží novou strategii pro budoucnost schengenského prostoru.

Tato strategie vychází z rozsáhlých konzultacích s poslanci Evropského parlamentu a ministry vnitra, kteří zasedli v rámci schengenského fóra v listopadu 2020 a květnu 2021.

Další informace

ZPRÁVA : Směrem k pevnějšímu a odolnějšímu schengenskému prostoru

Stránka s fakty

Strategie  týkající se cesty k plně funkčnímu a odolnému schengenskému prostoru

Návrh  na revizi schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu plus příloha  (viz také posouzení dopadů  a jeho shrnutí )

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku