Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva10. října 2022

Solidarita s Ukrajinou: EU přijímá nové kroky na zajištění jistot a přístupu k zaměstnání osobám požívajícím dočasné ochrany

Komise oznámila řadu opatření na další podporu osob prchajících před nevyprovokovanou ruskou agresí.

Nový on-line nástroj pro vyhledávání pracovních míst, který byl dnes spuštěn, pomůže lidem prchajícím před ruskou invazí na Ukrajině s tím, aby si úspěšně mohli najít práci v Evropské unii. Po zaregistrování v pilotní iniciativě rezervoár talentů EU mohou osoby požívající dočasnou ochranu nahrát své životopisy a dát tak svůj profil k dispozici více než 4 000 zaměstnavatelům, vnitrostátním veřejným službám zaměstnanosti a soukromým agenturám práce. Rychlá a účinná integrace na trhu práce je důležitá nejen pro hostitelské komunity, ale také pro lidi, kteří uprchli před válkou, aby mohli znovu začít žít.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit uvedl: „Pilotní projekt rezervoár talentů EU prokazuje naši trvalou solidaritu s Ukrajinou. A prokazuje to nejen slovy, ale i činy. Je tragédie, že byly miliony lidí nuceny uprchnout ze svých domovů. Naší kolektivní povinností je poskytnout jim co největší podporu a pomoci jim, aby si vybudovali život v EU. Najít kvalitní pracovní místo znamená finanční nezávislost a nasměruje člověka na cestu k lepší sociální integraci.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Od prvního týdne války poskytuje EU okamžitou ochranu těm, kteří ji potřebují. Díky dočasné ochraně EU mají titíž lidé přicházející do EU přístup na trh práce. Rezervoár talentů učiní přístup na trh práce snazším. Naším cílem je zajistit, aby Ukrajinci mohli i nadále využívat směrnici o dočasné ochraně, která by podle mého názoru měla platit přinejmenším do března 2024. Jsme rovněž připraveni podpořit ty, kteří se rozhodnou odejít domů na Ukrajinu, a pokud se rozhodnou vrátit se do EU, budeme připraveni jim pomáhat. Tento týden projednám všechny tyto záležitosti s ministry na nadcházejícím zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.“

Výkonný ředitel Evropského orgánu pro pracovní záležitosti Cosmin Boiangiu uvedl: „Portál a síť EURES jsou účinným nástrojem pro navazování kontaktů mezi zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání v celé Evropě. Není lepší evropský nástroj, který by umožnil realizovat pilotní projekt rezervoár talentů v tak krátké lhůtě a usnadnil pracovní integraci Ukrajinců hledajících dočasnou ochranu a útočiště v EU.“

Ve svém sdělení o přilákání dovedností a talentů do EU z roku 2022 Komise navrhla zahájit pilotní projekt rezervoár talentů EU, jehož cílem je určit a zmapovat dovednosti lidí, kteří uprchli před ruskou invazí na Ukrajině, aby usnadnila jejich propojení se zaměstnavateli v EU a jejich integraci na trhu práce. Tento projekt je společnou iniciativou Komise a Evropského orgánu pro pracovní záležitosti se soustavným zapojením a pomocí Evropské migrační sítě.

Pilotní projekt rezervoár talentů EU pomáhá při navazování kontaktů mezi uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli

Pilotní projekt rezervoár talentů EU, který je k dispozici v angličtině, ukrajinštině a ruštině, je prováděn prostřednictvím portálu EURES, což je portál pro vyhledávání pracovních míst spravovaný Evropským orgánem pro pracovní záležitosti. Sdružuje vnitrostátní služby zaměstnanosti, soukromé agentury práce a zaměstnavatele v celé EU. EURES obsahuje více než 3 miliony volných pracovních míst a 4 000 zaměstnavatelů, přičemž noví zaměstnavatelé se k němu stále mohou přihlašovat. Pilotní projekt rezervoár talentů EU je otevřen všem uchazečům o zaměstnání, kteří požívají dočasné ochrany podle směrnice EU o dočasné ochraně nebo odpovídající ochrany podle vnitrostátních právních předpisů, jenž jim poskytují právo pracovat. Pro členské státy je účast na pilotním projektu rezervoár talentů EU dobrovolná.

Po registraci vede nástroj uchazeče o zaměstnání procesem, v němž může určit své dovednosti a nahrát svůj životopis. Životopisy zveřejněné v pilotním projektu rezervoár talentů EU budou viditelné pro veřejné služby zaměstnanosti ve všech zúčastněných zemích, jakož i pro registrované zaměstnavatele ve všech zemích, které jsou součástí evropské sítě pro spolupráci služeb zaměstnanosti (EURES). Uchazeči o zaměstnání mohou také procházet všechna volná pracovní místa zveřejněná na portálu EURES.

Další kroky

Jak je uvedeno nedávno přijaté zprávě o migraci, Komise plně využije ustanovení směrnice o dočasné ochraně a prodlouží ochranu poskytovanou osobám, které uprchly z Ukrajiny, o jeden rok, tedy do března 2024. To bude nyní projednáno s členskými státy.

Komise zároveň prostřednictvím platformy solidarity pracuje na poskytování pokynů a řešení s cílem zajistit, aby se ti, kdo se vrátí zpět, znovu registrovali nebo aby o tom informovali příslušné orgány s vědomím, že mohou snadno znovu vstoupit do EU a požívat svá práva, která jim dočasná ochrana poskytuje.

Zahájený pilotní projekt se dnes stane součástí širšího rezervoáru talentů EU, jak je navrženo v balíčku týkajícím se dovedností a talentů. Rezervoár talentů EU je jedním z klíčových výstupů nového paktu o migraci a azylu, jehož cílem je přilákat talentované lidi do EU a podpořit integraci do místních komunit.

Souvislosti

Předsedkyně Komise von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie 2022 navrhla, aby se rok 2023 stal Evropským rokem dovedností. Jako jeden z jeho prvků předsedkyně uvedla, že je třeba urychlit a usnadnit uznávání kvalifikací i státních příslušníků třetích zemí.

EU stojí za Ukrajinou a za těmi, kdo prchají před válečnou agresí Ruska. Poprvé v historii EU všechny její země jednomyslně aktivovaly směrnici o dočasné ochraně. Poskytuje příjemcům právo na pobyt a přístup k bydlení, vzdělávání, zdravotní péči a pracovním místům.

Ve sdělení o přijímání osob prchajících před válkou na Ukrajině ze dne 23. března 2022 se členské státy vyzývají, aby rozšířily přístup na trh práce EU na osoby požívající ochrany podle vnitrostátního práva. Pokyny Komise pro přístup na trh práce, odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých osob prchajících před ruskou invazí na Ukrajinu od 14. června 2022 popisují opatření, která mohou členské státy přijmout k integraci osob přicházejících z Ukrajiny na trh práce a k podpoře jejich přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě a vzdělávání dospělých. Zdůrazňuje, že osoby s dočasnou ochranou by měly mít možnost vykonávat zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, jakož i se účastnit odborné přípravy a mělo by s nimi být zacházeno rovnocenně, jako s pracovníky v členských státech, pokud jde o odměnu za práci a další podmínky.

Komise zpřístupnila v ukrajinském jazyce řadu nástrojů v rámci platformy Europass. To umožní ukrajinsky hovořícím uživatelům vytvářet životopisy, testovat si digitální dovednosti, zasílat přihlášky a hledat nabídky pracovních míst a odborného vzdělávání v celé EU.

Další informace

Pilotní projekt rezervoár talentů EU – úvodní stránka (v angličtině, k dispozici také v ukrajinštině a ruštině)

Pilotní projekt rezervoár talentů EU – otázky a odpovědi (v angličtině, k dispozici také v ukrajinštině a ruštině)

Internetové stránky – Solidarita EU s Ukrajinou 

Internetové stránky – Informace o přístupu k pracovním místům pro lidi prchající před válkou na Ukrajině

Internetové stránky – Dovednosti a talent

Zpráva o migraci

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10. října 2022