Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. března 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 8 min

Solidarita EU s Ukrajinou: jeden rok dočasné ochrany osob prchajících před ruskou agresí vůči Ukrajině

Infografika - 1 rok dočasné ochrany osob prchajících před ruskou agresí vůči Ukrajině

Evropská komise dnes přijala sdělení o směrnici o dočasné ochraně. Směrnice byla poprvé uplatněna dne 4. března 2022 v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině.

Od té doby byla v EU poskytnuta okamžitá ochrana přibližně čtyřem milionům osob, z toho více než třem milionům v první polovině roku 2022. Všichni zaregistrovaní mají právo na přístup na trh práce, ke vzdělávání, zdravotní péči a ubytování. Reakce EU na válku na Ukrajině znovu ukazuje, co je možné, když EU jedná jednotně. Ukázalo se, že směrnice o dočasné ochraně je základním nástrojem k zajištění okamžité ochrany v EU a měla by zůstat součástí souboru nástrojů, které bude mít Evropská unie v budoucnosti k dispozici.

Toto sdělení hodnotí provádění směrnice za uplynulý rok, shrnuje získané poznatky a identifikuje prioritní oblasti, na nichž je třeba dále pracovat.

Shrnutí reakce EU:

Směrnice poskytla okamžitou ochranu a zároveň omezila formality na minimum. Doplnila tuto ochranu o komplexní a harmonizovaný soubor práv, jako je:

  • Přístup k registraci a dokumentaci: členské státy urychleně zavedly postupy pro registraci a vydávání nezbytné dokumentace.
  • Zvláštní ochrana dětí: v současnosti je EU útočištěm téměř pětiny ukrajinských dětí.
  • Přístup ke vzdělání a odbornému vzdělávání: k minulému září bylo do vzdělávacích systémů v celé EU zapsáno přibližně půl milionu ukrajinských dětí.
  • Řešení rizik obchodování s lidmi a podpora obětí válečných zločinů: EU zavedla společný plán boje proti obchodování s lidmi s cílem zvýšit informovanost vysídlených osob a předcházet obchodování s lidmi.
  • Přístup ke zdravotní péči a sociálním dávkám: téměř 2 000 ukrajinských pacientů bylo úspěšně evakuováno do 20 zemí EU a EHP, ve většině členských států byla válečným uprchlíkům nabídnuta podpora v oblasti duševního zdraví a psychosociální podpora.
  • Přístup k zaměstnání: v Evropě pracuje přibližně jeden milion vysídlených osob a na podporu integrace na trhu práce EU zřídila rezervoár talentů EU.
  • Přístup k ubytování a bydlení: iniciativa „Safe Homes“ („bezpečné domovy“) pomáhá členským státům, regionálním a místním orgánům a občanské společnosti při organizaci iniciativ v oblasti soukromého bydlení. Komise přidělila 5,5 milionu eur na projekt Mezinárodní federace Červeného kříže, který podporuje provádění uvedené iniciativy, a zveřejnila výzvu k předkládání návrhů na financování projektů, aby ještě více podpořila patronátní programy komunit.

Klíčovou úlohu při zajišťování koordinované reakce sehrála platforma Solidarita EU s Ukrajinou, kterou Komise zřídila bezprostředně po aktivaci směrnice.

Komise a její agentury poskytly členským státům operativní podporu při provádění směrnice. Agentura EU pro otázky azylu podporuje potřeby 13 členských států v oblasti azylu, přijímání a dočasné ochrany. Do členských států v přední linii a do Moldavska bylo na podporu správy hranic vysláno přibližně 200 pracovníků agentury Frontex. Také Europol poskytl své zaměstnance a vyslané příslušníky k provádění sekundárních bezpečnostních kontrol v pěti členských států a v Moldavsku. V členských státech byla zřízena tři střediska mechanismu civilní ochrany Unie, která na Ukrajinu nasměrovala více než 80 000 tun věcné pomoci.

EU rovněž poskytla finanční podporu na řešení potřeb vysídlených osob. Prostřednictvím svých balíčků CARE a FAST-CARE poskytla dodatečné finanční prostředky v celkové výši 13,6 miliardy eur. Jedna miliarda eur byla přeprogramována v rámci fondů soudržnosti a 400 milionů eur bylo uvolněno v rámci fondů v oblasti vnitřních věcí.

EU rovněž zintenzivnila spolupráci s mezinárodními partnery, jako jsou Spojené státy, Kanada a Spojené království, jakož i s příslušnými mezinárodními organizacemi.

Další kroky

Evropská unie je připravena Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude třeba. Ochrana již byla prodloužena do března 2024 a může být dále prodloužena do roku 2025. Komise je připravena přijmout nezbytné kroky k případnému dalšímu prodloužení. Zároveň bude prosazovat rázný koordinovaný přístup EU s cílem zajistit bezproblémový přechod k alternativním právním statusům, které by umožnily přístup k právům i po uplynutí maximální doby trvání dočasné ochrany, a zajistit cílenou podporu osobám, které se budou chtít vrátit na Ukrajinu.

Po jednom roce provádění směrnice o dočasné ochraně se Komise domnívá, že by tato směrnice měla zůstat součástí souboru opatření dostupných na úrovni EU. Komise bude spolupracovat se spolunormotvůrci, aby zajistila, že Evropská unie bude vybavena nástroji, které bude v budoucnosti potřebovat a které budou náležitě propojeny s návrhem Komise na nařízení o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci. 

Souvislosti

Směrnice o dočasné ochraně byla na návrh Komise a díky jednomyslnému rozhodnutí členských států aktivována dne 4. března 2022, pouhý týden poté, co ruské ozbrojené síly napadly Ukrajinu. Platforma Solidarita EU s Ukrajinou, kterou Komise zřídila na začátku války, sdružuje orgány EU, členské státy, země přidružené k Schengenu, agentury EU, mezinárodní organizace a ukrajinské a moldavské orgány. Poskytuje neformální a flexibilní fórum pro diskusi o operativních záležitostech za účelem koordinace podpory na místě. Výměna informací a shromažďování přesných údajů v rámci unijní sítě plánu pro připravenost na migraci a pro migrační krize, tedy práce evropských agentur pro otázky azylu, přispěla k rychlému zřízení platformy pro registraci dočasné ochrany.

Další informace

Informativní přehled: Informativní přehled o směrnici o dočasné ochraně

Informativní přehled: Podpora EU na pomoc členským státům při zajišťování potřeb uprchlíků

Jeden rok odporu Ukrajiny

Solidarita EU s Ukrajinou

Desetibodový plán: pro intenzivnější evropskou koordinaci přijímání osob prchajících před válkou na Ukrajině)

Přijímání lidí prchajících před válkou na Ukrajině

Sdělení o dočasné ochraně osob prchajících před válečnou agresí Ruska proti Ukrajině: rok poté

 

 

Citace

Generace ukrajinských dětí zažila rok plný násilí, strachu, ztrát a tragédií. Ve zlomku vteřiny se jejich život obrátil naruby. Jejich přítomnost i budoucnost se navždy změnila. Dosáhli jsme již hodně úspěchů, pokud jde o registraci, ochranu a studium mnoha dětí, které hledaly útočiště v Evropské unii. Zajistíme řešení zbývajících výzev a pomůžeme našim členským státům přijímat děti z Ukrajiny s ohledem na nejlepší zájmy těchto dětí, včetně dětí evakuovaných z ukrajinských institucí.

Dubravka Šuicová, místopředsedkyně pro demokracii a demografii - 08/03/2023

 

Od prvního dne totální ruské invaze stojí EU neotřesitelně na straně ukrajinského lidu. Evropská solidarita se projevila udělením statusu okamžité ochrany více než čtyřem milionům lidí. Rodiny v EU otevíraly své domovy, školy přijímaly nové studenty, nemocnice a zdravotnické služby pomáhaly lidem v nouzi a více než milion lidí vysídlených z Ukrajiny začal v EU pracovat. Dočasná ochrana již byla prodloužena a jsme připraveni ji dále prodloužit. Ukrajinu budeme podporovat, dokud to bude třeba. Je rovněž zřejmé, že tento cenný nástroj by měl v budoucnu zůstat součástí souboru nástrojů EU.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 08/03/2023

 

Rok uběhl a je zřejmé, že dočasná ochrana je důkazem jednoty a solidarity Unie s lidmi prchajícími před ruskou agresí vůči Ukrajině. EU reagovala rychle a lidem v nouzi poskytla bezpečné útočiště. Společnou zásluhu na tom mají členské státy, včetně sociálních partnerů, nevládních organizací, veřejných orgánů a mezinárodních organizací, ale především bych ráda vyzdvihla neuvěřitelnou míru solidarity a přijetí ze strany tolika Evropanů, kteří lidem prchajícím před válkou otevřeli své domovy a svá srdce.

Ylva Johanssonová, komisařka pro vnitřní věci - 08/03/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. března 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku